- Overprisede gebyrer må reduseres

En ny rapport fra Vista Analyse slår fast at gebyrbetalingen fra næringslivet til statlige tilsyn fortsatt er i milliardklassen.

#205

Byggebransjen er blant bransjene som ofte får besøk av statlige tilsyn. Foto: iStockPhoto

Publisert 21.12.16

Næringslivets gebyrbetaling til statlige tilsyn utgjør betydelige summer. I 2009 utgjorde gebyrbetalingen til sammen 1,9 milliarder kroner. Vista Analyse har denne høsten på oppdrag fra NHO undersøkt hvordan gebyrene har utviklet seg.

I 2015 var samlet gebyrbetaling 1,3 milliarder. Korrigert for at enkelte gebyrer er omgjort til sektoravgifter i perioden, blir den samlede betalingen 2,1 milliarder. Denne økningen kan forklares med den generelle pris- og lønnsveksten, slik at den reelle veksten har vært nær null i perioden 2009-2015.

- Må ikke bli høyere
- For NHO er det viktig at tilsynsgebyrene ikke må bli høyere enn de er i dag. Og overprisede gebyrer må reduseres, sier Andreas Pihlstrøm, advokat i NHOs avdeling for Næringsjus og offentlig sektor.

Les hele rapporten her

Inntektsutviklingen fra gebyrene i perioden 2009-2015 varierer betydelig fra tilsyn til tilsyn. I tillegg kommer sektoravgiftene, som kan utgjøre en vel så stor belastning for næringslivet som gebyrene. Eksempelvis innførte Petroleumstilsynet i 2013 en sektoravgift til erstatning for en refusjonsordning (gebyr). Inntektene fra sektoravgiften var på 46 millioner kroner i 2014, og 79 millioner kroner i 2015.

Ikke uproblematisk
Rapporten slår fast at gebyrfinansiering av statlige tilsyn er ikke uproblematisk. Grunnleggende sett ligger utfordringen i at tilsynsorganet vil ha insentiver som tilsier at de ønsker en annen tilpasning enn det som er samfunnsøkonomisk optimalt.

Dette gjelder for det første omfanget av virksomheten, der tilsynet typisk vil ønske seg større bevilgninger enn optimalt, både for å bli store og å få budsjettmessig slakk. I tillegg gjelder det innrettingen av virksomheten, der tilsynet vil vektlegge de aktivitetene de selv mener er viktige.

- Dersom tilsynet selv får påvirke sine inntekter, kan vi dermed vente å se tilsyn som har flere ansatte og holder på med andre ting enn det samfunnet strengt tatt trenger, sier Pihlstrøm.

Vista Analyse dokumenterer også at NHO har fått gjennomslag for flere krav som gjelder statlige tilsynsgebyrer. Etter påtrykk fra NHO har Finansdepartementet innført skjerpede krav til gebyrfinansieringen med nye bestemmelser.

Se NHOs åtte forventninger til statlige tilsyn

Kontakt oss