Arbinn - NHOs arbeidsgiverportal

Arbinn.no hjelper deg å drive din bedrift. Her får du veiledning i hvordan følge opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktmaler, tilgang til lærerike webinarer med mer.

Hender det at du savner gode råd for å følge opp dine ansatte og bedriften? Vi hjelper deg gjerne. Som medlem i NHO har du tilgang til alle verktøy, maler og veiledere på Arbinn.no.

Åpne Arbinn - NHOs arbeidsgiverportal

Som medlem i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) er kompetansen til et av de største arbeidsrettslige fagmiljøene i landet tilgjengelig for deg døgnet rundt gjennom Arbinn.no. Det gir deg en trygghet som arbeidsgiver.

Innholdet på Arbinn.no lages av NHOs advokater og HMS-eksperter.  Tilgang til alle veiledere, kontraktmaler og webinarer er eksklusivt for medlemmer i NHO.

Verktøy på Arbinn.no for medlemsbedrifter i NHO 

Arbeidskontrakt - verktøy med maler og veiledning
Få veiledning underveis når du lager arbeidsavtaler. Verktøyet har maler til bruk ved faste og midlertidige ansettelser, samt mal som kan benyttes ved ansettelse av arbeidstakere med ledende og særlig uavhengig stilling og daglig leder.

Digitalt verktøy for vurdering av HMS-risiko
Få oversikt og dokumentasjon på risikovurderinger i bedriften. Med vårt digitale verktøy kan du på en enkel måte gjøre risikovurderinger, prioritere tiltak og sette opp handlingsplan. Verktøyet er gratis for NHO medlemmer.

Personvernverktøy
NHOs personvernverktøy gir din bedrift et godt grunnlag for å etterleve kravene i personvernforordningen (GDPR) og den norske personopplysningsloven.

Eksempler på maler vi tilbyr

Som medlem har du tilgang til en rekke maler og dokumenter. Flere av dem finnes også på engelsk. 

Maler for permittering

 • Permitteringsvarsel ved arbeidsmangel 
 • Permittering ved arbeidsmangel (utvidelse av permitteringsgrad)
 • Permittering ved arbeidsmangel (forlengelse av permittering)

Maler for sykefraværsoppfølging

 • fraværsregistrering
 • plakat med tidsfrister og oppgaver
 • oppfølgingsplan
 • innkalling til dialogmøte
 • brev til lege

Maler for arbeidskontrakter

 • arbeidsavtale fast stilling 
 • arbeidsavtale midlertidig stilling
 • arbeidsavtale daglig leder
 • arbeidsavtale ledende og særlig uavhengig stilling 
 • arbeidsavtale tilkallingshjelp
 • konkurranseklausuler i arbeidsavtaler
 • arbeidsreglement
 • avtale om arbeid i eget hjem
 • mal for attest
 • varsel om fratreden ved midlertidig ansettelse

Veiledere for medlemmer

Ansettelse - slik går du frem
En ansettelsesprosess kan være krevende. Du har plikter både før ansettelse, under jobbintervjuet og ved etablering av arbeidsforholdet. I tillegg er det helt essensielt med en grundig ansettelsesprosess for å sikre seg de beste kandidatene.  En ansettelse forplikter. Denne veilederen gjør prosessen fra start til slutt lettere for deg.

Innleie av arbeidskraft
I denne veilederen guider vi deg gjennom hvilke krav loven stiller for at det skal være adgang til å benytte innleid arbeidskraft eller entrepriser, og hvilke plikter og rettigheter som følger med slike ordninger.

Markedsføring gjennom epost (GDPR)
Sender bedriften din e-poster med markedsføring av varer eller tjenester? Da må du ta hensyn til personvern og samtykke. I denne veilederen får du innsikt i hvilke regler som gjelder. 

Midlertidig ansettelse
Hovedregelen i norsk arbeidsliv er fast ansettelse. I visse tilfeller er det mulig å ansette noen midlertidig. For eksempel når du trenger en vikar, eller arbeidet er av midlertidig karakter. Denne veilederen gir deg en gjennomgang av muligheter loven gir, samt vurderinger og grep du må ta for å ansette noen midlertidig.

Nedbemanning
Denne veilederen gjelder nedbemanninger som følge av forhold på arbeidsgivers side, som for eksempel svakere omsetning, ny teknologi, endret ordretilgang eller andre endrede behov.
Er din bedrift del av et konsern? Da gjelder det egne regler for nedbemanning, og disse gjennomgår vi i veilederen for nedbemanning i konsern.

Oppsigelse
En oppsigelse skal aldri komme overraskende på en ansatt. Målet må alltid være å få arbeidsforholdet til å fungere, slik at problemet løses. For å unngå konflikt ved en oppsigelse er det viktig å ha gjennomført en god prosess i forkant. En grundig prosess er dessuten viktig for at oppsigelsen skal være gyldig.

Permittering
Når bedriften ikke kan sysselsette arbeidstakeren på en økonomisk forsvarlig måte, og situasjonen er midlertidig, kan ansatte permitteres for en periode. Permittering innebærer at arbeidstakere blir fristilt fra arbeidsoppgavene sine, og arbeidsgiver skal bare betale lønn i en kort periode. Vilkårene for å permittere er ikke lovregulert, men de står i Hovedavtalen. Reglene gjelder også for bedrifter som ikke er bundet av Hovedavtalen. I denne veilederen gjennomgås reglene for permittering skritt for skritt.

Personvernforordningen (GDPR)
Hvordan skal du som bedrift forholde deg til personvern og GDPR ? Her får du kunnskapen og verktøyene du trenger.

Varsling og varslere
Arbeidstakere og innleide har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten, så lenge dette ikke er i strid med annen lov, for eksempel om taushetsplikt. Varsling er både lovlig og ønsket. I denne veilederen får du svar på hvordan du går du frem for å sikre at din bedrift tilrettelegger riktig for varsling.

Virksomhetsoverdragelse
Når en virksomhet skifter eier eller driver, for eksempel gjennom fusjon, oppkjøp eller outsourcing, får de ansatte en rekke rettigheter. Her får du veiledning i reglene som regulerer dette.


Eksempler på andre veilederne som er åpent tilgjengelig: