Medlemsorganisasjoner

Medlemsorganisasjonene er bransje- og interesseorganisasjoner som bidrar inn i programmet ved å være med på å utvikle mål, strategier og tiltak som fører til en forsert utskifting til lav-og nullutslippsteknologi i transport-, anlegg-og landbrukssektoren.

Ønsker din organisasjon å bli medlem av Grønt landtransportprogram og ta del i den grønne overgangen? Les tilknytningsavtalen og se fordelene av samarbeidet.

 

Våre medlemsorganisasjoner

 

Avfall Norge

Avfall Norge organiserer den norske gjenvinningsbransjen og deres interessenter på tvers av geografi og sektorer. De representerer over 200 ulike virksomheter som jobber innen avfallshåndtering, gjenvinning og resirkulerte råvarer.

https://avfallnorge.no/

Biogass Norge

Biogass Norge er en interesseorganisasjon for bedrifter og organisasjoner som er opptatt av å utvikle markedet for biogass.

https://biogassnorge.no/

Bilimportørenes Landsforening

Bilimportørenes Landsforening (BIL) er de norske bilimportørenes bransje- og interesseorganisasjon, og har i dag 25 medlemmer.

https://bilimportorene.no/

Byggenæringens Landsforening (BNL)

BNL er den største interesseorganisasjonen for bedrifter og arbeidsgivere i byggenæringen i Norge.

https://www.bnl.no/

Byggevareindustrien

Byggevareindustriens forening er bransjeforeningen som jobber for en sterk norsk byggevareindustri.

https://www.byggevareindustrien.no/

Drivkraft Norge

Drivkraft Norge er bransjeforeningen for selskaper som selger flytende drivstoff og energi.

https://www.drivkraftnorge.no/

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA)

Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen er tilsluttet Byggenæringens Landsforening (BNL) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

https://www.eba.no/

Energi Norge

Energi Norge er en landsomfattende interesse- og arbeidsgiverorganisasjon, som representerer selskapene som produserer, transporterer og leverer fornybar energi i Norge.

https://www.energinorge.no/

Energigass Norge

Energigass Norge (EGN) er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon som arbeider for en økt og sikker anvendelse av energigassene biogass, naturgass, hydrogen og propan i Norge. De har medlemmer fra hele verdikjeden – fra gassprodusent til bruker.

https://energigass.no/

LO Norge

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO.

https://www.lo.no/

Maskinentreprenørenes forbund

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer litt over 2300 små, mellomstore og store bedrifter.

https://www.mef.no/

Miljøstiftelsen ZERO

Miljøstiftelsen ZERO er en uavhengig, ideell organisasjon som ble stiftet i 2002 av en gruppe tidligere aktive og ansatte i Natur og Ungdom og Bellona. De har kun én oppdragsgiver: klimasaken.

https://zero.no/

Nelfo

Nelfo er en landsforening i NHO og organiserer elektro-, ekom- og heisbedriftene i tillegg til systemintegratorene.

https://www.nelfo.no/

NHO Mat og Drikke

NHO Mat og Drikke er en medlemsstyrt og partipolitisk uavhengig arbeidsgiver- og næringspolitisk forening for virksomheter innen mat-, drikke- og bionæringen, tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

https://www.nhomd.no/

NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk og Transport er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter innenfor transport, logistikk, spedisjon, lager og terminaldrift for bil-, sjø-, bane- og flyfrakt i Norge.

https://www.nholt.no/

NHO Transport

NHO Transport er en bransje- og arbeidsgiverforening for norske persontransportselskaper.

https://www.transport.no/

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

NBF (Norges Bilbransjeforbund) er en landsdekkende interesseorganisasjon for foretak som i egen regi driver bilvirksomhet eller bilrelatert virksomhet. NBF er tilsluttet NHO som bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

https://www.nbf.no/

Norges Bondelag

Norges Bondelag er den ledende organisasjonen for næringspolitikk og service i landbruket.

https://www.bondelaget.no/

Norges Lastebileier-Forbund

NLF er en politisk uavhengig nærings- og arbeidsgiverorganisasjon for lastebileiere som driver yrkesmessig godstransport i Norge og utlandet.

https://lastebil.no/

Norges Skogeierforbund

Norges Skogeierforbund er en sentral overbygning for fire skogeiersamvirker og rundt 35 000 skogeiere over hele landet.

https://www.skog.no/

Norsk Hydrogenforum

NHF er en non-profit organisasjon som skal fremme de miljømessige fordelene ved å anvende hydrogen som energibærer.

https://www.hydrogen.no/

Norsk Industri

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). De representerer et stort mangfold av bedrifter over hele landet.

https://www.norskindustri.no/

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er Norges største fellesskap for bedrifter.

https://www.nho.no/

Sjømat Norge

Sjømat Norge er landsforeningen for fiskeri- og havbruksnæringen, og dekker hele verdikjeden fra fjord til bord i norsk sjømatnæring

https://sjomatnorge.no/

Treindustrien

Treindustrien er en bransjeorganisasjon for produsenter av trelast og andre trebaserte byggematerialer.

https://www.treindustrien.no/

Virke

Virke er hovedorganisasjonen for handels- og tjenestenæringen og er bindeleddet mellom arbeidsgiverne og myndighetene.

https://www.virke.no/

 

Faggruppene

Alle medlemsorganisasjoner deltar i minst én faggruppe, med den hensikt å hente ut kompetansen fra sitt spesifikke fagområde, bidra til et bredt beslutningsgrunnlag for Grønt landtrannsportprogram, og sikre en likeverdig deltakelse og innflytelse fra medlemmene. Det er i dag følgende faggrupper:

 

Energibærere og infrastruktur​

Leder: Einar Gotaas (Drivkraft Norge)​

 

Kjøretøy veigående​

Leder: Thorleif Foss (NLF)​

 

Anleggs- og landbruksmaskiner​

Leder: Lars Roan (MEF)

 

Vareeiere og logistikk​

Leder: Jo Eirik Frøise (Norsk Industri)