Bakgrunn for initiativet

Kvantitative undersøkelser utført av Kantar på vegne av LO og NHO viser at unge har lite kjennskap til arbeidslivet generelt og den norske modellen – til tross for at dette er viktig kompetanse å ha med seg den dagen de trer inn i arbeidslivet som enten arbeidsgiver eller arbeidstaker. Hele 3 av 4 mener at de ikke lærer nok om arbeidslivet i skolen.

Det norske arbeidslivet er i tillegg inne i en uoversiktlig krisesituasjon som følge av Korona-viruset. I tiden fremover vil den norske modellen og et velfungerende trepartssamarbeid være avgjørende for hvordan vi som samfunn møter krisen, samt hvordan vi henter oss inn igjen. 

NHO og LO har et betydelig samfunnsansvar i å kommunisere verdien som ligger i trepartssamarbeidet og den norske modellen. Ikke minst er det viktig å synliggjøre hvordan dette gjør det norske nærings- og arbeidsliv unikt posisjonert i verdenssammenheng. NHO og LO har derfor inngått et samarbeid om målrettet kommunikasjon mot yngre målgrupper for å kunne styrke kjennskapen til trepartssamarbeidet og sikre samarbeidets fremtidige relevans. Gjennom Vinn-Vinn har ulike samarbeidspartnere en unik mulighet til å etablere en langsiktig relasjon med fremtidens arbeidsgivere og arbeidstakere, samt skape positive forventninger rundt hva et fremtidig arbeidsliv kan innebære for den enkelte.  

Prosjektets hensikt og overordnet mål 

Prosjektet har til hensikt å undersøke hvilke muligheter for læring som ligger i  spillifisert teknologi med en høy grad av interaksjon. Emosjonelle opplevelser huskes bedre enn teori, og utvikling av et interaktivt rollespill er et viktig pedagogisk grep som kan gi høy faglig verdi for brukeren. Vekslingen mellom veilederfasilitert dialog og elevstyrt dialog, samt muligheten for kollektiv utforsking av forståelse og meningsdannelse, er nyskapende i norsk skolesammenheng. Vår hypotese er at spillifiseringen kan bidra til å skape engasjement og motivasjon for å lære abstrakte og komplekse arbeidsrelaterte fagbegreper og nødvendig demokratisk samhandling. Det er rimelig å anta at sannsynligheten for å nå målgruppen øker betraktelig med dette prosjektet grunnet dets digitale natur. Læringsmålene handler derfor om å øke kjennskapen til og oppslutningen om den norske modellen og vise at trepartssamarbeidet er bærebjelken i det norske arbeidslivet og garantisten for et velorganisert arbeidsliv.

Jeg kjenner ingen arbeidstakere eller arbeidsgivere akkurat nå, nei

Elev, 17år
#005