Bli med på LO og NHOs nye læringsspill for skoleklasser.

Vinn-Vinn er utviklet av LO og NHO og er et gratis skoletilbud for videregående elever som holdes i klasserommet i en dobbelttime og som gjennomføres av en veileder fra Vinn-Vinn.

Elevene får utdelt hver sin skjerm hvor de får ulike oppgaver underveis og må samarbeide både digitalt og fysisk for å løse oppgaver som å skaffe seg jobb, forhandle lønn og ansette. Etter undervisningen skal elevene ha lært om hvordan den norske modellen og trepartssamarbeidet i arbeidslivet fungerer.

For mer informasjon og booking av Vinn-Vinn kontakt Anne Strand-Gjesdal, anne.strand-gjesdal@nho.no, tlf: 92866610

Hvorfor delta?

Gjennom Vinn-Vinn får klassen en unik, tilgjengelig og morsom måte å lære om norsk arbeidsliv som ellers er krevende å formidle. Ved å ta i bruk digitale virkemidler blir elevene engasjert og får et større læringsutbytte. Noen sentrale læreplanmål for samfunnsfag VG1 blir besvart:

  • Gjere greie for arbeidstakar- og arbeidsgjevarorganisasjonane og deira plass i arbeidslivet og for faktorar som bestemmer lønns- og arbeidsvilkår
  • vurdere moglegheiter for og utfordringar ved å etablere ei bedrift og trekkje ut hovudlinene i ein resultat- og balanserekneskap
  • finne informasjon om ulike yrke og diskutere moglegheiter og utfordringar på arbeidsmarknaden i dag
  • reflektere over verdien av å ha eit arbeid og kva som kjenneteiknar eit godt arbeidsmiljø
  • gjere greie for årsaker til arbeidsløyse og drøfte måtar ho kan reduserast på

Kontakt NHO og LO

Anne Strand-Gjesdal

Kontaktperson NHO

 

Epost: anne.strand-gjesdal@nho.no

Arvid Ellingsen

Kontaktperson LO

 

Epost: arvid.ellingsen@lo.no