Tydelige gjennomslag for Grønt Landtransportprogram

Foto: Patrik Olsson/Swerock. Hentet fra kunnskapsgrunnlag levert av Statens vegvesen og Miljødirektoratet.

Regjeringen skal utarbeide en nasjonal hurtigladestrategi for det norske veinettet, og har nettopp mottatt et kunnskapsgrunnlag fra etatene der Grønt Landtransportprograms innspill er hørt og tatt hensyn til.

Statens Vegvesen og Miljødirektoratet leverte 1. mars kunnskapsgrunnlaget for den nasjonale ladestrategien til Samferdselsdepartementet og Klima- og miljødepartementet. Rapporten peker blant annet på hvilke barrierer som hindrer utviklingen av grønn transport og hurtigladekapasitet. Det pekes på mangel på areal og nettkapasitet, lang saksbehandlingstid og manglende samarbeid. Grønt landtransportprogram jobber med akkurat dette, og i kunnskapsgrunnlaget vises det til flere rapporter som GLP har fått utarbeidet.

- Dersom klimamålene skal nås i transportsektoren må ladeinfrastrukturen utbygges. Ikke bare for personbiler, men også for tunge kjøretøy som lastebiler og busser. Vi er glade for å bidra til kunnskap som brukes av departementene, og vi ser at jobben vi gjør er høyrelevant, sier Ingelin Noresjø, nyansatt prosjektleder i Grønt landtransportprogram.

Kunnskapsgrunnlaget anslår et behov for 2500 nye hurtigladere for tunge kjøretøy i 2030. Men behovet er usikkert, og antall el-lastebiler kan bli høyere. Rapporten sier: "Dersom hurtigladenettverket bygges ut for sakte i forhold til antall elektriske kjøretøy, vil dette kunne gi betydelige kø-utfordringer på ladestasjonene. Dette vil igjen kunne påvirke salget av elektriske kjøretøy negativt."

- Vi ser at utfordringene med å etablere mange nok hurtigladestasjoner raskt nok tas på alvor av regjeringen, men vi forventer tydelig handling i årene som kommer. Samarbeid, incentivordninger, nettkapasitet og arealtilgang blir vesentlig for å lykkes med å nå felles klimamål innen transport, avslutter Noresjø.

Hele rapporten kan leses her:

Kunnskapsgrunnlag om hurtigladeinfrastruktur for veitransport (regjeringen.no)

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside