Spørsmål og svar om sykefravær og sykepenger

NHO har utarbeidet nyttige maler og skjemaer til bruk i forbindelse med sykefravær og sykepenger.

 • Når skal arbeidstaker varsle om et sykefravær?
  • Svar

   Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om sykefravær snarest mulig og senes første fraværsdag. Arbeidsgiver bør fastsette at slikt varsel skal gis så tidlig som mulig, og helst innen et bestemt angitt klokkeslett. Dette bør fastsettes i arbeidsreglement, personalhåndbok, e.l.

   Unntak fra denne varslingsplikten kan bare gjøres når det ikke har vært mulig å gi varsel. Det skal mye til for at det ikke er mulig for arbeidstaker å gi slik melding/varsel. Da snakker man om unntakstilfeller som f.eks. en alvorlig ulykke.

   Sykepenger ytes tidligst fra den dag arbeidstakeren har gitt melding/har varslet om arbeidsuførheten (sykdommen) til arbeidsgiveren, såfremt det har vært mulig å gi slik melding, se folketrygdloven § 8-18. Loven går her litt lenger her enn hva som følger av mange bedriftsinterne regler. Det er gode grunner for Arbeidsgiver  til å opprettholde interne regler om varsling. Ofte må arbeidsoppgavene fordeles på andre når en er borte og da er det viktig å få beskjed så tidlig som mulig. Men  arbeidsgiver kan ikke innskrenke arbeidstakers rett til sykepenger ved å sette et tidspunkt/frist for meldingen.

   Varsling er ikke det samme som dokumentasjon på fravær. Dokumentasjon gis i etterkant av varslingen, enten ved egenerklæring eller legeerklæring.

 • Hvem hos arbeidsgiver skal varsles?
  • Svar

   Arbeidsgiver bestemmer hvem hos arbeidsgiver som skal ha slik melding. NHO anbefaler at slik melding gis til nærmeste leder. Hvem som skal varsles bør fremgå av virksomhetens arbeidsreglement, personalhåndbok el.

 • Hvordan skal varsel til arbeidsgiver gis?
  • Svar

   Folketrygdloven sier ikke noe om hvordan en melding om sykefravær skal gis.

   Arbeidsgiver kan derfor bestemme på hvilken måte de ansatte skal varsle om fravær. Også dette bør reguleres i arbeidsreglement, personalhåndbok e.l.

   Et slikt varsel bør gis på telefon, forutsatt at det er praktisk mulig. NHO anbefaler at den ansatte selv ringer sin nærmeste leder og varsler om fraværet. Dette muliggjør en dialog mellom partene. 

   Hvis arbeidsgiver tillater bruk av SMS så bør det fremgå av virksomhetens rutiner at SMS skal følges opp med en telefon til nærmeste leder så snart det er mulig. Bruk av SMS vil ha den fordel at det kan dokumenteres at melding er gitt, på hvilket tidspunkt det er gjort og også innholdet i meldingen.

   Tilsvarende gjelder for bruk av e-post, men dette bør nok normalt ikke tillates som "varslingskanal" da det ofte ikke vil sikre arbeidsgiver umiddelbar beskjed om fraværet.

 • Hvem har risikoen for at varselet om fravær kommer frem?
  • Svar

   Det er arbeidstakeren som har risikoen for at melding om sykefravær kommer frem til en representant for arbeidsgiveren.  Arbeidstakeren har ansvaret for måten meldingen blir gitt på.

   NHO anbefaler at alle meldinger om fravær nedfelles skriftlig i et eget skjema for fraværsregistrering.

    

 • Hva er en egenmelding?
  • Svar

   Egenmelding er at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførhet på grunn av sykdom eller skade uten å legge fram legeerklæring. 

   Egenmeldingen kan være skriftlig eller muntlig. 

   NHO anbefaler våre medlemmer å regulere egenmeldingsadgangen i personalhåndboken, arbeidsreglement, e.l.

 • Når kan egenmelding brukes?
  • Svar

   Egenmelding kan bare brukes i inntil 3 hele kalenderdager i arbeidsgiverperioden. Er bedriften IA-bedrift, kan arbeidstaker bruke egenmelding i inntil 8 kalenderdager i arbeidsgiverperioden.

   Arbeidstakeren må ha vært i arbeid hos arbeidsgiveren i minst to måneder før egenmelding kan brukes. Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først benyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder. Egenmelding kan likevel benyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom avbruddet skyldtes permittering og enkelte permisjonsforhold, se folketrygdloven § 8-24.

