TBU: Lønnsveksten ble høyere enn ventet i 2020

Publisert

Øystein Dørum på medlemsmøte 26.06.2020

NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

– Rapporten fra TBU viser at konkurranseevnen og lønnsomheten i industrien ble bedret i fjor, og at lønnsveksten ble høyere enn ventet, sier sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum. Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) la 15.02 frem sin foreløpige rapport Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021

Den kostnadsmessige konkurranseevnen ble bedret med 9,6 prosent i 2020 som følge av en sterk svekkelse av kronen samt lavere timelønnskostnadsvekst i Norge enn anslått hos våre handelspartnere. Med det ble hele "gullalderens" konkurranseevnesvekkelse reversert.

– Kronen ble svekket med vel åtte prosent i fjor. Samlet er kronen svekket med nærmere 33 prosent siden 2013, før oljenedturen, og har dermed gitt et betydelig bidrag til styrket konkurranseevne, sier sjeføkonom i NHO Øystein Dørum. Noe av kronesvekkelsen i fjor er imidlertid reversert de siste månedene.

Industriens driftsresultat økte med seks milliarder kroner i 2020. Resultatet ble bedret i de fleste industriområder, unntatt i verksteds- og skipsbyggingsindustri, der det ble halvert. Lønnskostnadene tilsvarte i fjor 82,3 prosent av faktorinntekten i industrien, like over gjennomsnittet de siste 20 årene.

– Fordelingen av verdiskapingen mellom arbeid og kapital i industrien har vært rimelig stabil over tid, slik frontfagsmodellen tilsier, sier Dørum. I næringsområder som reiseliv, teknisk og forretningsmessig tjenesteyting der tjenester til petroleumsnæringen er inkludert, samt bygg og anlegg, har derimot lønnskostnadsandelene økt de siste årene.

Årslønnsveksten fra 2019 til 2020 er foreløpig beregnet til to prosent for industriarbeidere og til 2¼ prosent for industrifunksjonærer i NHO-bedrifter. Lønnsveksten i industrien samlet, som ble anslått til 1,7 prosent i hovedoppgjøret, er foreløpig beregnet til 2¼ prosent.

– TBU-tallene viser at lønnsveksten i NHO-bedriftene i industrien ble høyere enn partenes anslag fra hovedoppgjøret, sier Øystein Dørum, sjeføkonom i NHO. Ferske nasjonalregnskapstall viser at norsk økonomi generelt utviklet seg bedre i 2020 enn vi la til grunn i august. Hvordan sammensetningseffekter kan ha påvirket tallene vil bli nærmere belyst i TBUs mars-rapport.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU, har nå anslått konsumpris­veksten til 2,6 prosent for 2021. Usikkerheten i prisvekstanslaget er som alltid knyttet til utviklingen i kronekursen og energiprisene fremover, men nå også til hvordan koronapandemien påvirker aktiviteten og dermed også prisutviklingen.

OECD anslår veksten i lønnskostnadene per sysselsatt hos våre handelspartnere til 2,2 prosent i 2021. Dette er et anslag som generelt er beheftet med stor usikkerhet.

Pressemelding fra TBU 

Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2021 (PDF) Kortversjon