Når skal arbeidstaker varsle om et sykefravær?

Publisert 25.09.14

Inkluderende arbeidsliv

Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om sykefravær snarest mulig og senes første fraværsdag. Arbeidsgiver bør fastsette at slikt varsel skal gis så tidlig som mulig, og helst innen et bestemt angitt klokkeslett. Dette bør fastsettes i arbeidsreglement, personalhåndbok, e.l.

Unntak fra denne varslingsplikten kan bare gjøres når det ikke har vært mulig å gi varsel. Det skal mye til for at det ikke er mulig for arbeidstaker å gi slik melding/varsel. Da snakker man om unntakstilfeller som f.eks. en alvorlig ulykke.

Sykepenger ytes tidligst fra den dag arbeidstakeren har gitt melding/har varslet om arbeidsuførheten (sykdommen) til arbeidsgiveren, såfremt det har vært mulig å gi slik melding, se folketrygdloven § 8-18. Loven går her litt lenger her enn hva som følger av mange bedriftsinterne regler. Det er gode grunner for Arbeidsgiver  til å opprettholde interne regler om varsling. Ofte må arbeidsoppgavene fordeles på andre når en er borte og da er det viktig å få beskjed så tidlig som mulig. Men  arbeidsgiver kan ikke innskrenke arbeidstakers rett til sykepenger ved å sette et tidspunkt/frist for meldingen.

Varsling er ikke det samme som dokumentasjon på fravær. Dokumentasjon gis i etterkant av varslingen, enten ved egenerklæring eller legeerklæring.