Spørsmål og svar

NHO har utarbeidet nyttige spørsmål og svar knyttet til før tilsyn, under tilsyn og etter tilsyn.

 • Har jeg krav på varsel før tilsynet kommer på besøk?
  • Svar

   Som hovedregel gir tilsynet et skriftlig varsel til bedriften om at det planlegges et tilsyn på bedriften, og et tidspunkt for dette. God praksis er også at tilsynet i varselet opplyser om hva som er hovedtema for tilsynsbesøket, slik at bedriften kan legge til rette for en god gjennomføring av tilsynsbesøket. Unntaksvis kommer tilsynet uanmeldt. God praksis tilsier at tilsynspersonellet skal henvende seg til leder av virksomheten eller den som fungerer i dennes fravær. Det er klagerett på beslutningen om å gjennomføre uanmeldt tilsyn etter forvaltningsloven § 15. 

 • Hvordan bør jeg forberede meg på gjennomføringen av et tilsyn?
  • Svar

   Bedriften har mye å vinne på å være godt forberedt når inspektører fra tilsynene kommer. Bedriften bør på forhånd gjennomgå dokumentasjon og interne retningslinjer for det som er tema for tilsynet. Videre bør dokumentasjonen gjøres lett tilgjengelig for inspektørene. Et generelt råd er at førsteinntrykket teller mye, så et ryddig lokale er vel anvendt tid. Videre bør bedriften ta en sjekk på om forhold som er påpekt i tidligere tilsynsrapporter er kvittert ut og rettet opp. Enkelte virksomheter har erfart at tilsynet ønsker å kontrollere mer enn de faktisk har hjemmel for. I så fall bør bedriften innhente juridisk bistand eller kontakte NHO-fellesskapet for bistand. 

 • Det angitte tidspunkt for tilsyn passer dårlig - hvilke muligheter har jeg?
  • Svar

   Ved varslede tilsyn vil inspektørene normalt være fleksible slik at bedriften ikke blir unødig forstyrret i driften. Det er derfor godt grunn til be kontaktpersonen i tilsynet om finne ny tid som passer bedre for bedriften.   

 • Hvem skal tilsynet henvende seg til når det ankommer?
  • Svar

   God praksis tilsier at tilsynspersonellet skal henvende seg til leder av virksomheten eller den som fungerer i dennes fravær.

 • Har jeg krav på å få vite hva tilsynet har funnet av avvik før tilsynet avsluttes?
  • Svar

   Beste praksis er å avholde sluttmøte etter endt tilsynsbesøk. Formålet med sluttmøtet er å oppsummere tilsynsbesøket og sikre at rapporten som skal utarbeides bygger på riktig fakta og juridiske vurderinger. Bedriften bør så tidlig som mulig signalisere at den ønsker å få gjennomført et sluttmøte for å forebygge at rapporten inneholder faktiske feil.

 • Når får jeg tilgang til tilsynsrapporten?
  • Svar

   Bedriften bør etterspørre utkast til tilsynsrapport på sluttmøte og avtale tid for når den skal oversendes. Bedriften bør understreke at det er viktig å sikre at fakta blir riktig i sluttrapporten, og om nødvendig anmode om utsatt offentlighet. 

 • Hvilke reaksjoner kan jeg forvente dersom det konstateres lovbrudd (avvik)?
  • Svar

   Det er viktig for bedriften å rette opp avvik (brudd på regelverk) så raskt som mulig. Det er alltid en forventning tilsynet har til bedriften. Lovbruddets alvorlighetsgrad avgjør hvilken reaksjon tilsynet ellers tar i bruk. Normalt er det tilstrekkelig å påpeke bruddet og la det være med det når det dokumenteres at bedriften har rettet forholdet. Ved mer alvorlige overtredelser kan det gis pålegg med frist for retting av forholdet, med tilhørende varsel om tvangsmulkt dersom retting ikke finner sted. Enkelte tilsyn har også hjemmel for å ilegge overtredelsesgebyr, som er en straffeliknende sanksjon. I særlig alvorlige tilfeller kan konsesjoner og tillatelser trekkes tilbake. Øverst på reaksjonsstigen er politianmeldelse med etterfølgende foretaksstraff eller personlig straffeansvar. Ved bruk av inngripende sanksjoner bør bedriften innhente juridisk bistand.