Om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Ole Erik Almlid taler

Ole Erik Almlid er administrerende direktør i NHO.

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) samler Norges største fellesskap av bedrifter, og er den ledende organisasjonen for arbeidsgivere. Vi representerer et stort mangfold av jobbskapere fra hele landet.

Fakta om Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Vi består av et fellesskap med over 33.000 medlemsbedrifter med over 700.000+ årsverk, NHO sentralt, regionkontor som dekker alle fylkene og landsforeninger som ivaretar medlemmenes bransjeinteresser.
 • Våre medlemmer spenner fra små familieeide bedrifter til multinasjonale selskaper i de fleste bransjer. 97 prosent av medlemmene er små og mellomstore bedrifter med under 100 ansatte, og 60 prosent har under 10 ansatte.
 • Administrerende direktør: Ole Erik Almlid
 • President (styreleder): Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara
 • Organisasjonen ble stiftet i 1989 da Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F.), Norges Industriforbund og Norges Håndverkerforbund besluttet å slå seg sammen.
 • Oppdrag: Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene.
 • Samlet bidrar medlemsbedriftene i NHO med ca. 40 prosent av den økonomiske verdiskapingen i Norge.
 • Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft.

NHOs politiske arbeid

Vi trenger sunne bedrifter som kan skape verdier og arbeidsplasser over hele Norge. Dette fordi bedrifter er avgjørende for å skape et bærekraftig samfunn og gi liv til bygd og by. 

I vårt politiske arbeid er vi opptatt av å kjempe for bedriftenes interesser på mange samfunnsfelt. Som Norges største interesseorganisasjon for bedrifter er vi en viktig stemme. Våre synspunkt blir lyttet til.

Eksempler på saker vi er spesielt opptatt av:

 • å fremme en mer effektiv offentlig sektor
 • et godt utdanningssystem
 • reduserte transportkostnader
 • satsing på infrastruktur
 • et ansvarlig og inkluderende arbeidsliv
 • klima- og naturkrisen

Ansatte i NHO sentralt, 10 regionkontor og 18 landsforeninger samarbeider om politiske gjennomslag. Vi engasjerer oss i samfunnsdebatten lokalt og nasjonalt hver dag. Vi har jevnlig kontakt med myndigheter både kommunalt, på fylkesnivå og på nasjonalt nivå. Vi fronter næringslivets interesser i aviser, på TV, på radio, i sosiale medier og på nett.

Medlemmer i NHO kan engasjere seg gjennom ulike tillitsverv, delta i presseutspill, bidra på arrangementer, delta i møter med politikere og ved å komme med innspill til oss. NHO er partipolitisk uavhengig.

Arbeidsgiverorganisasjonen NHO

NHO er den største og viktigste aktøren på arbeidsgiversiden i trepartssamarbeidet mellom arbeidsgiver- og arbeidstakernes hovedorganisasjoner og de politiske myndigheter.

NHO er den sentrale aktøren på arbeidsgiversiden når det gjelder lønnsutviklingen i Norge. Vi gjennomfører tarifforhandlinger med arbeidstakerorganisasjonene på vegne av medlemsbedriftene. Den norske modellen for lønnsdannelse er kjennetegnet ved at partene i arbeidslivet evner å samordne utviklingen, samt etablere felles spilleregler på tvers av bransjer og mellom privat og offentlig sektor. Dette samarbeidet gir oss forutsigbarhet, det etableres dialog og skaper gjensidig tillit og respekt. Den baseres på metodikk som er utviklet over lang tid og den gir oss nødvendige felles verktøy i håndtering av interessemotsetninger i forhandlinger.

Ansatte med faglig tyngde i NHO-fellesskapet står til medlemmenes disposisjon for rådgiving og veiledning i arbeidsgiverspørsmål. Vårt mål er å sikre en lønns- og prisvekst som ikke er høyere enn i land vi handler med, mer fleksible arbeidstidsordninger og en konkurransedyktig skatte- og avgiftspolitikk.

Medlemskap i NHO

Ønsker du noen å rådføre deg med i personalspørsmål? Om du er en gründer, leder en mindre familiebedrift eller har ansvar i et større konsern er du velkommen til oss. Bedrifter av alle størrelser og fra de fleste bransjer kan bli medlem i NHO. Små og mellomstore bedrifter (SMB) med under 100 ansatte utgjør 97 prosent av våre medlemmer. 

