Hvordan beregne sykepenger i arbeidsgiverperioden?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Sykepengegrunnlaget er den inntekten som sykepengene blir beregnet etter, se folketrygdloven §§ 8-28 og 8-29. Det er primært lønn og varige tillegg som skyldes personlig arbeidsinnsats som skal regnes med i sykepengegrunnlaget. Tillegg for ubekvem arbeidstid og ulempetillegg for spesielle arbeidsforhold regnes derfor med.

Godtgjørelser som helt eller delvis skal dekke utgifter i forbindelse med utførelsen av arbeidet, som bilgodtgjørelse, diett og lignende regnes ikke med. Det samme gjelder feriepenger og godtgjørelse for andre fridager og overtidsgodtgjørelse.

Sykepengegrunnlaget skal ikke overstige seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G). Imidlertid er det flere arbeidsgivere som dekker "full lønn under sykdom".

Ved gradert sykmelding yter arbeidsgiver sykepenger tilsvarende graden av arbeidsuførhet.