Prosjekter som har fått støtte fra Arbeidsmiljøfondet

Publisert 01.08.17

Sykefravær, IA og HMS

Prosjekter 2017


Sommer 2017

NHO Logistikk og Transport har fått midler til prosjektet Traineeordning – Transport og Logistikk for ungdom i arbeid.
NHO Logistikk og Transport i samarbeid med Arbeidsdirektoratet/NAV ønsker å rekruttere unge utenfor arbeid/dropouts til en traineeordning der de gjennom et toårig løp oppnår kompetanse og arbeidserfaring med jobb i bedriften som mål. Samtidig ønsker de å utvikle et fagbrev som er mer relevant i forhold til dagens og framtidens behov i bransjen.

NHO Reiseliv har fått midler til samarbeidsprosjektet mellom Fellesforbundet og NHO Reiseliv Tiltakspakke og seksuell trakassering i hotell- og servicenæringen.
NHO Reiseliv og Fellesforbundet har et felles mål om å bygge gode og trygge arbeidsforhold innen hotell og restaurantbransjen. Prosjektet skal sammen utvikle en tiltakspakke med handlingsplan og noen verktøy for å håndtering av seksuell trakassering, som enkelt kan tas i bruk ute på arbeidsplassene.

NHO Service har fått midler til prosjektet Ringer i Vannet /RIV).
Ringer i Vannet strategien har vært prøvd ut i Norge i 2013 – 2016. Resultatene er ved utgangen av 2016 at om lag 5000 personer har blitt ansatt i en NHO-bedrift siden 2013.
Prosjektet har som mål å få avtalene til å bli en kjent policy for rekruttering i bedriftenes/konsernets interne organisasjon.

NHO Service har fått midler til prosjektet Sykefravær i private og kommunale sykehjem og renholds virksomheter. Likheter og forskjeller.
Prosjektet ønsker å undersøke hva private og kommunale virksomheter med lavt sykefravær gjør for å oppnå det lave sykefraværet og om det er forskjeller og likheter i hvordan de oppnår dette.

IRIS har fått midler til prosjektet Nedbemanning og sykefravær i petroleumsindustrien: Hva skjer med de som blir igjen?
Målsetningen for dette prosjektet er å fremskaffe kunnskap om hvordan man kan begrense sykefravær blant de gjenværende. Prosjektet vil, sammen med aktuelle bedrifter, søke å gjenkjenne de gode grepene, systematisere kunnskapen som eksisterer og dernest sikre god kunnskapsoverføring og læring mellom bedrifter rammet av nedbemanning. Resultatene av prosjektet skal være nye erfaringsbaserte retningslinjer om hva som er de gode grepene i, og i etterkant av, nedbemanninger.

NHO har fått midler til prosjektet Bedriftsdrevet HMS-nettverk i Sogn & Fjordane.
En rekke store medlemsbedrifter i NHO Sogn og Fjordane har ønsket et bedriftsdrevet HMS-nettverk i fylket. Hensikten med nettverket er å dele utfordringer, erfaringer, læring og løsninger på HMS-spørsmål mellom bedriftene. Nettverket vil gi verdifull kunnskap direkte fra bedriftene, til NHO-felleskapet, som igjen kan omsettes til maler, veiledere, kurs eller andre bedriftsnære tjenester.

SINTEF Teknologi og samfunn har fått midler til prosjektet Gode toppledere i kunnskapsbedrifter.
Prosjektet skal studere hva som kjennetegner gode ledelsespraksiser på overordnet nivå i tre FoU-virksomheter og fire IKT-virksomheter. Prosjektet skal se på hvilke topplederpraksiser som gir de beste gevinstene for ivaretakelse av arbeidsmiljø, god verdiskaping og måloppnåelse, samt støtte til underordnede ledere.

 SINTEF Teknologi og samfunn har fått midler til prosjektet Teori og praksis: Evaluering av hensiktsmessigheten av HMS-regelverk.
Prosjektet skal evaluere hensiktsmessigheten av gjeldende regelverk og forskrifter knyttet til HMS og arbeidsmiljø i et gitt antall utvalgte bransjer samt fremme konkrete forslag til forenklinger der det kommer tydelig fram. Prosjektet skal forske fram kunnskap som er kritisk i et videre arbeid med å relevant gjøre og fornye dagens HMS-regelverk på en måte som knytter verdiskaping og HMS tettere sammen heller enn at HMS er noe på siden av drift som "må" gjøres for å oppfylle lover og forskrifter.

 Norsk Industri har fått midler til prosjektet Forekomst av nano- og ultrafine partikler i norsk industri.
Prosjektets hensikt er å undersøke den partikulære forurensningen som forekommer i arbeidsluft i forskjellige industrielle prosesser mht partikkelstørrelsesfordeling, morfologi, kjemisk sammensetning og løselighet/biotilgjengelighet. I følge søker finnes det i dag lite kunnskap om hvordan forurensningskomponentene fordeler seg i arbeidsluft ved forskjellige partikkelstørrelser. Prosjektet er en videreføring av samme prosjekt som startet opp i 2016.

Prosjekter 2016

Vår 2016

STAMI har fått midler til prosjekt Støy og hørsel i Norge (HUNT 4 delprosjekt).Nedsatt hørsel pga. støy er den mest meldte yrkessykdommen i Norge.Prosjektet er en oppfølging av hørselsundersøkelsen i HUNT 2 fra 1996-98. Dette er verdens største normalmateriale for hørsel og er i dag en del av ISO 1999. Kunnskap om normal hørsel er nødvendig for å kunne vurdere hørselen i en yrkespopulasjon. Prosjektet ønsker å undersøke om hørselen i Norge er annerledes i 2017-18 sammenlignet med 20 år tidligere.
Prosjektet ønsker også å se om yrkeseksponering i 2017-18 har en annerledes effekt på hørselen sammenlignet med tilsvarende eksponering i 1996-98. Prosjektet ønsker å kople data fra HUNT 2 med HUNT 4 for å få longitudinelle data på en stor normalbefolkning for å få et bedre mål på hørselstap med økende alder enn det som ligger i ISO 1999 Annex 

Norsk Industri har fått midler til prosjekt Forekomst av nano- og ultrafine partikler i norsk Industri. Hensikten med prosjektet er å undersøke den partikulære forurensningen som forekommer i arbeidsluft i forskjellige industrielle prosesser med hensyn til partikkelstørrelsesfordeling, morfologi, kjemisk sammensetning og løselighet/biotilgjenglighet. Forurensningen i luft ved gjenvinning og støping av edelmetaller, ved produksjon av sement, aluminium, silisium, silisiumkarbid, ferrolegeringer og nanosink vil bli undersøkt. Partikler generert ved sveising vil også bli undersøkt. Det er av særlig interesse å knytte prosjektet opp mot utvikling av ny prøvetakingsmetode ved anvendelse av nano-multi-kaskade-impaktor for etterfølgende karakterisering av partikkelfraksjonene med elektronmikroskopiske, røntgen-diffraksjons og atomspektrometriske metoder. Det er å forvente at i framtiden vil det bli innført partikkelstørrelse baserte grenseverdier for mange forurensningskomponenter som forekommer i norsk arbeidsliv. Det er viktig for norsk industri å være pro-aktiv i karakterisering av eksponeringen som forekommer spesielt i termiske prosesser for bedre å utføre en forsvarlig risikokarakterisering og nødvendige eksponeringsreduserende tiltak 999 Annex A.

Byggenæringens Landsforening har fått midler til prosjektet Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen – utfordringer og muligheter. Bakgrunn for prosjektet er de siste årenes utvikling i byggenæringen med økende antall utenlandske arbeidstakere og aktører. Selv om dette er en del av en større trend i hele arbeidslivet, er ikke problemstillingen rundt flerkulturelle arbeidsplasser godt dekket i forskning og studier i Norge. Målet med prosjektet er å bidra til reduksjon av antall ulykker og styrking av samarbeid mellom utenlandske og norske arbeidstakere, noe som vil føre til økt effektivitet på arbeidsplassene. Det er behov for oppdatert kartlegging av situasjonen for hvordan byggenæringen blir påvirket når nesten hver tredje person som utfører arbeid har en annen bakgrunn enn norsk.Hovedelementet i prosjektet vil være innhenting av nye data for problemstillinger rundt sikkerhet, ledelse, samarbeid, innovasjon og produktivitet på flerkulturelle arbeidsplasser. Denne delen skal bestå av kvantitative undersøkelser (en bred spørreundersøkelse) samt kvalitative undersøkelser i form av case studier (inkludert observasjoner) og dybdeintervjuer. Prosjektet vil formidle eksempler på gode metoder og positive erfaringer når det gjelder å ivareta sikkerhet og samarbeid, samt identifisere områder der det er behov for å utvikle nye metoder og verktøy.

Les rapporten her

 

NHO Service har fått midler til prosjektet Ringer i Vannet (RiV). RiV strategien har vært prøvd ut i Norge i 2013–2015. Resultatene ved utgangen av 2015 er at om lag 3300 personer har blitt ansatt i en NHO-bedrift siden 2013. For året 2015 er tallet i overkant av 1200. Videre har vi tegnet 753 rekrutteringsavtaler med NHO-bedrifter. I tillegg har vi inngått 19 konsernavtaler. Målet for denne prosjektperioden vil være å skaffe årlig 1200–1500 personer ansettelse i NHO-bedrifter, øke antallet rekrutteringsavtaler til 1000 og konsernavtaler til 30, men ikke minst å få avtalene til å bli en kjent policy for rekruttering i bedriftenes interne organisasjon. Det antas at vi vil møte særlige utfordringer med en økende arbeidsledighet og det betydelige antallet flyktninger som nå ser ut til å komme til Norge.
Les mer om Ringer i vannet

Arbeids- og miljømedisinsk avdleing, Universitetssykehuset Nord-Norge har fått midler til prosjektet Psykisk helse i arbeidslivet: Kartlegging av lederes kompetanse om og holdninger til mennesker med psykiske lidelser i arbeidslivet. 2-300 ledere i privat og offentlig virksomhet i Troms fylke rekrutteres til å gjennomføre en spørreundersøkelse. Prosjektet skal resultere i en vitenskapelig publikasjon i et internasjonalt tidsskrift, presentasjon på internasjonal konferanse og publikasjon av populærvitenskapelig brosjyre. Resultatene vil potensielt kunne ha stor betydning for hvordan man kan arbeide med psykisk helse i arbeidslivet. Resultatene vil ha betydning både for de som er rammet av psykiske lidelser, og for de som skal hjelpe (ledere og andre fagpersoner).