Et medlemskap gir deg tilgang på et stort støtteapparat og mange fordeler:

 • Juridisk rådgiving i arbeidsrett og lokal oppfølging fra våre regionkontor er inkludert i kontingenten.
 • Advokathjelp ved søksmål, kurs, digitale håndbøker, attraktive løsninger for pensjon og forsikring, tilgang til en innkjøpskjede med over 10.000 produkter og mye mer.
 • Politisk påvirkning er en sentral del av vår oppgave. Som medlem får du muligheter for innflytelse i politiske saker som beører din bedrift.

Ta gjerne kontakt med ditt regionkontor for å få høre om hva et medlemskap i NHO kan løse for din bedrift. Se også siden om medlemskap med oversikt over hva vi tilbyr

NHO-fellesskapet 

Vi i NHO sentralt, på våre regionkontor, i landsforeninger og bransjeforeninger jobber sammen for medlemmene våre lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Landsforeningene og bransjeforeningene ivaretar medlemmenes bransjeinteresser. 

Det er tillitsvalgte fra medlemsbedriftene som bestemmer retningen for arbeidet i NHO. Flere hundre bedriftsledere sitter i styrer, råd og utvalg og sikrer at organisasjonen arbeider med saker som opptar bedriftene.

NHOs formålsparagraf

NHO skal arbeide for at medlemmene får arbeidsvilkår og utviklingsmuligheter som styrker næringslivets konkurransedyktighet og lønnsomhet, og derved skape grunnlag for en god leve- og livsstandard i et økonomisk sunt og vekstkraftig samfunn.

NHOs visjon og oppdrag

Vår visjon er: "Styrker næringslivet. Former fremtiden".

Vårt oppdrag: "Ved politisk påvirkning, gjennomslag i forhandlinger og attraktive medlemstjenester skal NHO bidra til lønnsomhet i medlemsbedriftene. Slik skal vi sammen sikre grunnlaget for et økonomisk sunt og bærekraftig samfunn".

NHOs verdigrunnlag

Vi har fire verdier som skal prege organisasjonen både i forhold til medlemmene og utad mot samfunnet. De fire verdiene er:

 • Modig: Vi utfordrer de etablerte sannheter, og flytter grenser i oss selv og hos andre.
 • Samspillende: Vi jobber alle for de samme medlemmene. Vi deler kunnskap og hjelper hverandre til å lykkes.
 • Tilgjengelig: Vi snakker og skriver slik at alle forstår oss, og kommer medlemmer og omverden i møte.
 • Troverdig: Vi holder et høyt faglig nivå. Du kan stole på NHO.

Bærekraft i NHO 

Norsk næringsliv står overfor omfattende omstilling, der bærekraft vil være avgjørende for å sikre fremtidig konkurransekraft og langsiktig lønnsomhet. I all enkelhet handler alt NHO sitt arbeid om å skape et samfunn preget av sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft.

Gjennom vårt politiske arbeid, jobber NHO for rammebetingelser som fremmer bærekraft, og som legger til rette for å kutte utslipp og skape trygge, inkluderende jobber og samfunn. Gjennom relevante medlemstjenester bistår vi våre medlemmer i alt fra utvikling av strategier og handlingsplaner til tilpasning til nye myndighetskrav. NHO jobber også tett med nasjonale og internasjonale partnere og myndigheter for å skape utvikling og forutsigbarhet for våre medlemsbedrifter.
Les mer om bærekraftsarbeidet i NHO her.

Etiske retningslinjer, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

NHOs etiske retningslinjer gjelder for ansatte og tillitsvalgte i NHO, og klargjør forventninger til adferd, slik at alle utfører sitt arbeid for NHO på en etisk forsvarlig måte.

Har du spørsmål om hvordan vi i NHO jobber og forebygger brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, gjennom leverandørkjeder og forretningsforbindelser? Da kan du kontakte oss gjennom apenhetsloven@nho.no

Les mer

NHOs historie
NHOs vedtekter

NHO Konsernpensjonskasse - Gabler
NHOs konsernpensjonskasse - årsrapporter