   Skjema for fraværsregistrering

 • Hva er en egenerklæring?
  • Svar

   En egenmelding gis ofte over telefon. Arbeidsgiver kan i ettertid kreve at arbeidstaker skriftlig bekrefter den muntlige egenmeldingen når arbeidet gjenopptas. Den skriftlige bekreftelsen av den muntlige egenmeldingen kalles egenerklæring.

   Dersom arbeidstaker ikke utsteder en egenerklæring innen angitt tid kan arbeidsgiveren bestemme at retten til sykepenger skal falle bort, se folketrygdloven § 8-26.

   NHO anbefaler våre medlemmer å utarbeide en standard egenerklæring og ta inn i personalhåndboken, arbeidsreglementet el. krav om skriftlig dokumentasjon innen angitt tid.

   Skjema for egenerklæring

 • Kan arbeidsgiver frata arbeidstaker rett til å bruke egenmeldinger?
  • Svar

   Arbeidsgiver har i henhold til folketrygdloven § 8-27 anledning til å ta fra arbeidstaker retten til å bruke egenmelding:

   • når arbeidstaker i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring. Retten til å bruke egenmelding bortfaller ikke automatisk når 4 egenmeldingstilfeller er benyttet. Arbeidsgiver må aktivt frata arbeidstaker egenmeldingsretten.

   • ved mistanke om misbruk; når det foreligger rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

   • ved begrunnet mistanke om at egenmelding brukes som aksjonsform i en arbeidskonflikt.

   Når arbeidstaker i en IA-bedrift i løpet av 12 måneder har dokumentert inntil 24 sykefraværsdager med egenmelding, kan arbeidsgiver frata arbeidstaker retten til å dokumentere ytterligere sykefravær med egenmelding.

 • Hva må arbeidsgiver gjøre for å frata arbeidstaker egenmeldingsretten?
  • Svar

   Arbeidsgiver må gi arbeidstaker beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Slik beskjed gis skriftlig. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes.

   Når arbeidsgiver har fratatt arbeidstaker retten til å bruke egenmelding i tråd med loven, kan arbeidstaker nektes bruk av egenmelding for seks måneder regnet fra den dag arbeidstaker får beskjed. Arbeidsgiver skal foreta en ny vurdering når det er gått seks måneder.

   Maler

   NHO har utarbeidet maler som arbeidsgiver kan benytte i forbindelse at arbeidstakers egenmeldingsrett fratas. Medlemmer i NHO kan laste ned malene.

   Tap av egenmeldingsretten

   Tap av egenmeldingsretten grunnet antall egenmeldinger.

   Tap av egenemeldingsretten

   Tap av egenmeldingsretten grunnet mistanke om misbruk.

 • Når skal arbeidstaker sende inn en egenerklæring til arbeidsgiver?
  • Svar

   Ifølge folketrygdloven § 8-18 skal en legeerklæring sendes til arbeidsgiver innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve slik erklæring. Retten til sykepenger faller bort dersom arbeidsgiveren skal betale sykepenger på grunnlag av en legeerklæring og legeerklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen denne fristen.

   Arbeidsgiveren kan kreve legeerklæringen overlevert innen 14 dager etter legebesøket. NHO anbefaler sine medlemsbedrifter å ta inn i personalhåndboken, arbeidsreglementet el. bestemmelsen om 14 dagers fristen.

   Sykmeldingsblankettens hovedinnhold
   Sykmeldingsblanketten som legen utsteder ved arbeidsuførhet består av fire deler:

   • Del A sender legen til NAV samme dag som attesten utstedes.
   • Del B beholder den sykmeldte.
   • Del C skal den sykmeldte gi eller sende til sin arbeidsgiver samme dag, se pkt. 1.2.2.
   • Del D er den sykmeldtes krav om sykepenger og skal sendes til den som skal utbetale sykepengene, enten arbeidsgiver eller NAV,

   På baksiden av del C er det et skjema hvor arbeidsgiver kan melde tilbake til legen hvilke muligheter det er for tilrettelegging på arbeidsplassen. Blanketten skal fungere som en kommunikasjonskanal mellom legen og arbeidsplassen via arbeidstakeren i hele sykepengeperioden.  Del C skal arbeidsgiver bl.a. benytte når legen i sykemeldingsskjemaet har krysset av for "avventende sykmelding".  Avventende sykmelding betyr i praksis at avgjørelsen om å sykmelde utsettes til arbeidsgiver og arbeidstaker har vurdert om det finnes et alternativ til sykmelding, f.eks. gjennom tilrettelegging av arbeidet.