Prosjekter 2015

Høst 2015
Statens Arbeidsmiljøinstitutt 
har fått innvilget midler til prosjektet En oppfølgingsundersøkelse av fysiologiske effekter av fysisk aktivitet der motivasjon for endring har foregått på arbeidsplassen. Prosjektet vil se på hvorvidt økt fysisk aktivitet hos veiarbeidere og deres ledere, gjennom et motivasjonsprogram på arbeidsplassen, kan ha en positiv innflytelse på deres kardiovaskulære status.
Dette prosjektet vil bidra til økt kunnskap omkring eksponering for trening og helseeffekter hos en gruppe arbeidstakere, som i tillegg til å ha stillesittende arbeid i store maskiner, er støvutsatt i sitt yrke.

Les  en 15 måneders oppfølgingsundersøkelse her

Les rapporten her

Les kortrapporten her

Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg har fått innvilget midler til prosjektet E-læringskurs: Montering og konroll av stillas. I forbindelse med nye og endrede krav fra 1. januar 2016 for montering, demontering, endring og kontroll av stillas (Forskrift om utførelse av arbeid, kapitel 17; Arbeid i høyden), vil EBA utvikle e-læringskurs for å tilby den teoretiske delen av stillasopplæringen.
Dagens opplæringskrav gjelder for montering av stillas over 5 meter. Fra 1. januar 2016 (vedtatt pr 1.7.2015) innføres et tredelt opplæringskrav for både montering, endring og kontroll av stillas:
a) Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med   øverste stillasgulv fra to meter. 
b) Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra fem meter og inntil ni meter.
c) Montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv fra ni meter (tilsvarende dagens krav). 
Opplæringen kan gis og dokumenteres av arbeidsgiver.
Målet er å utarbeide en kursmodell hvor man kan starte med ett nivå, og bygge videre på denne.

Les rapporten her

 

Energi Norge har fått innvliget midler til prosjektet Sikkerhetskultur i kraftnæringen - hvordan kan denne endres? Utvikling av tiltak rettet mot mellomledere. Prosjektet vil i utgangspunktetse se på den vedvarende stabile skadetrenden i norske kraftnæringen de siste 15-årene. Basert på karlegging og eksisterende tiltakforskning, vil prosjektet se på   målrettede tiltak (verktøykasse) tilpasset kraftnæringen til bruk i forbedringsarbeid. Verktøykassen vil prøves ut i 10 bedrifter og erfaringer med denne vil innhentes. Verktøykassen vil deretter fått sin endelige form og mangfoldiggjøres. Antatt innhold i verktøykassen vil være opplæringsmanual, sjekklister, faktabok el.l. Den vil gjøres tilgjengelig på Energi Norge sine nettsider.

Les rapporten her

SINTEF Teknologiledelse har fått innvilget midler til prosjektet God toppledelse i kunnskapsbedrifter. Prosjektet er et studie av topplederpraksis med vekt på ledelse av HR, HMS og drift. Prosjektet vil vurdere hvordan godt arbeidsmiljø som følge av god ledelse vekselvirker med verdiskaping og resultater. Prosjektet vil se på medvirkning og åpenhet som viktige faktorer i norsk samarbeidsmodell. Problemstillingene er hvilke topplederpraksiser gir de beste gevinstene for ivaretakelse av arbeidsmiljø, god verdiskaping og måloppnåelse, samt støtte til underordnede ledere og hva kjennetegner de gode samarbeidsmodellene mellom overordnede ledere med ansvar for henholdsvis drift, HR og HMS? Hvordan organisere og utvikle gode samarbeidspraksiser på toppledernivå hvor HMS og HR blir ivaretatt på gode måter.

Norges Bilbransjeforbundhar fått innvilget midler til prosjektet Eksosmåling i salgshall for biler. Prosjektet ønsker å avklare i hvilken grad ansatte hos bilforhandlere eksponeres for skadelig eksos grunnet flytting av kjøretøyer, samt kartlegge hvilke tiltak som evt vil være hensiktsmessige for å holde eksponering på et akseptabelt nivå.

Norsk Industri har fått innvilget midler til prosjektet Beskyttelse mot gasser. Prosjektet vil lage et e-læringsprogram for arbeidstagere, med nødvendig opplæring i bruk av åmdedrettsvern, slik at bruken blir mest mulig effektiv. Arbeidsmedisinsk utvalg i Norsk Industri har allerede utviklet et e-læringsverktøy for opplæring mot støveksponering. Industrien etterlyser et tilsvarende verktøy for beskyttelse mot gasser.

