Neste trekk - Årskonferansen 2020

At vi bor i et av verdens beste land er ikke selvsagt, det er en kombinasjon av naturgitte fortrinn og gode valg. Vi har tatt valg som har stått seg godt over tid, men hva blir våre neste trekk? Hvordan skal vi ta de beste valgene for fremtiden? Svaret får du på NHOs årskonferanse 2020.

Ser du etter Neste trekk - NHOs veikart for fremtidens næringsliv lansert i august 2020?

En god fremtid skapes ikke av seg selv. Den skapes gjennom de valgene vi tar. I Norge har vi mange naturgitte fortrinn, som olje, fisk, mineraler, vind- og vannressurser og jord- og skogbruk. Naturressursene er mange. I tillegg har vi mange menneskelige fortrinn. Vårt samfunn er preget av tillit, godt samarbeid mellom partene i arbeidslivet, små forskjeller og høy kompetanse.

Men det er nå det gjelder. Det er nå vi skal ta valgene som vil prege fremtiden.

Valgene vi tar skal løse klimautfordringene, gjøre det lettere for bedriftene å skape jobber og gi folk den kompetansen de trenger.

På NHOs årskonferanse 2020 vil vi vise hvilke muligheter som ligger foran oss, både for samfunnet, bedriftene og enkeltmennesket. Vi vil se på utfordringene og barrierene som hindrer oss, og diskutere hvilke trekk vi må ta for å sikre en god fremtid.

Norge skal være et godt land å leve i også i fremtiden

Bedriftene er ryggraden i det norske velferdssamfunnet. Det er bedriftene som sikrer verdiskaping i hele Norge. De gir levende lokalsamfunn med arbeidsplasser, tjenestetilbud og velferd for innbyggerne. I vårt samfunn ligger det muligheter for å skape verdens mest bærekraftige og verdiskapende næringsliv. Skal vi lykkes med dette må vi sørge for en lønnsom og bærekraftig utnyttelse av våre fortrinn, både naturgitte og menneskelige.

I en mer uforutsigbar verden i stadig raskere endring må vi styrke hele næringslivet slik at vi får mange ben å stå på. For å sikre samfunnsutviklingen videre blir det viktig å skape flere lønnsomme arbeidsplasser, få en langsiktig balanse i utenriksøkonomien og ruste oss teknologisk til lavutslippssamfunnet og en digital økonomi.

Vi skal overlate en bærekraftig planet til kommende generasjoner

Bedriftene er avgjørende for å løse de store globale utfordringene. Klimaendringene krever en storstilt innsats, og bedriftene vil og kan gå foran for å skape de løsningene vi trenger. Bedriftene er imidlertid avhengig av samarbeid med politikere og samfunnet ellers for å skape nye løsninger og verdikjeder. Norge må ha utstrakt internasjonalt samarbeid for å sikre et lønnsomt næringsliv som har muskler til å finne løsningene for en bærekraftig fremtid. Fremtiden vi ønsker oss kan kun realiseres ved at de store løftene skjer i fellesskap.


Det finnes en jobb til deg i fremtidens arbeidsliv

Mange unge frykter at de vil mangle rett kompetanse og kan komme til å møte arbeidsledighet i fremtiden. Kompetanse er en forutsetning for en trygg og givende arbeidshverdag, og det kan hindre utenforskap og fremme inkludering. Samtidig blir omstillingsbehovet stort i årene fremover, og vi må dyrke kompetanse, forskning og innovasjon som ruster oss for denne omstillingen. Vi trenger kloke hoder som skal gi oss teknologisk utvikling, økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft. En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med et godt, inkluderende og bærekraftig samfunn er å sikre et fremtidsrettet system for livslang læring.

NHOs årskonferanse arrangeres i Oslo Spektrum onsdag 8. januar.

Program