Ønsker bedre vern i offentlighetsloven

- Offentlig forvaltning må etablere bedre rutiner for å sikre at taushetsbelagt konkurransesensitiv informasjon ikke blir offentliggjort, sier NHO-advokat Andreas Pihlstrøm.

Andreas Pihlstrøm

NHO ønsker større grad av rettssikkerhet for næringslivet når 'offentleglova' anvendes, ifølge advokat Andreas Pihlstrøm. (Foto: Moment studio)

Publisert 27.05.16

Tilsyn

Det er straffbart å offentliggjøre konkurransesensitiv informasjon (forretningshemmeligheter), og forvaltningen har ansvaret for at dokumenter som inneholder slik informasjon skal unntas offentlighet.

Høringssvar om offentleglova

- Vi har understreket dette i vårt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet, som i disse dager evaluerer 'offentleglova'. Evalueringsrapporten fra Oxford Research AS "Innsyn i forvaltningen – Kompetanse, etterspørsel og makt" fremhever at forvaltningen synes det er vanskelig å vurdere hva som er konkurransesensitivt. Saksbehandlerne mangler ofte kompetanse til å avgjøre dette spørsmålet. Det er behov for mer involvering av bedriftene og praktisk rettet veiledningsmateriale på dette feltet, sier Pihlstrøm.

Det er positivt at Norge er et land med stor grad av åpenhet i forvaltningen, mener NHO-advokaten. - Et grunnleggende spørsmål er imidlertid om pendelen i retning av offentlighet har svingt for langt, og om det bør gjøres noen lovmessige korrigeringer.

Lite om bedriftsutfordringer

- Evalueringsrapporten adresserer i liten grad hvilke utfordringer bedriftene møter ved praktiseringen av loven. Vi kan for eksempel ikke se at et viktig tema for bedriftene er drøftet: Betydningen av å sikre korrekte faktaopplysninger i forvaltningens (utkast til) tilsynsrapporter og tilsynsdokumenter, og behovet for utvidede og klarere regler om utsatt offentlighet. 

Praksisen ved innsyn i tilbud og protokoller må også bli bedre, mener Pihlstrøm.

- Oppsummert ønsker vi større grad av rettssikkerhet for næringslivet når 'offentleglova' anvendes.