Hva må arbeidsgiver gjøre for å frata arbeidstaker egenmeldingsretten?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgiver må gi arbeidstaker beskjed om at arbeidsgiver vurderer å frata vedkommende retten til å bruke egenmelding. Slik beskjed gis skriftlig. Arbeidstaker skal gis anledning til å uttale seg før beslutning fattes.

Når arbeidsgiver har fratatt arbeidstaker retten til å bruke egenmelding i tråd med loven, kan arbeidstaker nektes bruk av egenmelding for seks måneder regnet fra den dag arbeidstaker får beskjed. Arbeidsgiver skal foreta en ny vurdering når det er gått seks måneder.

Maler

NHO har utarbeidet maler som arbeidsgiver kan benytte i forbindelse at arbeidstakers egenmeldingsrett fratas. Medlemmer i NHO kan laste ned malene.

Nedlasting

Tap av egenmeldingsretten

Tap av egenmeldingsretten grunnet antall egenmeldinger.

Tap av egenemeldingsretten

Tap av egenmeldingsretten grunnet mistanke om misbruk.