Analyser og rapporter

Transportmønsteranalyse

På oppdrag av Grønt landtransportprogram og Statens vegvesen har Transportøkonomisk Institutt utarbeidet et kartgrunnlag som etter ferdigstillelse vil vise hvor det bør etableres energistasjoner i Norge for grønn næringstransport. Kartet viser i dag data på hvor lastebiler kjører og stopper i Norge, både lange stopp (>90 min - depotlading) og korte (<90 min - hurtiglading).

 

 

 

Biogass - Et marked i rask endring

Rapporten er utført av analysebyrået Stakeholder på oppdrag fra Grønt landtransportprogram, og ble lansert i forbindelse med vårt biogass-pilotprosjekt. Den viser at veksten i gasslastebiler så langt i 2022 har vært svært høy i Norge, særlig sammenliknet med det europeiske kontinentet som en helhet.

Infrastrukturkostnader for etablering av et nettverk av energistasjoner til tungstransport

THEMA Consulting Group har i samarbeid med Grønt landtransportprogram utarbeidet en rapport om behov for lade- og fylleinfrastruktur for Norge frem mot 2030 (50 % kutt i CO2) og 0-utslipp i 2040.

Teknologistatus for lav- og nullutslippsløsninger for varebil, lastebil og buss

Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Grønt landtransportprogram utarbeidet en oppdatert fremstilling av teknologistatus for lav- og nullutslippsløsninger for varebiler, lastebiler og busser, samt tilgang til energibærere som bio, el og hydrogen i form av distribusjon og lade-/fylleinfrastruktur.

Grønn lastebiltransport - Teknologistatus, kostnader og brukererfaringer

Batterielektriske lastebiler vil i 2025 være det billigste alternativet til diesel gitt at dagens rammebetingelser videreføres. Dette kommer frem i en rapport uført og utgitt av Transportøkonomisk institutt i samarbeid med Grønt landtransportprogram.