   Nederst på del D skal arbeidstaker krysse av og informere om forhold som kan påvirke kravet om sykepenger. Del D skal signeres av arbeidstaker før det sendes/leveres til arbeidsgiveren, dersom denne betaler lønn under sykdom, eller til NAV hvis de skal ha kravet.

 • Kan arbeidsgiver nekte å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden?
  • Svar

   I noen tilfeller kan arbeidsgiver ha grunn til å tro at vilkårene for å få sykepenger ikke er oppfylt. Dette gjelder både der arbeidstaker har dokumentert fraværet ved egenmelding og der det foreligger legeerklæring. Situasjoner som gir grunnlag for å bestride en sykmelding kan f.eks. være der

   • arbeidstaker har fått avslag på søknad om ferie, og vedkommende deretter blir sykmeldt i den perioden vedkommende ønsket å avvikle ferie.
   • arbeidstakeren ikke får fritak fra arbeidsplikten i oppsigelsestiden, og deretter blir sykmeldt ut oppsigelsestiden.
   • sykmeldingen er dokumentert ved tilbakedatert legeerklæring.
   • arbeidstaker er involvert i en konflikt på arbeidsplassen.
   • arbeidstaker opprettholder et annet arbeidsforhold under sykmeldingsperioden.
   • det foreligger utsagn fra arbeidstaker, som f.eks. "Hvis jeg må gjøre det der så sykmelder jeg meg".
   • arbeidstaker har mistet et sertifikat, en lisens, e.l. som er en nødvendig forutsetning for at vedkommende skal kunne utøve sitt arbeid.
   • arbeidstaker er aktiv på en måte som ikke antas forenlig med sykmeldingen.
 • Hvordan bestride en sykmelding (egenmelding og legeerklæring)?
  • Svar

   Hvis arbeidsgiver mener det er god grunn til å betvile at vilkårene for sykepenger er oppfylt, kan arbeidsgiver unnlate å utbetale sykepenger til arbeidstaker.

   NHO anbefaler at arbeidsgiver i så fall informerer arbeidstaker og eventuelt NAV om sin beslutning. Arbeidsgiver bør gi en skriftlig begrunnelse for hvorfor sykmeldingen bestrides. I begrunnelsen må det fremgå hvilke faktiske omstendigheter som arbeidsgiver har lagt vekt på og andre relevante forhold. Hendelsesforløpet og eventuelle utsagn bør gjengis mest mulig konkret og ordrett. Arbeidsgiver må ta vare på sms'er, e-poster og annen dokumentasjon i saken.

   Om arbeidstaker er uenig i arbeidsgivers beslutning må vedkommende henvende seg til NAV og be om at NAV forskutterer sykepengene. NAV skal i så fall undersøke saken og innhente ytterligere informasjon som bl.a. legejournalen, før de treffer en avgjørelse.

   Finner NAV at det er grunnlag for sykepenger i arbeidsgiverperioden vil de forskutterer sykepengene og kreve disse refundert av arbeidsgiver.

   Arbeidsgiver kan anke NAVs vedtak om refusjon inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.  Ankefristen er tre uker fra vedtaket ble mottatt. Arbeidsgiver trenger da ikke å betale de omstridte sykepengene, men kan avvente til de eventuelt ikke får medhold i Ankenemnda.

   Er NAV enig med arbeidsgiver, utbetales ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidstaker kan da påklage denne beslutningen.

   "Anke" er en klage som sendes NAV lokalt, med beskjed om at saken skal videresendes Ankenemnda. Klagen bør begrunnes.

   Ankenemnda avgjør om vedkommende arbeidstaker har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden eller ikke.

   Hvis Ankenemnda kommer til at arbeidstakeren hadde rett til sykepenger, så må arbeidsgiver betale disse, med tillegg av renter. I de tilfeller NAV har forskuttert sykepengene, er det NAV som mottar disse.

   Maler
   NHO har utarbeidet maler som en arbeidsgiver kan benytte i forbindelse med at en sykmelding bestrides eller en sak bringes inn for Ankenemnda.

   Brev til NAV - berettiget tvil

   Brev til NAV om bestridelse av sykmelding fordi arbeidsgiver er i berettiget tvil ... Les mer

   Brev til arbeidstaker

   Bestridelse av sykmelding fordi arbeidsgiver er i berettiget tvil om det er grunnl... Les mer

   Brev til NAV om bestridelse

   Brev til NAV om bestridelse av sykmelding når legeerklæring er tilbakedatert.

   Anke

   Anke (klage) til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.

