Når skal arbeidstaker sende inn en egenerklæring til arbeidsgiver?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Ifølge folketrygdloven § 8-18 skal en legeerklæring sendes til arbeidsgiver innen 14 dager etter at arbeidsgiveren kan kreve slik erklæring. Retten til sykepenger faller bort dersom arbeidsgiveren skal betale sykepenger på grunnlag av en legeerklæring og legeerklæringen ikke er sendt til arbeidsgiveren innen denne fristen.

Arbeidsgiveren kan kreve legeerklæringen overlevert innen 14 dager etter legebesøket. NHO anbefaler sine medlemsbedrifter å ta inn i personalhåndboken, arbeidsreglementet el. bestemmelsen om 14 dagers fristen.

Sykmeldingsblankettens hovedinnhold
Sykmeldingsblanketten som legen utsteder ved arbeidsuførhet består av fire deler:

  • Del A sender legen til NAV samme dag som attesten utstedes.
  • Del B beholder den sykmeldte.
  • Del C skal den sykmeldte gi eller sende til sin arbeidsgiver samme dag, se pkt. 1.2.2.
  • Del D er den sykmeldtes krav om sykepenger og skal sendes til den som skal utbetale sykepengene, enten arbeidsgiver eller NAV,

På baksiden av del C er det et skjema hvor arbeidsgiver kan melde tilbake til legen hvilke muligheter det er for tilrettelegging på arbeidsplassen. Blanketten skal fungere som en kommunikasjonskanal mellom legen og arbeidsplassen via arbeidstakeren i hele sykepengeperioden.  Del C skal arbeidsgiver bl.a. benytte når legen i sykemeldingsskjemaet har krysset av for "avventende sykmelding".  Avventende sykmelding betyr i praksis at avgjørelsen om å sykmelde utsettes til arbeidsgiver og arbeidstaker har vurdert om det finnes et alternativ til sykmelding, f.eks. gjennom tilrettelegging av arbeidet.

Nederst på del D skal arbeidstaker krysse av og informere om forhold som kan påvirke kravet om sykepenger. Del D skal signeres av arbeidstaker før det sendes/leveres til arbeidsgiveren, dersom denne betaler lønn under sykdom, eller til NAV hvis de skal ha kravet.