GLPs innspill til Energi- og miljøkomiteen

Dette er en gjengivelse av GLPs innlegg 25. oktober 2023. 

GLP er et offentlig-privat samarbeid som jobber med å kutte utslippene for lastebiler, varebiler og busser. Vi har 70 partnerbedrifter og 24 medlemsorganisasjoner som representerer de viktigste aktørene i transport- og energisektoren i Norge.  

Vi mener statsbudsjettet må bidra til bedre og raskere utslippskutt i transportsektoren, men budsjettforslaget for neste år prioriterer ikke dette.  

Hvorfor mener vi det? 

 1. Transportsektoren må løftes på klimaagendaen. Transport er Norges største utslippssektor med ca. 15 millioner tonn CO2-utslipp årlig. Det er ca. tre millioner mer enn olje og gass på andre plass. Utslippskutt i transportsektoren er helt nødvendig om vi skal nå klimamålene i 2030. Hele transportbransjen er klar for å omstille seg. Men for å få til det er de avhengig av forutsigbarhet fra myndighetene og en anerkjennelse av transportsektorens rolle i klimakampen. 
 2. Det er bra at CO2-avgiftene økes. Men: Økt CO2-avgift nulles ut bl.a. ved at avgiftene på diesel settes ned. Det gjør fossilfri transport mindre konkurransedyktig. 
 3. Elektriske lastebiler løser ikke alt. Dette fordi: 
  • Vi har ikke nok strøm og tilgjengelige arealer til ladestasjoner 
 •  
  • Ekstremværet Hans viste oss at strømnettet er sårbart 
  • Det er utfordringer knyttet til batterier på lengre strekninger 

Derfor trenger vi også andre alternativer som biogass, hydrogen og biodrivstoff. 

Biogass: 

 • Biogass nevnes ikke som en del av løsningen for transportsektoren i neste års budsjett og klimaplan. 
 • Det er svært uheldig når bransjen selv mener at biogass er nødvendig fram mot 2030. Vi har nettopp samlet hele bransjen, som er enige om at hvis støtteordningene for biogassproduksjon blir bedre, kan det kutte to millioner tonn CO2, tilføre Norge fem TWh og bidra til 8 500 nye arbeidsplasser i 2030. 

Hydrogen: 

 • Differansekontrakter dekker prisforskjellen mellom fossil energi og hydrogen i en overgangsfase, slik at klimavennlig hydrogen blir konkurransedyktig.  
 • I regjeringens forslag for neste års budsjett droppes differansekontrakter for hydrogen, og det tror vi vil føre til at transportaktørene som vurderer hydrogenlastebiler vil sette investeringene på vent. 

Husk: Transdportsektoren er Norges desidert største utslippssektor. Det betyr at det også er her potensialet for utslippskutt er størst.  

Det må statsbudsjettet reflektere bedre! 

 

Du kan se innspillet i opptak her: Nett-TV - stortinget.no