Hvordan bestride en sykmelding (egenmelding og legeerklæring)?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Hvis arbeidsgiver mener det er god grunn til å betvile at vilkårene for sykepenger er oppfylt, kan arbeidsgiver unnlate å utbetale sykepenger til arbeidstaker.

NHO anbefaler at arbeidsgiver i så fall informerer arbeidstaker og eventuelt NAV om sin beslutning. Arbeidsgiver bør gi en skriftlig begrunnelse for hvorfor sykmeldingen bestrides. I begrunnelsen må det fremgå hvilke faktiske omstendigheter som arbeidsgiver har lagt vekt på og andre relevante forhold. Hendelsesforløpet og eventuelle utsagn bør gjengis mest mulig konkret og ordrett. Arbeidsgiver må ta vare på sms'er, e-poster og annen dokumentasjon i saken.

Om arbeidstaker er uenig i arbeidsgivers beslutning må vedkommende henvende seg til NAV og be om at NAV forskutterer sykepengene. NAV skal i så fall undersøke saken og innhente ytterligere informasjon som bl.a. legejournalen, før de treffer en avgjørelse.

Finner NAV at det er grunnlag for sykepenger i arbeidsgiverperioden vil de forskutterer sykepengene og kreve disse refundert av arbeidsgiver.

Arbeidsgiver kan anke NAVs vedtak om refusjon inn for Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.  Ankefristen er tre uker fra vedtaket ble mottatt. Arbeidsgiver trenger da ikke å betale de omstridte sykepengene, men kan avvente til de eventuelt ikke får medhold i Ankenemnda.

Er NAV enig med arbeidsgiver, utbetales ikke sykepenger i arbeidsgiverperioden. Arbeidstaker kan da påklage denne beslutningen.

"Anke" er en klage som sendes NAV lokalt, med beskjed om at saken skal videresendes Ankenemnda. Klagen bør begrunnes.

Ankenemnda avgjør om vedkommende arbeidstaker har rett til sykepenger i arbeidsgiverperioden eller ikke.

Hvis Ankenemnda kommer til at arbeidstakeren hadde rett til sykepenger, så må arbeidsgiver betale disse, med tillegg av renter. I de tilfeller NAV har forskuttert sykepengene, er det NAV som mottar disse.

Maler
NHO har utarbeidet maler som en arbeidsgiver kan benytte i forbindelse med at en sykmelding bestrides eller en sak bringes inn for Ankenemnda.

Nedlasting

Brev til NAV - berettiget tvil

Brev til NAV om bestridelse av sykmelding fordi arbeidsgiver er i berettiget tvil ... Les mer

Brev til arbeidstaker

Bestridelse av sykmelding fordi arbeidsgiver er i berettiget tvil om det er grunnl... Les mer

Brev til NAV om bestridelse

Brev til NAV om bestridelse av sykmelding når legeerklæring er tilbakedatert.

Anke

Anke (klage) til Ankenemnda for sykepenger i arbeidsgiverperioden.