Små og mellomstore bedrifter (SMB)

SMB er viktig for norsk økonomi, for omstillingsevne og for lokalt samfunnsliv. Selv om en bedrift har få ansatte skaper den store ringvirkninger.

Hva særpreger små og mellomstore bedrifter?
 • SMB er på mange måter like de store bedriftene. Politikken som er viktig for de store bedriftene er også viktig for de mindre.
 • En forskjell er at de SMB har færre hender å fordele oppgavene på. Derfor er det  ekstra viktig å forenkle hverdagen til de som jobber der.
 • Når ansatte i SMB bruker mindre tid på å fylle ut søknader og skjemaer, får de mer tid på å drive bedrift og skape verdier. Slik kan bedriftene fortsette å vokse, utvikle seg og skape flere arbeidsplasser.
 • Tilgang til kapital, kompetanse og kunder er også grunnleggende for at bedriftene har en enkel hverdag.

Prioritert politikk for SMB

1. Forenkling

Tiltak

 • Systematisk gjennomgå regelverk som påfører særlig SMB kostnader, med sikte på å fornye, forenkle eller forkaste lover og regler.
 • Etablere en kanal for bedrifter til å melde fra til det offentlige om regler som bør forenkles.
 • Stille krav til at kommunene tar i bruk utviklede standardiserte digital behandlingssystemer, for eksempel med en frist på 2 år fra løsningene er utviklet. Behandlingssystemene vil kunne kutte ned saksbehandlingstiden til bare noen timer eller dager – så lenge søknaden er komplett og riktig utfylt

2. Kapital
Vi ønsker en politikk som sikrer de små og mellomstore bedriftene tilstrekkelig tilgang til kapital, slik at vi kan realisere lønnsomme prosjekter.

Tiltak

 • Formuesskatten på arbeidende kapital fjernes
 • Virkemiddelapparatet innrettes slik at det treffer SMB bedre. De mange virkemidlene må slås sammen til en inngang

3. Kompetanse
Vi ønsker en politikk som skaper inkluderende arbeidsliv, og en fleksibel og oppdatert utdanning, slik at bedriftene får tilgang på den kompetansen vi trenger.

Tiltak

 • Yrkesopplæringsnemndene må sikres en avgjørende rolle i dimensjoneringen av utdanningstilbudet i fylkeskommunene
 • Det bør i større grad legges til rette for etter- og videreutdanning. Den må være fleksibel og nettbasert. Slik kan opplæringen kombineres med arbeid i ulike deler av landet.

4. Kunder
Vi ønsker en politikk som gir økt markedsadgang og handel, og som forhindrer at useriøse aktører stjeler kunder fra de seriøse.

Tiltak

 • Gi mindre bedrifter bedre markedsadgang til det offentlige markedet gjennom innføring av en enkel kunngjøringsplikt på Doffin for anskaffelser under terskelverdi og over 100 000 kr, og ved å dele opp kontraktene der det er mulig.
 • Der det offentlige opptrer i konkurranse med bedriftene må konkurransen være på like vilkår og fremme effektiv produksjon.
 • Myndighetene må videreføre og holde trykk på innsatsen mot arbeidslivskriminalitet for å sikre at det lønner seg for virksomhetene å drive seriøst.
 • Samordning, effektivisering og god informasjonsdeling må prege arbeidet på de etablerte akrim-sentrene.
 • Politiet og tilsynene må prioritere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med særlig trykk på aktører som mistenkes for grove og/eller systematiske kriminelle forhold.
 • Sikre EØS avtalen og at Norge er tidlig og aktivt inne i relevante politiske prosesser i EU og at næringslivets SMB interesser ivaretas i dette arbeidet.
 • Eksportfinansieringsordningen må støtte opp om eksport i en større bredde enn i dag, både med tanke på å dekke flere næringsområder og å treffe SMB-segmentet. Dette må ses i sammenheng med en styrkt eksportrådgivningstjeneste.

Nyheter