Om Grønne elektriske verdikjeder

Verdens energisystemer endres raskt og en sterk global trend er at mer elektrifiseres.

Rammene for denne utviklingen settes av stadig mer tydelige og ambisiøse klimamål, som i European Green Deal og EUs industristrategi. Samtidig driver teknologiutviklingen frem mer digitale, distribuerte og effektive løsninger i energisystemene.

Denne utviklingen gir også raskt fallende kostnader for fornybar energi. Det åpner opp for mange nye spennende forretningsområder innen energiproduksjon- og distribusjon koblet mot bruksområder som transport, bygninger og industri.

Flere av disse markedene er interessante for norske aktører. Dersom vi lykkes med å bygge opp nye eksportområder kan dette gi betydelig fremtidig verdiskaping. Som energinasjon har vi flere lokomotivbedrifter, konkurransedyktige leverandørnettverk, forskningsmiljøer, kompetente investorer, samhandlingsarenaer og oppstartmiljøer som kan orientere seg mot nye forretningsområder og er et utgangspunkt for nye næringer. Samtidig kan vi tiltrekke oss nye investeringer og aktiviteter fra utlandet.

Til tross for mye elektrifisering i Norge, har vi i for liten grad utviklet nye forretningsmuligheter og verdikjeder, ny teknologi eller ny eksportbasert leverandørindustri. Naturressursene har tradisjonelt sett gitt oss et viktig konkurransefortrinn, men de internasjonale endringene og mulighetene som nå skapes av elektrifiseringen, krever konkurransedyktighet langt utover naturressursene. Flere land og selskaper posisjonerer seg raskt for å ta del i omleggingen av verdens energisystemer. Norske aktører må derfor handle raskt om vi ikke skal bli hengende etter i utviklingen.


Dette initiativet samler sentrale virksomheter og kunnskapsaktører i bredden av norsk næringsliv:

 • Agder Energi
 • BKK
 • Elkem
 • Enova
 • Equinor
 • Hafslund E-CO
 • Havila
 • Hydro
 • IFE
 • Kongsberg Digital
 • NHO
 • Scania
 • SINTEF
 • Statkraft
 • Statnett
 • Veidekke

Enova har deltatt i analysen av marked, konkurransekraft og verdiskapingspotensial, men ikke i arbeidet med tiltak og rammebetingelser. LO har deltatt som observatør. I tillegg har mange andre bedrifter vært delaktig i ulike deler av arbeidet.

Formålet er å videreutvikle norsk konkurranseevne og  sportmuligheter basert på elektrifisering i bred forstand. Arbeidet har først og fremst handlet om å bygge en felles forståelse og kunnskapsplattform om hvor vi har best forutsetninger for å lykkes og hvor stort potensialet kan være sett med norske øyne.

Prosjektets overordnede budskap, funn og anbefalinger støttes av prosjektpartnerne. Dog skal det ikke forstås som at alle partnerne er enig i alle formuleringer, enkeltfunn og anbefalinger i rapporten.

På vegne av samarbeidsprosjektet «Grønne elektriske verdikjeder» rettes en stor takk til alle som med engasjement og betydelig arbeidsinnsats har bidratt til gjennomføringen av prosjektet. Vi håper at arbeidet fører til mer målrettet samspill og flere partnerskap i næringslivet og mellom næringsliv og myndigheter.

Arvid Moss
Leder av styringsgruppen for Grønne elektriske verdikjeder