 • Skal arbeidsgiver godta legeerklæring utstedt av lege i utlandet (utenlandske legeerklæringer)?
  • Svar

   Etter folketrygdloven § 8-9 ytes det som hovedregel ikke sykepenger til arbeidstakere som blir syke når de er utenfor Norge.  Det kan gjøres unntak slik at sykepenger likevel kan utbetales under opphold i utlandet.

   Foreligger det rett til sykepenger under opphold i utlandet, vil både arbeidsgiver og eventuelt NAV motta legeerklæringer fra leger som praktiserer i land utenfor Norge.

   NAV godtar ikke uten videre alle sykmeldinger som kommer fra andre land. Er legeerklæringen utstedt i et EØS-land, krever NAV at legeerklæringen er utsted på EU-blanketter. Blankettene må være fullstendig utfylt og gi tilstrekkelige opplysninger.

   For Nordiske statsborgere og innen Norden benyttes i stedet nasjonale dokumentasjonsrutiner.

   En arbeidsgiver i Norge skal ikke uten videre akseptere sykmeldinger som kommer fra leger som praktiserer i land utenfor Norge.  Foruten å påse at vilkåret for rett til sykepenger ved opphold i utlandet er oppfylt, må arbeidsgiveren sørge for at den utenlandske legeerklæringen tilfredsstiller de krav folketrygden stiller.  En arbeidsgiver som forskutterer sykepenger utover arbeidsgiverperioden vil ikke få sykepengene refundert fra NAV hvis NAV ikke godtar legeerklæringen utstedt i utlandet.  Arbeidsgiver kan også risikere å ikke få godkjent en arbeidsgiverperiode dokumentert med en leggerklæring fra utlandet.

   Er arbeidsgiver usikker på om mottatte legeerklæring skal godtas, ta kontakt med din landsforening i NHO eller med NAV.

   Du kan lese mer om retten til sykepenger i utlandet på NAV sine nettsider.

 • Hvordan beregne sykepenger i arbeidsgiverperioden?
  • Svar

   Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene blir beregnet etter, se folketrygdloven §§ 8-28 og 8-29. Det er primært lønn og varige tillegg som skyldes personlig arbeidsinnsats som skal regnes med i sykepengegrunnlaget. Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold regnes derfor med.

   Godtgjørelser som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med utførelsen av arbeidet, som bilgodtgjørelse, diett og lignende regnes ikke med. Det samme gjelder feriepenger og godtgjørelse for andre fridager og overtidsgodtgjørelse.

   Sykepengegrunnlaget skal ikke overstige seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G). Imidlertid er det flere arbeidsgivere som dekker "full lønn under sykdom".

   Ved gradert sykmelding yter arbeidsgiver sykepenger tilsvarende graden av arbeidsuførhet.

 • Hva er reisetilskudd?
  • Svar

   Reisetilskudd er et virkemiddel for å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbeid. Reisetilskudd kan gis i stedet for sykepenger til dekning av nødvendige ekstra transportutgifter til og fra arbeidsstedet. Reisetilskudd kan også gis i kombinasjon med graderte sykepenger.

   Les mer om reisetilskudd på NAV sine hjemmesider.

 • Kan arbeidsgiver få dekket sykepengene i arbeidsgiverperioden når en ansatte har et særlig stort sykefravær?
  • Svar

   Hvis en arbeidstaker har et særlig stort sykefravær kan det søkes om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden, jfr. folketrygdloven  § 8-20.

   Ifølge NAVs retningslinjer regnes et forventet sykefravær på 35 dager eller mer i året som særlig stort. Det samme gjelder dersom det forventes et sykefravær på minst 25 dager, fordelt på minst fem fraværstilfeller. Ofte vil NAV se på arbeidstakerens "sykehistorikk", dvs. hvor mye sykefravær vedkommende har hatt de siste par årene.

 • Hvordan søke om refusjon for arbeidsgiverperioden ved særlig stort sykefravær?
  • Svar

   Det må sendes inn to skjemaer for å få refundert sykepengene;

   • Først søknad om unntak.
   • Deretter refusjonskrav for hvert sykdomstilfelle.

   En søknad om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden, dvs. om unntak fra arbeidsgiverens ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden, skal fremsettes på skjema NAV 08-20.05. Slike vedtak er normalt tidsbegrenset. Etter utløpet av vedtaksperioden må det søkes på nytt før ytterligere refusjon kan gis.

   Arbeidsgiver må fremsette krav om refusjon for utbetalte sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette skal gjøres på skjema NAV 08-20-12. Det må fremsettes et eget krav for hver enkelt fraværsperiode.
   Link til skjemaer og mer informasjon finner du på NAV sine hjemmesider.

   Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon, men fortløpende sende inn refuksjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Hvis søknaden innvilges får den virkning fra den dag søknaden er innkommet NAV. Og refusjonskrav kan da være foreldet hvis NAV har brukt lang tid på å behandle søknaden, og arbeidsgiver har avventet å sende inn refusjonskrav. Slike krav foreldes etter tre måneder.

   Hvis søknad om unntak blir innvilget kan arbeidsgiveren etter søknad få sykepengene refundert fra NAV for alle sykdomsfravær i vedtaksperioden, uansett diagnose i det enkelte tilfellet. Reglene om dokumentasjon av sykefravær er de samme som ellers.

   Hvis NAV avslår en søknad om refusjon kan avslaget bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se folketrygdloven § 21-13.

 • Hvem kan søke om refusjon/unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden ved særlig stort sykefravær?
  • Svar

   Både arbeidsgiver og arbeidstaker kan fremsette en søknad om unntak fra arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

   I forbindelse med det enkelte fraværet er det arbeidsgiver som skal fremsette søknad om refusjon. 

 • Kan arbeidsgiver få dekket sykepengene i arbeidsgiverperioden når årsaken til sykefraværet er graviditet?
  • Svar

   Hvis en gravid arbeidstaker er sykmeldt kan arbeidsgiver søke om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperiodense folketrygdloven § 8-20. NAV dekker sykepengene hvis følgende vilkår er oppfylt:

    - Arbeidstakeren er sykmeldt på grunn av en svangerskapsrelatert sykdom.

   - Det er ikke er mulig å tilrettelegge for arbeidstakeren eller å omplassere henne for på den måten å unngå sykefravær.

 • Hvordan skal man søke om refusjon for arbeidsgiverperioden for en gravid arbeidstaker?
  • Svar

   Det må sendes inn to skjemaer for å få refundert sykepengene;

   • Først søknad om unntak.
   • Deretter refusjonskrav for hvert sykdomstilfelle.

   En søknad om at NAV skal dekke sykepengene i arbeidsgiverperioden skal fremsettes på skjema NAV 08-20.20.

   Det er helt avgjørende for om søknaden blir innvilget at det klart fremgår av søknadskjemaet at tilrettelegging eller omplassering er forsøkt, men ikke fungerer. Eventuelt må årsak til at det ikke er mulig å forsøke å tilrettelegge eller omplassere fremgå. Hvis disse rubrikkene ikke er fylt ut blir som hovedregel søknaden ikke innvilget.

   Arbeidsgiver skal ikke vente med å fremsette krav om refusjon, men fortløpende sende inn refusjonskrav etter at søknad om unntak er sendt. Refusjonskrav kan innvilges inntil tre måneder før den kalendermåneden NAV mottok søknaden om unntak, begrenset til ni måneder før termindato. Refusjonskrav kan være foreldet hvis NAV har brukt lang tid på å behandle søknaden, og arbeidsgiver har avventet å sende inn refusjonskrav.

   Krav om refusjon skal fremsettes i hvert enkelt tilfelle, på skjema NAV 08-20.12.

   Hvis NAV avslår en søknad om refusjon kan avslaget bringes inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden, se folketrygdloven § 21-13.

   Hvis det er forhold i arbeidsmiljøet som er helsefarlig for fosteret, og arbeidsgiver ikke kan omplassere kvinnen, er svangerskapspenger riktig ytelse, se folketrygdloven § 14-13.

   Du finner aktuell informasjon på NAVs nettsider.

 • Kan en arbeidsgiver forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden?
  • Svar

   En arbeidsgiver kan forsikre seg mot ansvar for sykepenger i arbeidsgiverperioden når de samlede lønnsutbetalingene i det foregående året var under 40 G, dvs. 40 ganger grunnbeløpet.  En slik forsikring må omfatte alle ansatte, se folketrygdloven  § 8-21.

   Søknad om forsikring skal sendes NAV på skjema NAV 08-21.05.

   Arbeidsgiver må likevel utbetale sykepenger i arbeidsgiverperiodene, men kan deretter fremsette et refusjonskrav overfor NAV i det enkelte tilfellet.

   Søknad om refusjon i det enkelte tilfellet skal sendes NAV på skjema 08-21.15.

   Forsikringen dekker arbeidsgiverens utgifter til sykepenger ved fravær ut over tre kalenderdager i hvert tilfelle. Det fraværet som kreves refundert må dokumenteres med legeerklæring.

   Det er bare sykepenger som omfattes av forsikringen, det er ikke anledning til å forsikre ansvaret for omsorgspenger ved barns sykdom. Sykepengene som refunderes kan ikke overstige 6 G.