Vi og verden

I en urolig verden er Norge tjent med at verden styres etter felles spilleregler. Det er utgangspunktet for NHOs årskonferanse 2019.

Norge har lange og stolte handelstradisjoner. Handel har lagt grunnlaget for vårt velferdssamfunn. Mesteparten av handelen har vi i dag med EU. EØS-avtalen gjør Norge til en del av et stort europeisk marked, både når det gjelder import og eksport.

Gjennom årene er utnyttelse av naturressurser koblet med klokskap, teknologi og kompetanse på tvers av næringer. Over tid har vi bygget opp et sterkt og omstillingsdyktig næringsliv. Få land har høyere produktivitet enn Norge, og vi har et arbeidsliv preget av høy tillit og samarbeid.

Uro globalt rammer bedriftene lokalt.

Arvid Moss, president i NHO

Men nå skaper økte spenninger, proteksjonisme og større ulikhet usikkerhet om fremtiden. Verden blir mer uforutsigbar. De multinasjonale institusjonene er svekket og demokratiet under press. Økt motstand mot globalisering og mulig handelskrig vil utfordre økonomiske maktstrukturer og gi mindre vekst, færre jobber og lavere inntekter. Konsekvensen kan bli flere utenfor arbeidslivet, dårligere inkludering og mindre velferd. Også klimaendringer gir nye forutsetninger for våre liv på kloden.

Samtidig har vi aldri vært så sammenvevd med verden som nå, slik også «Næringslivets perspektivmelding» synliggjør. En urolig og uforutsigbar verden påvirker samfunnet, bedrifter og individer i Norge. Vi som verdensborgere merker konsekvensene av de globale utfordringene i våre liv. Dermed blir verdens utfordringer også våre utfordringer.

Disse globale utfordringene krever globale løsninger. Alene er Norge sårbar. Derfor må vi samarbeide mer og ikke mindre. Norge må kjempe for felles spilleregler.

Her er mulighetene større enn utfordringene. Målet med NHOs årskonferanse 2019 er å gi innsikt om en verden i endring. Samtidig skal vi vise hvilke muligheter både vi som samfunn og bedrifter har til å finne bærekraftige løsninger, lokalt og globalt. Løsninger som igjen kan bevare og skape arbeidsplasser. Vi vil vise verdien av norske fortrinn, ikke minst med vekt på den norske modellen. Dette er en modell for hvordan vi organiserer samfunnet med konkurrerende bedrifter, velferdstjenester for alle og samarbeid mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter.

Også fremtidens velferd vil være tuftet på handel. Og Europa er og vil være Norges viktigste samarbeidspartner, og et marked der norske bedrifter har store muligheter. I tillegg til at EU er vår viktigste handelspartner og EØS-avtalen er den mest omfattende og forpliktende internasjonale avtalen Norge har, fremstår EU – i en urolig verden – som den fremste forsvarer av våre felles verdier, demokrati og menneskerettigheter.

Visste du at...

Norge er en åpen økonomi – handel, import og eksport, utgjør 70 prosent av BNP

Visste du at..

75 prosent av norsk eksport går til EU/EØS tilsvarende knappe 900 mrd.