GLPs innspill til Energi- og miljøkomiteen

Vi mener statsbudsjettet må bidra til bedre og raskere utslippskutt i transportsektoren. GLP opplever i midlertidig at budsjettforslaget for neste år ikke prioriterer dette.

Grønt Landtransportprogram (GLP) ønsker herved å gi sine synspunkter til Klima- og miljødepartementets og Olje- og energidepartementets budsjett for 2024.

Høringens innhold

GLP er et offentlig-privat samarbeid som jobber med å kutte utslippene i tungtransporten. Veitrafikk og annen transport er Norges største utslippssektor. Sammen med en samlet bransje setter vi i gang infrastrukturprosjekter for elektrisitet, biogass eller hydrogen. Vi har 70 partnerbedrifter og 24 medlemsorganisasjoner som representerer de viktigste aktørene i transport- og energisektoren.

Vi mener statsbudsjettet må bidra til bedre og raskere utslippskutt i transportsektoren. GLP opplever i midlertidig at budsjettforslaget for neste år ikke prioriterer dette.

Vi ønsker derfor å fremme følgende innspill om hvordan vi kan kutte utslipp på en raskere måte.

Effekten av økt CO2-avgift nulles ut

Vi merker oss at regjeringen har økt CO2-avgiften i årets budsjett. CO2-avgiften er kanskje det viktigste enkelttiltaket for å gjøre fossilfri transport mer konkurransedyktig. Samtidig er det uheldig at veibruksavgift på biodrivstoff øker mens den senkes for fossilt drivstoff. Med regjeringens forslag blir veibruksavgiften for biodiesel høyere enn for fossil diesel. Dette gjør fornybart drivstoff enda mindre konkurransedyktig mot det fossile.

Biogass må bli en del av løsningen for transportsektoren

Frem mot 2030 er overgangen fra diesel til biogasslastebiler helt nødvendig for å nå målene om utslippskutt. Transportbransjen er samstemt og klar til å bruke biogass, spesielt på lengre distanser. Vi synes derfor det er synd at biogass ikke prioriteres gjennom Enova. Det er vår oppfatning at regjeringen mener elektrifisering og hydrogen er de eneste løsningene for å kutte utslipp i transportsektoren. Det er ikke hva bransjen forteller oss. En samlet biogass- og transportsektor mener at økt produksjon og bruk av biogass kan kutte to millioner tonn CO2, bidra med 5 TWh energi og skape 30 nye industrianlegg med tilhørende verdifulle arbeidsplasser i 2030. Vi ønsker derfor regjeringen kan prioritere biogass som en del av løsningen. Vi håper i tillegg regjeringen følger opp anmodningsvedtaket fra Stortinget om å øke biogassproduksjonen i Norge, før neste klimaplan høsten 2024. 

Programmene for utslippskutt på land og i luft må styrkes

Veitrafikk, annen transport og luftfart er Norges største utslippssektor med ca. 16. millioner tonn årlige utslipp. Det er ca. 4 millioner tonn mer enn olje og gassektoren på andreplass. Vi mener det er uheldig at regjeringen ikke prioriterer programmene som jobber for utslippskutt der utslippene er størst. For å få til grønn omstilling trenger vi initiativ som kan samle private og offentlige aktører til felles innsats. Det er det Grønt Landtransportprogram jobber med. For 2024 søkte GLP om et bidrag på 5 millioner. I utkast til statsbudsjettet er vi forespeilet 1,575 millioner. Tilsvarende program for grønn luftfart blir ikke tilgodesett med støtte i det hele tatt. Det er synd at regjeringen ikke ser verdien av slike programmer. Å støtte opp om konkret arbeid som det GLP og Program for grønn luftfart holder på med, ville vært en billig og smart investering for alle stortingspartier som har ambisjoner om å nå klimamålene i 2030.

Positiv til økt omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk

Omsetningskravet for biodrivstoff øker fra 17 til 19 prosent på veg i neste års budsjett. GLP er positive til økningen, men potensialet for utslippsreduksjoner ved bruk av biodrivstoff er langt større. Vi mener budsjettet burde legge mye bedre til rette for bruk av rent biodrivstoff, som alternativ i dieselbiler. Biodrivstoff kan fylles på samme tank som diesel, og kan få utslippene betraktelig ned i dag.

Ingen ytterligere klimasatsing i kommunene

Vi noterer oss at årets budsjett ikke har satt av midler til klimasatsing i kommunene. Heller ikke i fjorårets budsjettfremleggelse ble dette prioritert. Klimasats ble derimot forhandlet inn før endelig budsjett ble vedtatt. Kommunene spiller en viktig rolle i å kutte lokale utslipp og vi håper derfor det blir bevilget midler til klimasats også i år.

Manglende differansekontrakter for hydrogen

I regjeringens forslag for neste års budsjett droppes differansekontrakter for hydrogen. Disse kontraktene dekker prisforskjellen mellom fossil energi og hydrogen i en overgangsfase, slik at klimavennlig hydrogen blir konkurransedyktig. Mangelen på slike kontrakter vil forsinke den grønne omstillingen i transportsektoren. For å skifte ut dagens fossile kjøretøypark spiller hydrogen sammen med biogass og elektrisitet en viktig rolle. Ved å ikke satse på differansekontrakter for hydrogen, tror vi transportaktørene som vurderer hydrogenlastebiler kan sette investeringene på vent.

Vi ser frem til å fortsette samarbeidet med myndighetene om å kutte utslipp i Norges største utslippssektor. Vi takker for muligheten til å delta i denne høringsprosessen.

Grønt Landtransportprogram (GLP)

Ingelin Noresjø,

Programleder