Oslo kommune med ny tilskuddsordning for hurtigladestasjoner for tunge kjøretøy

Publisert

Foto: Klimaetaten.

Utslippene fra veitrafikk utgjør over halvparten av Oslo kommunes direkte utslipp. Av denne halvparten står tungtransport for 25%. I tråd med målet om å være tilnærmet utslippsfri i 2030, lanserte kommunen i september en ny tilskuddsordning med mål om å øke tilgangen på hurtigladere for tunge kjøretøy.

Dekker inntil 80 prosent av investeringskostnadene 

Dagens hurtigladestasjoner er dårlig tilpasset tunge kjøretøy, og nåværende elektriske kjøretøy opplever ofte å måtte bruke dagen på å stå i ladekø med vanlige elbilister. Skal tungtransporten elektrifiseres, må antallet hurtigladere økes. For å få i gang utrullingen kan bedrifter nå søke om støtte til etablering av nye hurtigladestasjoner.  

Den nye tilskuddsordningen støtter opptil 80% av investeringskostnader med en øvre grense på 15 millioner kroner per ladestasjon.  

Konkurransebasert ordning 

Ordningen innrettes som en konkurransebasert tilskuddsordning, og bedrifter søker selv om tilskuddssummen. Søknader vurderes ut ifra en liste med kriterier, deriblant nærhet til hovedveiene, kostnadseffektivitet og størrelse på stasjonen. Det gis kun støtte til stasjoner som er offentlig tilgjengelige. Videre stilles det følgende minimumskrav til ladestasjonene:  

  • Minst to ladepunkter for tunge kjøretøy med hastighet på minimum 150 kW hver. Ladepunktene skal være klargjort for minst 350 kW.  
  • Driftsstart skal være senest ett år etter tilsagnsdato 
  • Ladestasjonen skal være døgnåpen og ha en stasjonstilgjengelighet på minimum 97% på årlig basis 
  • Stasjonen skal som minimum oppføres med fossilfri anleggsdrift 
  • Det skal legges ved en skisse som sikrer trygg trafikkavvikling inne på eiendommen og trafikksikker av- og påkjøring 
  • Skal profileres som energistasjon som tilbyr fornybare drivstoff.  

 Ordningen har to søknadsfrister: 1. desember 2022 og 1. mars 2023.  

 

Se mer informasjon om tilskuddsordningen her