Vinn-Vinn

Et interaktiv læringsspill om trepartssamarbeidet og den norske modellen. Din klasse kan nå bli med!

Bli med på LO og NHOs læringsspill for skoleklasser

Spillet Vinn-Vinn skal bidra til økt innsikt og kompetanse om trepartssamarbeidet, arbeidslivet og den norske modellen.

Dette er et gratis skoletilbud for videregående elever som holdes i klasserommet i en dobbelttime. Spillet er utviklet av LO og NHO og gjennomføres med en veileder fra dem.

Elevene får utdelt hver sin skjerm hvor de får ulike oppgaver underveis og må samarbeide både digitalt og fysisk for å løse oppgaver som å skaffe seg jobb, forhandle lønn og ansette. Etter undervisningen skal elevene ha lært om hvordan den norske modellen og trepartssamarbeidet i arbeidslivet fungerer.

Bestill gjennomføring av spillet Vinn-Vinn


Kontakt oss via: vinnvinn@lo.no

Hvorfor delta?

Gjennom Vinn-Vinn får klassen en unik, tilgjengelig og morsom måte å lære om norsk arbeidsliv som ellers er krevende å formidle. Ved å ta i bruk digitale virkemidler blir elevene engasjert og får et større læringsutbytte. Noen sentrale læreplanmål for samfunnsfag VG1 blir besvart:

  • Gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
  • vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i ein resultat- og balanserekneskap
  • finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
  • reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
  • gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

Bjarne Lagesen

Kontaktperson

 

Epost: vinnvinn@lo.no