Bærekraftig utvikling for bedrifter

Bærekraftbegrepet består av tre bærebjelker; økonomisk -, sosial - og miljømessig bærekraft. Sannsynligheten er stor for at din bedrift allerede gjør mye som dekkes av bærekraftbegrepet. Samtidig er det helt sikkert områder hvor det er rom for forbedringer.  


Prøv NHOs bærekraftsguide

Å bli bevisst betydningen av bærekraft for din bedrift er et naturlig sted å begynne. Her starter også jobben med å involvere alle ansatte.

Nå har vi laget en enkel guide du kan bruke for å komme videre med bærekraftsarbeidet i din bedrift.

EUs taksonomi

Bærekraftig finans er et innsatsområde i EU som kan bli viktig for næringslivet i Europa fremover. Klassifiseringen av bærekraftige aktiviteter, taksonomien, vil bidra til å endre hvordan man definerer bærekraft og de ulike aktivitetene bedrifter utfører. Dette vil kreve en innsats hos bedriftene som er omfattet av det nye klassifiseringssystemet.

Klimatiltak for bedrifter

NHO ønsker å hjelpe bedrifter med å komme i gang med konkret klima- og miljøarbeid. Slik kan du bli en klimaløser – og en del av næringslivet som er med å løse klimakrisen.

Dilemmasamling om menneskerettigheter, arbeidslivsrettigheter og korrupsjon

Dilemmasamlingen viser eksempler hentet fra virkeligheten på utfordringer selskaper kan møte når det gjelder menneskerettigheter, arbeidstakers rettigheter og korrupsjon, og gir et grunnlag for å implementere kravene til ansvarlig næringsliv i bedriften.

Les mer om dilemmasamlingen på Arbinn

FNs bærekraftsmål

Det har allerede gått seks år siden FN lanserte sine 17 bærekraftmål som vi som nasjon skal bidra til oppnåelse av innen 2030. Bærekraftmålene kan beskrives som verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Skal vi lykkes med det står næringslivet helt sentralt. 

Artikler om bærekraft

  1. De nye EU-reglene om rapportering om bærekraft

    EU vedtok i 2022 nye regler om bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. Direktivet heter Corporate Sustainability Reporting Directive, forkortet CSRD. Direktivet endret EUs regnskapsdirektiv. De nye reglene vil bli innført i Norge fra og med regnskapsåret 2024 – med rapportering i 2025 – for de største foretakene og konsernene.

  2. EU foreslår nye emballasjeregler

    Næringslivet ser positivt på EUs forslag til fellesregler for å fremme bærekraftige emballasjeløsninger. EU-kommisjonen går målrettet til verks for å motvirke emballasjeavfall og forsøpling, fremme ombruk og gjenbruk av emballasje og gjøre all emballasje gjenvinnbar innen 2030.

  3. Miljømålene i EUs taksonomi

    For at en økonomisk aktivitet skal kunne klassifiseres som bærekraftig i EUs taksonomi, må den oppfylle ulike kriterier. Et av kriteriene er at aktiviteten må bidra vesentlig til minst ett av miljømålene, samtidig som den ikke er til skade for noen av de andre miljømålene.

NHOs veikart for fremtidens næringsliv "Neste trekk"