Les sluttrapporten her

Arbeidsforskningsinstituttet, HIOA har fått innvilget midler til prosjektet Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten, fase 2 En eksplorerende tilnærming til fleksibiliteten i arbeidslivet og dens konsekvenser. Prosjektets hovedmål er å kartlegge hvordan fleksibilitet i organiseringen av arbeidsutførelse (med vekt på tid, sted og kontrakt) utøves i praksis i Norge i dag, og konsekvensene dette har for den enkelte arbeidstager, organisasjon og samfunn. Målet er å lete etter en fleksibilitet som kan være velfungerende for både arbeidsgiver og arbeidstaker, og for samfunnet som helhet. Temaet må også sees i lys av regelverket på området, og i første rekke Arbeidsmiljøloven.

Beerenberg Corp. har fått innvilget midler til prosjektet Vibrasjonsdempende hansker. Prosjektet vil identifisere i hvilken grad vibrasjonsdempende hansker bidrar til å redusere vibrasjonseksponering fra ulike håndholdte vibrerende verktøy. Vibrasjonseksponering er en viktig faktor i forhold til mulige helseskader på linje med støy og ergonomi. Prosjektetvil beregne effekent ved bruk av vibrasjonsdempende hansker.

Les rapporten her

Vår 2015
NHO Handel og NHO Service har fått innvilget midler til prosjektet Sunne hender – ditt viktigste arbeidsverktøy,
Prosjektet tar utgangspunkt i risikoforhold i bransjene,- også beskrevet i NOA-rapporten hos Stami. Det gjelder spesiell våtyrkeproblematikk og bruk av hansker. Prosjektet er et samarbeid mellom NHO Service/Renholdsbransjen og NHO Handel/Frisørbransjen. Prosjektet består av spørreundersøkelse med påfølgende utarbeiding av informasjonsmateriell og kampanje. Målet er å bevisstgjøre både bransjene, utdanningspersonell til yrkene, leverandører og kunder.
Sunnehender.no

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget midler til prosjektet Fremtidens arbeidsliv. Prosjektet vil bringe fram ny kunnskap, spesielt om hvordan gruppen selvstendig næringsdrivendes forhold til regelverk på arbeidsmiljøområdet. Det er et strategisk viktig prosjekt for NHO, og vil gi ny kunnskap om mekanismer som er spesielle for denne gruppen og hvilke tilpasninger de gjør i arbeidsmarkedet.Les rapporten: Selvstendig næringsdrivende i Norge

Norsk Industri har fått innvilget midler til prosjektet Sammen om HMS i NHO fellesskapet.
Prosjektet ledes av Norsk Industri med deltakelse fra Byggenæringens Landsforening, Abelia, Norsk Bilbransjeforbund, Norsk Teknologi, NHO Service og NHO-sentralt, som alle har allokert stillingsressurser til prosjektet i 2015. Prosjektet skal utvikle 3-4 nye medlemsprodukter på HMS for NHO-felleskapet.

Les sluttrapporten her

 Arbinn.nho.no NHOs nye digitale tjeneste for arbeidsgivere

Norges Bilbransjeforbund har fått innvilget midler til prosjektet Risikovurdering og forståelse av kjemikaliebruk i skade- og lakkbransjen. Målgruppene for prosjektet er ledere i skade- og lakkverksteder og BHT- ansatte som arbeider med skade- og lakkverksteder. En bilskadereparasjon / billakkering er sammensatt av en rekke forskjellig delprosesser. De enkelte prosesser er stort sett identiske i alle skade- og lakkverksteder. Mange av disse delprosessene involverer bruk av kjemikalier. Kjemikaliene utsetter brukeren for forskjellige typer farer avhengig av iboende egenskaper, men også faktorer som påføringsmåte, ventilasjon, spesialrom og verneutstyr har betydning for reel risiko. Gjennom prosjektet ønsker NBF å formidle kunnskap om denne helheten, da erfaring viser at mange skade- og lakkverksteder ikke har denne kunnskapen. Gode verktøy for risikovurdering av kjemikalier er sentralt i dette arbeidet, og bruk av stoffkartoteksystemet ProductXchange vil derfor være en del av opplæringen. Videre vil prosjektet bygge på kunnskap fra veiledninger om sikker arbeidspraksis som tidligere er utarbeidet. Prosjektet skal også bidra til å gi bedriftshelsetjenesten grunnleggende kunnskap om skade- og lakkbransjen, samt bidra til å gi bransjen bedre bestillerkompetanse ved kjøp av BHT tjenester. For å oppnå disse målene skal det arrangeres en rekke miniseminarer i store deler av landet.

Les sluttrapporten her
Les veiledningen her

NHO Service har fått innvilget midler til prosjektet Ringer i Vannet - del 2. Ringer i Vannet prosjektet har vist seg å være det klart mest effektive prosjektet på delmål 2 som NHO har støttet. Ved utgangen av 2014 har omlag 2100 personer kommet i jobb i en NHO-bedrift gjennom prosjektet. En viktig grunn til det er at metodikken tar utgangspunkt i at dette er et rekrutteringsprosjekt og ikke et inkluderingsprosjekt. Når bedriftene lokalt er med på dette er det ikke for å ta samfunnsansvar, men fordi de trenger arbeidskraft og kompetansen og har interesse av å rekruttere bredt. En viktig lærdom fra Ringer i Vannet er at tiltaket tar vekk den "kompliserte" biten som har hindret mange bedrifter i å delta mer aktivt i inkluderingsarbeidet.

Les Fafo-rapport om at Ringer i Vannet er nyskapende.

Glencore Nikkelverk AS har fått innvilget midler til prosjektet Forekomst av kreft, lungesykdom og hjerte-karsykdom blant nikkelverksansatte i Kristiansand. Prosjektet vil vurdere kreftforekomst blant nåværende og tidligere nikkelverksarbeidere i Kristiansand ansatt i perioden 1910–2010 med data om kreftsykdom for årene 1953–2014. Det er tidligere påvist økt risiko for lungekreft og nese-bihulekreft, og det er funnet en nær sammenheng mellom risiko og eksponering for nikkelforbindelser. Dagens arbeidsmiljø er betydelig bedret, og det er ønskelig å belyse endringer i risiko over tid. Resultatene vil også bli brukt til å anslå potensiell gevinst og eventuelle ulemper ved screening for lungekreft med computertomografi (CT). Forekomst av alvorlig kronisk sykdom i lunger og hjerte/kar vil bli vurdert i en egen studie av dødsårsaksbildet i perioden 1953–2014. Resultatene fra studiene vil bli meddelt ansatte og pensjonister skriftlig og på informasjonsmøter. Resultatene vil dessuten bli publisert i internasjonale vitenskapelige tidsskrifter, og presentert på faglige møter for helse- og vernepersonell, på forskningskonferanser, og for arbeidstakernes og arbeidsgiverens organisasjoner. Sintef teknologiledelse har fått bevilget penger til prosjektet God toppledelse i kunnskapsbedrifter. Prosjektet skal studere toppledelse i kunnskapsbedrifter og med vekt på overordna ledelse av HMS, HR og drift.
De overordnede problemstillingene som prosjektet vil se på er:

  1.  Hvilke topplederpraksiser gir de beste gevinstene for ivaretakelse av arbeidsmiljø, god verdiskaping og måloppnåelse, samt støtte til underordnede ledere?
  2. Hva kjennetegner de gode samarbeidsmodellene mellom overordnede ledere med ansvar for henholdsvis drift, HR og HMS? Hvordan organisere og utvikle gode samarbeidspraksiser på toppledernivå hvor HMS og HR blir ivaretatt på gode måter.

Prosjekt vil i sin helhet bygge på et todelt fokus: hvordan toppledere evner å skape gode arbeidsmiljøforhold samtidig som god verdiskaping og resultatoppnåelse innfris. Funn og kunnskapen fra prosjektet vil bli formidlet gjennom en verktøybok om god toppledelsespraksis med god ivaretakelse av HMS og HR. Verktøyboka vil være relevant for kunnskapsbedrifter.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget midler til prosjektet Female Future i tre regioner 2015 – 2016.
Female Future er et program for å mobilisere flere kvinner til lederstillinger og styreverv i næringslivet. Bedriftene velger selv ut deltagere som de ser potensial i og ønsker å satse på.
Programmet vektlegger lederutvikling, styrearbeid, retorikk, egenutvikling og nettverksbygging.
Totalt har 12 regioner, en landsforening og NHO S gjennomført programmet. I perioden 2003 - 2014 har omlag 1500 kvinner deltatt i programmet. 

Norsk Industri har fått innvilget midler til prosjektet Tiltak for primærforebyggelse av sykefravær i gjenvinningsindustrien: Systematisk utvikling av arbeidsmiljø.
Sykefraværet i avfalls- og gjenvinningsbransjen i Norsk Industri har ligget stabilt rundt 5,5 % de siste årene. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet i Norsk Industri. Det er gjort lite forskning på sykefravær innen gjenvinningsindustrien. Det er et ønske om å få til større fokus på tilretteleggingsarbeid og forebygging av sykefravær hos gjenvinningsbedriftene i Norsk Industri. Studiens målsettinger er:
- Identifisering og implementering av målrettede tiltak som skal bidra til å redusere sykefraværet i gjenvinningsindustrien
- Kartlegge om de iverksatte tilpassede tiltakene basert på systematisk utvikling av psykososialt arbeidsinnhold og –miljø ved bruk av survey-feedback metode reduserer sykefravær og bedrer arbeidsmiljø og selvrapportert helse i gjenvinningsindustrien
- Kartlegge de økonomiske og tidsmessige omkostningene av aktivitetene sett i forhold til de forventede besparelser
Tatt i betraktning at vi vet fra generelle studier at arbeidsfaktorer har betydning for arbeidstakeres helse og sykefravær, er det stort behov for tiltak rettet mot faktorer i arbeidet, og forskningsbasert evaluering av slike tiltak.

Statens arbeidsmiljøinstitutt har fått innvilget midler til prosjektet Renholdsmidler i sprayform: frigir de helseskadelige stoffer til arbeidsatmosfæren som kan inhaleres til lungene. Prosjektet ønsker primært å gjennomføre en eksponeringsstudie for å kvantifisere fraksjoner, med tanke på senere bruk i undersøkelser av lungefunksjon og parametre knyttet til inflammasjon i lunger ved aktuelle yrkeseksponeringer for slike aerosoler. Studien vil bli gjennomført i samarbeid med Lilleborg Profesjonell AS. Kunnskap om eksponeringssituasjoner som eventuelt leder til inhalasjon av kjemiske irritanter til de dypere luftveiene, vil ha anvendelse direkte i forebyggende øyemed. Videre kan slik kunnskap brukes i gjennomføring av epidemiologiske studier av lungeeffekter med bruk av mer relevante mål for intern eksponering enn den oppsummerte litteratur på området

Les rapporten her

Naml og MLF har fått bevilget penger til prosjektet HMS og KS,- fra hylleperm til grøftekant forenkling av hms og KS i små og mellomstore bedrifter.
Prosjektet tar sikte på å løse nevnte utfordringer og målsettinger ved videreutvikling av programmet (EnBedreBedrift) og en app hvor man digitalt og enkelt kan kommunisere mellom byggeplass og virksomhet.

Animalia har fått innvilget midler til prosjeket Fornying e-læringskurs "HMS- Trygg på jobben". Det ble i 2008 utviklet et e-læringskurs i personsikkerhet for kjøtt- og fjørfeindustrien. E-læringskurset ble laget for å bidra til at kjøtt- og fjørfeindustrien blir en tryggere arbeidsplass. Kurset synliggjør hvor viktig det er å tenke sikkerhet for å forebygge arbeidsskader/-ulykker. Gjennom bruk av film, bilder, tekst og tale gjøres kunnskapen mer tilgjengelig og forståelig for alle ansatte i industrien. Prosjektet vil gjennomføre en oppgradering av struktur, lyd, video, bilder og animasjoner i kurset. Flere av våre e-læringskurs, som er laget i samme tidsrom, er de siste årene blitt oppgradert og modernisert. 

Les sluttrapporten her

Prosjekter 2014

St. Olavs Hospital HF, klinikk for lunge- og arbeidsmedisin har fått innvilget midler til prosjektet Kokke, arbeidsmiljø og helse – undersøkelser i en kokkekojort.  
Prosjektets hovedmålsetning er å undersøke mulige sammenhenger mellom faktorer i kokkers arbeidsmiljø og deres helseforhold, som grunnlag for forebygging av helseskader og frafall fra yrket. Prosjektet er en videreføring og i hovedsak en prospektiv kohortundersøkelse av kokker i de tre midt-norske fylkene, men omfatter også en spørreundersøkelse av alle som i perioden fra 1988-2009 tok fagbrev som kokk i Midt-Norge.

Tel-Tek har fått innvilget midler til prosjektet Kompetanseoverføring og kunnskapsdeling i kunnskapsbedrifter. Prosjektet har som mål å bygge ny kunnskap om hvordan kunnskapsbedrifter kan ta i bruk enkelte robuste og effektive metoder for kompetanseoverføring og kunnskapsdeling. Dette skal bidra til å styrke kvaliteter på oppgaveløsning og et godt arbeidsmiljø som bidrar til forlenget yrkeskarriere for seniorer i kunnskapsbedrifter. Prosjektet gjennomføres i et samarbeid med Arbeidsforskningsinstituttet.
Les rapporten Kompetanseoverføring og kunnskapsdeling i kunnskapsbedrifter

 Uni Research Helse har fått innvilget midler til prosjektet Implementering for iBedrift. Formålet med dette prosjektet er å utarbeide en overordnet plan for hvordan iBedrift kan implementeres i et fylke eller en region
Formålet med prosjektet er å utarbeide en overordnet plan for hvordan tiltaket iBedrift kan implementeres i et fylke eller en region. Planene består av tre hoveddeler 1) En metodebok eller protokoll for alle deler av tiltaket med steg-for steg bevegelser. 2) en opplæringsplan for NAV og helsetjenesten i området iBedrift skal implementeres og 3) En håndbok for praktiske arbeidet med implementeringen.

Norsk Industri  har fått innvilget  midler til prosjektet Eksponering for kjemiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer ved arbeid på anlegg som renser og gjenvinner avfall fra oljeboring.
Målet med prosjektet er å beskrive avfallstyper og teknologi på materialet som sendes til gjenvinning for offshoreindustrien. Studiens målsettinger er å utarbeide et prosesskart over de ulike behandlingstrinnene og risikoutsatte arbeidsoperasjoner for avfallsstrømmer fra offshorevirksomheten, karakterisere eksponering for kjemiske og biologiske forbindelser i arbeidslufta som dannes ved gjenvinning og behandling av boreslam, borekaks og slopvann, utføre eksponeringsmålinger av utvalgte agens på norske gjenvinningsanlegg og gi anbefalinger til evt. eksponeringsreduserende tiltak.

Arbeidsforskningsinstituttet  har fått innvilget midler til prosjekt Jakten på den bærekraftige fleksibiliteten. En Eksplorerende tilnærming til fleksibiliteten i arbeidslivet og dens konsekvenser.

