GLP prosjektpartner i "Grønn Korridor"

Publisert

Grønt landtransportprogram er med som prosjektpartner i kvalifiseringsprosjektet Grønn korridor med mål om å utrede hva som skal til for å etablere en «grønn korridor» for tungtransport mellom havnene i Hadsel og Narvik innen 2025.

Norske havner har potensiale for å bli katalysatorer for grønn omstilling i transportnæringen, både på sjø og land. Omlegging til bærekraftige systemer og implementering av fornybar energiteknologi krever imidlertid samhandling på tvers av sektorer for økt utnyttelse av energiressursene.

Egga utvikling har på oppdrag fra Hadsel kommune og Narvik havn tatt initiativ til å utrede hva som skal til for å etablere en «grønn korridor» for tungtransport mellom havnene i Hadsel og Narvik innen 2025. Prosjektet definerer «grønn korridor» til å være en veistrekning hvor det er etablert infrastruktur som legger til rette for bruk av nullutslippsløsninger for tungtransporten og hvor en reell andel av tungtransporten tar disse løsningene i bruk.

Prosjektdeltakerne er fra alle ledd i verdikjeden for godstransport på land. De vil gjennom dette prosjektet få økt kunnskap om hvilke nullutslippsløsninger for tungtransport som er aktuelle for strekningen Hadsel-Narvik i 2025 og i 2030. Konseptet vil fokusere på strekningen Hadsel-Narvik, men vil ha overføringsverdi til andre lignende veistrekninger, både i inn- og utland.

Kjente barrierer knyttet til hurtigladeløsninger er blant annet nettilkobling, tilgjengelig areal og kapasitet i nettet. Dette vil bli spesielt gjeldende i havnene, som også skal legges til rette for nullutslippsløsninger for sjøgående fartøy og egne maskiner. Gjennom prosjektet ønsker havnene å identifisere flerbruksmuligheter for energistasjoner, for å overkomme barrierer og sikre lønnsomhet på investeringene.

Prosjektpartnere 

Prosjektpartere i "Grønn Korridor" er: Hadsel havn, Hadsel kommune, Narvik havn, Trollfjord Nett, Nordkraft Porsjekt, Narvik Hydrogen, Statens vegvesen, REMA Distribusjon, Nordlaks Produkter, Eviny, Grønt landtransportprogram, Nasjonalt program for leverandørutvikling, UiT/ArcLog, Egga Utvikling. 

Mål og delmål

Målet med kvalifiseringsprosjektet «Grønn korridor» er å utrede hva som skal til for å etablere infrastruktur, slik at tungtransporten på strekningen Hadsel-Narvik raskere tar i bruk nullutslippsløsninger. Utredningen skal vise hvordan infrastrukturen må utformes for å sikre kundegrunnlag og lønnsom drift.

  • Delmål 1: Med utgangspunkt i de kjøretøyene som i dag er i bruk på strekningen Hadsel-Narvik, skal prosjektet undersøke hvor stor andel av tungtransporten kan gå over på batteridrift, hydrogen eller eventuelt andre energibærere, i dag, om 3 år og i 2030.

  • Delmål 2: Finne mulig plassering av energistasjoner i havnene og langs strekningen Hadsel-Narvik, for å sikre kundegrunnlag og lønnsomhet, samt skissere mulige utforminger av stasjonene (effektbehov og flerbruksmuligheter) som oppfyller behovene til transportaktørene.

  • Delmål 3: Identifisere barrierer for å ta i bruk teknologien og hvordan havnene kan tilrettelegge for å skape «early movers» innen grønn tungtransport.

 

 

Les mer

Kontakt oss om Grønt landtransportprogram
Om Grønt landtransportprogram
Forside