Om Grønt landtransportprogram

Grønt Landtransportprogram (GLP) er et offentlig-privat samarbeid som jobber med å kutte utslippene for næringstransporten med 55 prosent innen 2030.

GLP ble etablert i januar 2021, etter å ha mottatt oppstartbevilgning fra Klima- og miljødepartementet i november 2020. Programmet har i dag over 70 partnerbedrifter og 24 medlemsorganisasjoner som representerer de viktigste aktørene i transport- og energisektoren. Programmet består også av 18 offentlige observatører.


Programmet bygger videre på arbeidet som ble gjort i veikart for næringslivets transporter i 2016, og er etablert etter mønster fra Grønt skipsfartsprogram. Programmet er tilgjengelig for alle virksomheter uavhengig av bransjetilknytning.

Fra GLPs stormøte 15. februar 2024.

 

Mål for programmet

Formålet med GLP er å bidra til å nå Norges klimamål, og stimulere til et bredt teknologiskifte. Programmet skal bistå norske selskaper med å kutte utslipp raskt og kostnadseffektivt. GLP skal bygge en arena for samhandling mellom næringsorganisasjonene, bedriftene og myndighetene, og bidra til konsensus om teknologiske løsninger, rammebetingelser og infrastruktur. GLP har følgende mål:

 • Samle verdikjeden – transportkjøpere og -leverandører, kjøretøyleverandører, energileverandører, leverandører av teknologi og tjenester, finansieringsinstitusjoner og offentlige myndigheter.
 • Dele kunnskap - analyser og empiri om teknologivalg og -muligheter for å redusere usikkerhet for transportselskapers investeringer i ny teknologi eller utslippsreduserende tiltak.
 • Utvikle verktøy som gir den enkelte bedre grunnlag for å etterspørre og vurdere hvilke løsninger som er best.
 • Motivere bedrifter til å gjennomføre grønne valg og bidra aktivt i piloter for å oppnå raskere markedsintroduksjon av ny teknologi og infrastruktur.
 • Bistå myndighetene med å utarbeide rammebetingelser for å realisere det grønne skiftet i næringslivets transporter og at utslippene reduseres på en samfunnsøkonomisk effektiv måte.
 • Skape grønn vekst: Grobunn for nye næringer og verdiskaping i grensesnittet mellom transportsektor og energisystem.

Hva gjør GLP?

For å mobilisere bedriftene og bidra til lønnsomme tiltak og virkemidler vil GLP være en sparringspartner og bindeledd mot myndighetene for å sikre en trygg og forutsigbar overgang til lav- og nullutslippsløsninger i den landbaserte næringstransporten. Prioriterte aktiviteter for GLP er:

 • Rekruttering av partnerbedrifter og observatører
 • Utvikling av nettside og kommunikasjon
 • Webinarer og kurs
 • Utarbeide felles kunnskapsplattform
 • Utvikle verktøy og veiledere
 • Planlegge og sette i gang pilotprosjekter
 • Arrangere workshoper og partnermøter
 • Samarbeide med myndighetene om tiltak og virkemidler

Arbeidet er delt inn i to faser som er spesifisert i programmets prosjektplan.

Fase 1: Oppstart og etablering (2020-2021). Denne fasen fokuserer på programmets etablering og synliggjøring, i tillegg til å komme i gang med aktiviteter og høste erfaring. 

Fase 2: Gjennomføring (2022-2025-). I denne fasen skal programmets formål og målsettinger realiseres, hvor det skal bidra til et teknologiskifte og utslippsreduksjoner i næringstransporten. 

Organisering og finansiering

Programmet er organisert som er prosjekt med tilknyttede medlemsorganisasjoner, partnerbedrifter, samt observatører fra offentlige myndigheter og andre stakeholdere. GLP er et offentlig-privat samarbeid og er avhengig av finansiering i form av prosjektstøtte og egeninnsats fra medlemsorganisasjoner og partnerbedrifter, og et årlig finansielt bidrag fra staten over statsbudsjettet.