Prosjektets hovedmål er å kartlegge hvordan fleksibilitet utøves i praksis i norsk arbeidsliv i dag, og hvilke konsekvenser dette har for den enkelte arbeidstager, organisasjon og samfunn.  Prosjektet vil kvalitativt lete etter fleksible løsninger som kan gi bærekraft ved at de ikke gir negative effekter på sikt, verken for arbeidstager, ledelse, virksomhet eller samfunn.

Les rapporten her

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget midler til prosjektet Female Future i tre regioner 2014-2015.

Målet er gjennom Female Future-programmet å mobilisere og legge til rette for å få flere kvinner til lederstillinger og styreverv i næringslivet. Bedriftene velger selv ut deltagere som de ser har et potensiale og som de og ønsker å satse på. Det overordnede målet er at næringslivet skal være attraktivt for kvinner, at flere kvinner er med i beslutningsprosessene, i ledelse og styrer generelt og at bedriftslederne skal være pådriverne for å få flere kvinner i lederposisjoner. Samtidig skal at arbeidsrelatert ansvar kunne kombineres med familieansvar.

 Folkehelseinstituttet har fått innvilget midler til prosjektet Effektiv begrensning av veggdyrproblemer på overnattingssteder.

Prosjektets målsetning er å begrense omfanget av problemer med veggdyr gjennom å utarbeide nye håndteringsrutiner, bekjempelsesmetoder og formidling og informasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI), NHO Reiselivs medlemsbedrifter og skadedyrbransjen. FHI har stor kompetanse på skadedyrbekjempelse, og Norge er angivelig et foregangsland på dette feltet. FHI har en egen avdeling for skadedyrkontroll.
Les rapporten her

International Research institute of Stavanger (IRIS) har fått innvilget midler til prosjektet Betydningen av multiple arbeidstidsordninger for arbeidsprosesser, produktivitet og HMS.
Målet med prosjektet er å studere hvordan ulike arbeidstidsordninger benyttes parallelt på samme arbeidsplass, hvordan dette praktiseres og håndteres, og hvilke organisatoriske og HMS-relaterte utfordringer dette gir for virksomhetene. Prosjektet skal følge en bedrift med multiple ordninger og som er i ferd med å implementere en 14-21 ordning for innleid arbeidskraft som skal jobbe parallelt med faste ansatte på dagtid.

Les rapporten her

Evaluering av forsøk med 14/21-ordningen på Edvard Grieg

Rapport om faktiske funn

Norsk Industri har fått innvilget midler til prosjektet Ny versjon av nettdel i Grunnopplæring i arbeidsmiljø.

Prosjektet er en videreføring av et prosjekt med samme tittel som det ble bevilget støtte til høsten 2013. Målet nå er å lage en ny og forbedret arbeidsmiljøopplæring som gir verneombud og arbeidsmiljøutvalg den nødvendige kompetansen for å kunne utføre sine oppgaver i henhold til AML kapittel 6 Verneombud og kapittel 7 Arbeidsmiljøutvalg. Målgruppene skal ha tilgang til kursinnholdet også etter første kursgjennomføring. Opplæringen skal være et kostnadseffektivt verktøy og en HMS-ressursbank som virksomhetene kan bruke også i andre sammenhenger for forskjellige målgrupper. Nettkurset skal ha en mest mulig bransjeuavhengig profil slik at hele NHO fellesskapet kan vise til et opplæringstilbud av høy kvalitet. Nettkurset skal også produseres i engelsk versjon. Nettkurset skal tilsvare to dagers opplæring.

Les sluttrapporten her

E-læringskurs

Norges blindeforbund  har fått innvilget midler til prosjektet Med jobb i sikte – fase 2. Hovedmålet med prosjektet, som er en videreføring, er å frambringe ny kunnskap om hvilke faktorer og løsninger i bedrift som kan bidra til at syns- og andre grupper funksjonshemmede kan delta i norsk arbeidsliv på lik linje med andre arbeidstakere. Et nytt begrep som har kommet ut fra prosjektets første fase er "helhetlig ledelse".

Prosjektet skal resultere i en veileder spesielt rettet mot arbeidsgivere og ledere på temaet god integrering av funksjonshemmede på arbeidsplassen, blant annet med fokus på produktivitet og mestring. Arbeidslinja er sentral i prosjektet. Veilederen skal være løsningsorientert og sentral mhp organisatoriske, psykososiale og fysiske faktorer med en praktisk vinkling. Gode kollektive strukturer innenfor rammene av arbeidsplassen er viktig når det gjelder veileder til arbeidsgiverne. I tillegg må samarbeid med NAV og Hjelpemiddelsentralen være med for å få til god integrasjon, En slik veileder finnes ikke i dag, og vil representere ny og nyttig kunnskap for alle NHOs medlemsbedrifter for å lykkes med integreringsarbeidet.

Les rapporten her

Underlag for veileder, idéhefte for integrering av synshemmede i norsk arbeidsliv

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) har fått innvilget midler til prosjektet Tiltak for kjønnsbalanse i ledelse i næringslivet.

