Kan arbeidsgiver frata arbeidstaker rett til å bruke egenmeldinger?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Arbeidsgiver har i henhold til folketrygdloven § 8-27 anledning til å ta fra arbeidstaker retten til å bruke egenmelding:

• når arbeidstaker i løpet av 12 måneder har hatt minst fire fravær uten å legge frem legeerklæring. Retten til å bruke egenmelding bortfaller ikke automatisk når 4 egenmeldingstilfeller er benyttet. Arbeidsgiver må aktivt frata arbeidstaker egenmeldingsretten.

• ved mistanke om misbruk; når det foreligger rimelig grunn til å anta at fraværet ikke skyldes sykdom.

• ved begrunnet mistanke om at egenmelding brukes som aksjonsform i en arbeidskonflikt.

Når arbeidstaker i en IA-bedrift i løpet av 12 måneder har dokumentert inntil 24 sykefraværsdager med egenmelding, kan arbeidsgiver frata arbeidstaker retten til å dokumentere ytterligere sykefravær med egenmelding.