Hvorfor engasjere deg?

Klimagassutslippene fra transport skal halveres innen 2030

Transportsektoren er den største kilden til utslipp av klimagasser i Norge og står samlet for 31 prosent av de nasjonale klimagassutslippene. Næringstransporten står for to tredjedeler av disse utslippene, det vil si varebileer, lastebiler, busser, anleggsmaskiner, landbruksmaksiner, skip og fly. 

Innen 2030 skal utslippene fra transport halveres. 

Fordeling av utslipp fra landtransport

Fordeling av utslipp fra landtransporten i Norge oppgitt i millioner tonn CO2-ekvivalenter (Kilde SSB og Miljødirektoratet).

Utfordringen vi skal løse for veigående næringstransport

Norge har forpliktet seg ti å kutte utslippene av klimagasser med 50-55 prosent innen 2030. I Klimaplanen har regjeringen uttalt en ambisjon om at klimagassutslippene fra transportsektoren skal halveres i 2030 sammenliknet med 2005.

Transportsektoren er regnet som en av de vanskeligste sektorene å avkarbonisere. Veien mot lav- og nullutslipp er lengre for tyngre kjøretøy og maskiner enn den er for personbiler. Næringstransport på land er energikrevende og utføres av mange små og store mobile transportenheter. Disse opereres av nesten like mange ulike aktører. I tillegg har næringstransporten på land spesielle behov når det gjelder driftstid, rekkevidde og vekt. 

Løsningen på denne utfordringen er samarbeid. For å lykkes med denne omstillingen må nemlig myndigheter og næringsliv samarbeide om et bredt teknologiskifte i transportsektoren. Barrierer knyttet til teknologirisiko, usikkerhet og merkostnader må overvinnes gjennom å samle verdikjeden, dele kunnskap, utvikle verktøy, motivere bedrifter, og bistå myndighetene i å legge til rette for grønn vekst.

Grønt Landtransportprogram 

Grønt landtransportprogram har som formål å bidra til å realisere vedtatte nasjonale klimamål, og stimulere til et bredt teknologiskifte med overgang til lav- og nullutslippskjøretøy og tilhørende lade- og fylleinfrastruktur.

Programmet skal gi norske bedrifter en mulighet til å få et forsprang i en omstillingsprosess som vil stille nye krav til transport-, landbruks-, og anleggssektoren.

Utslippene fra transport utgjør en relativt sett større andel av Norges samlede utslipp enn av EUs utslipp, noe som tilsier at vi må gjennomføre store nasjonale utslippskutt frem mot 2030 og 2050. Da må vi også ligge helt i front med å utvikle og ta i bruk lav- og nullutslippsløsninger i transportsektoren.

Bli med på laget for en grønnere landbasert næringstransport!

Et politisk landskap i endring: Norge og Europa rigges for netto nullutslippsmål

EU stiller stadig høyere krav til transportsektoren i streben etter å bli det første klimanøytrale kontinentet. De nye lovforslagene vil få store konsekvenser for Norge og norsk næringsliv, både fordi at store deler av klimapolitikken til EU blir innlemmet i EØS-reglene, og fordi Norge har vedtatt å gjennomføre klimaforpliktelsen med felles måloppnåelse med EU. I tråd med dette har derfor den norske regjeringen i Klimaplanen uttalt en ambisjon om at klimagassutslippene fra transportsektoren skal halveres i 2030 sammenliknet med 2005. 

Forvirret av alle politikkpakkene fra EU? 

La oss starte med European Green Deal som ble presentert i 2019. Dette er den overordnede planen som skal forvandle Europa til verdens første netto nullutslipps-kontinent innen 2050. Planen setter mål for alle sektorer som bidrar til utslipp av klimagasser, eller utgjør en viktig spillebrikke for å redusere dette. Nærmere bestemt er tiltakene fordelt på områdene klima, energi, landbruk, industri, miljø og hav, transport, finans og regional utvikling, i tillegg til forskning og innovasjon.

EUs Green Deal har resultert i en rekke politikkpakker som setter ulike sektorer under lupen, eksempelvis EUs mobilitetsstrategi som berører alle former for transport.

Det er videre foreslått en European Climate Law for å sikre at EU når målet om å bli klimanøytralt innen 2050. EU-kommisjonens President Ursula von der Leyen har omtalt dette som «den juridiske oversettelsen av vårt politiske engasjement».

14.juli i år ble flere av delmålene i EUs Green Deal forsterket for å gjøre Europa «Fit for 55», altså nå et utslippskutt på 55 prosent innen 2030 sammenliknet med utslippsnivået i 1990. Dette for å sikre at kontinentet er på riktig spor for å virkeliggjøre målene i European Green Deal.

Se tidslinje og les alle de politiske dokumentene fra den Europeiske Union omhandlende European Green Deal.