Prosjektets mål er på bakgrunn av underskudd på kvinnelige ledere i norsk næringsliv, å utvikle, standardisere og formidle forskningsbaserte bedriftsinterne tiltak som øker andel kvinnelige linjeledere på nivå en og to. Prosjektets begrunnelse for kjønnsbalanse i næringslivet er å sikre bedriftenes attraktivitet overfor kompetente fremtidige medarbeidere og i mark. Prosjektet skal også beskrive fem skandinaviske bedriftscaser, hvorav tre i Sverige, en i Danmark og en i Finland. Hensikten er å finne hvilke prinsipper og strategier som har ført frem der og hva som kan være overførbare til Norge. Bedriftene velges ut fra tiltak de har gjennomført for å få bedre kjønnsbalanse i form av flere kvinner og gitt effekt.

Les mer om rapporten

SINTEF  har fått innvilget mider til prosjektet Virksomhetens erfaringer med tilsynspraksis. Målet med prosjektet er å frembringe ny kunnskap om hvordan Arbeidstilsynets virkemidler fungerer i praksis og nytteverdien i forhold til bedriftenes behov. Prosjektet ønsker å se nærmere på gapet mellom virksomhetenes opplevelse av tilsynspraksis og de målsettinger. Det skal i prosjektet fokuseres på en helhetlig forståelse av hva en HMS-tilstand faktisk er, nettopp for å kunne få kunnskap om hva som skiller detalj- og systemtilsyn, og med et spesielt blikk på organisatoriske faktorer.

Viktige elementer vil være å fremskaffe kunnskap om den faktiske nytten av tilsynet/tilsynene som opplevd av bedriftene, oppleves satsingene relevant av virksomhetene og deres behov for hjelp, klargjøre begrep og vurdering av nytte av tilsyn.
Gjennomgang av rapporten på frokostseminaret 1. desember i Næringslivets Hus

NHO Service har fått innvilget midler til prosjektet Ringer i vannet. Formålet er å videreføre prosjektet og rekrutteringsstrategien "Ringer i Vannet" ett år til med hovedmål å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber i NHOs medlemsbedrifter, gjennom tett samarbeid med NHOs regionskontorer og bransjeforeningen Attføringsbedriftenes medlemmer. Prosjektet informerer i hensiktsmessige fora, samt deltar i nasjonale og regionale konferanser, seminarer og andre møtesteder.

NHOs regionapparat vil ha en viktig rolle i prosjektet og et effektivt instrument for å nå ut i til den enkelte bedrift, bidra til informasjonsspredning og lokale møteflater mellom attføringsbedriftene og den enkelte NHO-bedrift.
Sluttrapport Ringer i vannet
Detaljerte rapporter for hver region kan fåes ved forespørsel.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget midler til prosjektet Pensjon.

På grunn av prosjektets innhold, vil det kun bi muntlig informasjon ved å kontakte prosjektleder Kristin Diserud Mildal.

NHO Mat og Drikke har fått innvilget midler til prosjektet Melvin og Melissa – dine veiledere til et bedre bakermiljø. Prosjektet består i å utvikle et e-læringsprogram i HMS for ansatte og ledere i baker- og konditorbransjen. Bransjen består av små virksomheter som har arbeidsmedisinske/yrkeshygieniske utfordringer, spesielt med melstøv. E-læringsprogrammet er modulbasert mot temaer/arbeidssituasjoner som er aktuelle og der læring og forbedring er relevant. Modulene, i alt fem, tenkes å vare i 5-10 minutter. Den pedagogiske formen opplæringsprogrammet har, kan overføres til andre bransjer og arbeidsmiljøutfordringer.
E-læringsprogrammet

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har fått innvilget midler til prosjektet Selvstendig næringsdrivende – arbeidsmiljøutfordringer og tilpasninger i arbeidsmarkedet.

Prosjektet vil frembringe ny kunnskap om selvstendige næringsdrivende. Selvstendig næringsdrivende er en gruppe som på mange måter skiller seg ut fra arbeidstakere. De er sin egen arbeidsgiver og dermed bærer av interessene for både arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Forhåpentligvis vil prosjektet resultere i økt forståelse for forskjellige mekanismer i arbeidslivet, og kanskje også legge grunnlag for ny politikk på feltet. Det vil også kunne gi nyttig informasjon om de av NHOs medlemmer som er selvstendig næringsdrivende. NHO tar sikte på å presentere hovedkonklusjonene fra prosjektet på NHOs Årskonferanse i januar 2016. NHO vil delta aktivt i prosjektet i samarbeid med de utførende institusjonene. Vi vil også opprett en referansegruppe for prosjektet internt, med representanter for NHOs landsforeninger.

NHO har engasjert NHH/UiB og Menon Business Economics til å gjennomføre prosjektet.

Les rapporten her

Sintef har fått innvilget midler til prosjektet Private helseforsikringer og sykefravær.Prosjektet har gjort en undersøkelse om hvorvidt helseforsikringer bidrar til å redusere sykefraværet i bedriftene. Rapporten ble publisert høsten 2015.

Les hele SINTEFs rapport om helseforsikring.