Kan arbeidsgiver nekte å utbetale sykepenger i arbeidsgiverperioden?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

I noen tilfeller kan arbeidsgiver ha grunn til å tro at vilkårene for å få sykepenger ikke er oppfylt. Dette gjelder både der arbeidstaker har dokumentert fraværet ved egenmelding og der det foreligger legeerklæring. Situasjoner som gir grunnlag for å bestride en sykmelding kan f.eks. være der

  • arbeidstaker har fått avslag på søknad om ferie, og vedkommende deretter blir sykmeldt i den perioden vedkommende ønsket å avvikle ferie.
  • arbeidstakeren ikke får fritak fra arbeidsplikten i oppsigelsestiden, og deretter blir sykmeldt ut oppsigelsestiden.
  • sykmeldingen er dokumentert ved tilbakedatert legeerklæring.
  • arbeidstaker er involvert i en konflikt på arbeidsplassen.
  • arbeidstaker opprettholder et annet arbeidsforhold under sykmeldingsperioden.
  • det foreligger utsagn fra arbeidstaker, som f.eks. "Hvis jeg må gjøre det der så sykmelder jeg meg".
  • arbeidstaker har mistet et sertifikat, en lisens, e.l. som er en nødvendig forutsetning for at vedkommende skal kunne utøve sitt arbeid.
  • arbeidstaker er aktiv på en måte som ikke antas forenlig med sykmeldingen.