NHO

Innhold

Små og mellomstore bedrifter (SMB)

SMB er viktig for norsk økonomi, for omstillingsevne og for lokalt samfunnsliv. Selv om en bedrift har få ansatte skaper den store ringvirkninger.

Hva særpreger små og mellomstore bedrifter?
 • SMB er på mange måter like de store bedriftene. Politikken som er viktig for de store bedriftene er også viktig for de mindre.
 • En forskjell er at de SMB har færre hender å fordele oppgavene på. Derfor er det  ekstra viktig å forenkle hverdagen til de som jobber der.
 • Når ansatte i SMB bruker mindre tid på å fylle ut søknader og skjemaer, får de mer tid på å drive bedrift og skape verdier. Slik kan bedriftene fortsette å vokse, utvikle seg og skape flere arbeidsplasser.
 • Tilgang til kapital, kompetanse og kunder er også grunnleggende for at bedriftene har en enkel hverdag.

Prioritert politikk for SMB

1. Forenkling

Tiltak

 • Systematisk gjennomgå regelverk som påfører særlig SMB kostnader, med sikte på å fornye, forenkle eller forkaste lover og regler.
 • Etablere en kanal for bedrifter til å melde fra til det offentlige om regler som bør forenkles.
 • Stille krav til at kommunene tar i bruk utviklede standardiserte digital behandlingssystemer, for eksempel med en frist på 2 år fra løsningene er utviklet. Behandlingssystemene vil kunne kutte ned saksbehandlingstiden til bare noen timer eller dager – så lenge søknaden er komplett og riktig utfylt

2. Kapital
Vi ønsker en politikk som sikrer de små og mellomstore bedriftene tilstrekkelig tilgang til kapital, slik at vi kan realisere lønnsomme prosjekter.

Tiltak

 • Formuesskatten på arbeidende kapital fjernes
 • Virkemiddelapparatet innrettes slik at det treffer SMB bedre. De mange virkemidlene må slås sammen til en inngang

3. Kompetanse
Vi ønsker en politikk som skaper inkluderende arbeidsliv, og en fleksibel og oppdatert utdanning, slik at bedriftene får tilgang på den kompetansen vi trenger.

Tiltak

 • Yrkesopplæringsnemndene må sikres en avgjørende rolle i dimensjoneringen av utdanningstilbudet i fylkeskommunene
 • Det bør i større grad legges til rette for etter- og videreutdanning. Den må være fleksibel og nettbasert. Slik kan opplæringen kombineres med arbeid i ulike deler av landet.

4. Kunder
Vi ønsker en politikk som gir økt markedsadgang og handel, og som forhindrer at useriøse aktører stjeler kunder fra de seriøse.

Tiltak

 • Gi mindre bedrifter bedre markedsadgang til det offentlige markedet gjennom innføring av en enkel kunngjøringsplikt på Doffin for anskaffelser under terskelverdi og over 100 000 kr, og ved å dele opp kontraktene der det er mulig.
 • Der det offentlige opptrer i konkurranse med bedriftene må konkurransen være på like vilkår og fremme effektiv produksjon.
 • Myndighetene må videreføre og holde trykk på innsatsen mot arbeidslivskriminalitet for å sikre at det lønner seg for virksomhetene å drive seriøst.
 • Samordning, effektivisering og god informasjonsdeling må prege arbeidet på de etablerte akrim-sentrene.
 • Politiet og tilsynene må prioritere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med særlig trykk på aktører som mistenkes for grove og/eller systematiske kriminelle forhold.
 • Sikre EØS avtalen og at Norge er tidlig og aktivt inne i relevante politiske prosesser i EU og at næringslivets SMB interesser ivaretas i dette arbeidet.
 • Eksportfinansieringsordningen må støtte opp om eksport i en større bredde enn i dag, både med tanke på å dekke flere næringsområder og å treffe SMB-segmentet. Dette må ses i sammenheng med en styrkt eksportrådgivningstjeneste.

NHOs SMB-politikk

 1. Fagartikkel

  SMB - viktig for norsk økonomi

  Små og mellomstore bedrifter er viktig for norsk økonomi, for omstillingsevne og for lokalt samfunnsliv. For selv om en bedrift har få ansatte skaper den store ringvirkninger.

 2. Fagartikkel, SMB

  SMB - Vi må ha tilgang på kapital

  Se hva vi jobber for at regjeringen skal gjøre for sikre bedriftene tilgang på kapital.

 3. Fagartikkel, SMB

  SMB - Vi må ha tilgang på kunder

  Se hva vi jobber for som vil gi bedrifter bedre tilgang på kunder.

 4. Fagartikkel, SMB

  SMB - Vi må ha tilgang på kompetanse

  Vi jobber for å styrke de økonomiske insentivene i fagopplæringen, gi bedriftene fleksibilitet slik at de får tilgang på den kompetansen de trenger, at midlertidige ansettelser kan være et viktig springbrett for unge og andre grupper som står utenfor å bedre kvalitet og relevans i utdanningen og at inkluderingsarbeid må ta utgangspunkt i bedriftenes behov. Det vil gi bærekraftige ansettelser over tid.

 5. Fagartikkel, SMB

  SMB - hverdagen må forenkles

  Vi jobber for å forebygge nye, unødvendige reguleringer, redusere tidsbruken på å oppfylle offentlige informasjonskrav, kortere behandlingstid og mer enhetlig praksis i stat og kommune, en mer samordnet, koordinert og enhetlig tilsynspraksis i næringslivet og økt digitalisering i offentlig sektor med vekt på samordning og brukerorientering.

Nyheter

 1. Nyhet, SMB

  Seks tiltak for å kutte i skjemaveldet

  - Det har vært tidvis god fart i forenklingsarbeidet de siste ti årene. Men vi trenger et kontinuerlig trøkk og seks nye tiltak, sier direktør for politikk i NHO Mari Sundli Tveit.

 2. Nyhet, SMB

  -Det aller siste vi trenger nå er unødvendig rapportering

  - Mange bedrifter er i knestående. Noe av det aller siste de trenger er å bruke unødvendig tid på innrapportering, sa NHOs direktør for politikk Mari Sundli Tveit på Forenklingskonferansen 2020.

 3. Nyhet, SMB, NHO Gründer, Korona

  Koronakrisen er akutt for de minste bedriftene

  Over halvparten NHOs medlemmer med færre enn 9 ansatte har gjennomført permitteringer som følge av Koronakrisen. NHO jobber nå intenst for å sikre gode vilkår også for denne gruppen bedrifter – som det tross alt er flest av. Som gründer-medlem i NHO kan du også få bistand og råd.

 4. Nyhet, SMB

  Regjeringen forenkler bort en lov

  Regjeringen foreslår å oppheve omstillingslova. - Hurra, dette er bra, for den loven trenger vi ikke, sier Karl Inge Rekdal som leder NHOs forum for små og mellomstore bedrifter.

 5. Nyhet, SMB

  Mye bra for mindre bedrifter

  Regjeringen vil satse på de mindre bedriftene i sin nye SMB-strategi. – Dette er et godt utgangspunkt, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

 6. Nyhet, SMB

  Ikke steng ute mindre bedrifter

  - Det blir feil å stenge ute mindre bedrifter fra offentlige oppdrag på 550 milliarder kroner, sa sjefen for JOS-Bygg Jon-Olav Sigvartsen til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: