Grønt landtransportprogram

Bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030.

Innhold

Tide Buss har mål om å bli en mobilitetsaktør i førersetet av den grønne løsningen

"De grønne bussene" fra Tide. Foto: Magne Håheim

Tide Buss er Norges nest største busselskap og blant de største bussaktørene i Danmark. Nå har selskapet et mål om å bli en mobilitetsaktør i førersetet av den grønne løsningen.

Tide kjører buss på offentlige kontrakter i seks fylker, og driver kommersiell virksomhet innen turbusser, ekspressruter og flybuss over hele landet. Totalt har Tide over 5.000 medarbeidere, 2.150 busser og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Bergen.

Teknisk direktør i Tide Buss Jan-Helge Sandvåg kom for å fortelle om selskapets bærekraftarbeid.

- Det aller viktigste Tide gjør for miljøet er å bidra til at flere reiser kollektivt. For at flere skal gjøre det, må en legge til rette for et effektivt, sømløst og attraktivt kollektivsystem. Da vil man bidra til bedre miljø, lavere utslipp og god mobilitet i samfunnet, sier Sandvåg.

Sandvåg trekker i tillegg frem viktigheten av å redusere utslippene fra bussene, noe bussprodusentene, næringen, oppdragsgivere og myndigheter er opptatt av. Utviklingen i motorteknologien har bidratt til å gradvis redusere utslippene de siste ti årene.

- Med dagens Euro 6 standard på busser vil jeg påstå at utslippene av NOx-partikler ikke er det som skaper lokale forurensningsproblemer. Takket være at det har vært omfattende bruk av 100% biodrivstoff, så har også de fossile klimagassutslippene blitt betydelig redusert de siste årene, sier Sandvåg.

Tide drifter i dag bussene sine med fossilt drivstoff, biodrivstoff og elektrisitet.  

- Når det gjelder de kommersielle transporttjenestene er driftskostnader og rammevilkår avgjørende. Fossilt drivstoff er det som dominerer på dette feltet, men vi har imidlertid driftet flybussen i Bergen på 100% flytende biodrivstoff.

Sandvåg forteller at selskapet har jobbet med å utvikle den første klasse 3 elektriske turbussen for det norske markedet. For å gjøre dette har Tide buss rettet blikket mot Kina som har vært en foregangsnasjon innen elektrisk buss-utvikling. Sandvåg kan fortelle at selskapet er stolte av å kunne sette den første av disse bussene i trafikk allerede før sommeren. Dette er en del av et større prosjekt som Enova har gitt støtte til og som omfatter utvikling og anskaffelse av 16 elektriske turbusser.

- For elektriske løsninger for busser ligger vi nok noen år bak utviklingen vi ser innen personbiler, både teknologisk og i forhold til modellutvalget. Men vi er sikre på at antall elbusser på det norske markedet vil øke betydelig de neste årene, sier Sandvåg.

Sandvåg sier det viktigste for å akselerere det grønne skiftet innen buss-segmentet er å finne den riktige balansen mellom høy driftsstabilitet, kostnader, og ønsket om å ha den nyeste og beste miljøteknologien til enhver tid.

Hva er alternativet til fossilt drivstoff for busser i dag?

- Bruk av biodrivstoff med høy klimanøytralitet vil kunne benyttes på alle eksisterende og nye busser. Bruk av biogass er i dag primært for bybusser og det er begrenset tilgang på biogass i Norge i dag. Bioetanol er et alternativ, men der er det veldig få bussleverandører som leverer busser med denne muligheten. Fornybar strøm er økende, spesielt i byområder. Med få unntak så er det i hovedsak bybusser som tilbys på elbilsiden i dag. En liten andel busser er tilgjengelig på hydrogenbrenselcelle da kostnadene så langt har vært høye. Men det pågår også mye utvikling på dette området og det kan bli aktuelt frem i tid, sier Sandvåg.

Ett av Tide sine mål er å bli en mobilitetsaktør i førersetet av den grønne løsningen.

- Vi, sammen med næringen, vil gjerne fortsette å levere grønne transporttjenester.

I denne sammenheng har Sandvåg to råd til myndighetene. De bør sikre at det fortsatt vil være attraktivt og hensiktsmessig å bruke 100% bærekraftig biodrivstoff for å oppnå reelle klimagevinster. Bærekraftig biodrivstoff sertifisert med høy klimanytte bør derfor tilbys avgiftsfritt til tungtransporten og kollektivtrafikken, mener Sandvåg. Hans andre råd til myndighetene er å følge opp en økning i CO2-avgiften med gode og relevante offentlige finansierte støttetiltak, som også inkluderer private transportører uten offentlige kontrakter.