Små og mellomstore bedrifter (SMB)

SMB er viktig for norsk økonomi, for omstillingsevne og for lokalt samfunnsliv. Selv om en bedrift har få ansatte skaper den store ringvirkninger.

Tall og fakta

Hvor viktig er små og mellomstore bedrifter for norsk næringsliv?

De små og mellomstore bedriftene (SMB) utgjør en stor andel av alle foretak i Norge og over halvparten av de ansatte i privat sektor. De står også for nesten halvparten av all verdiskaping i norsk næringsliv, med spredning på tvers av norske kommuner og næringer.

Hva særpreger små og mellomstore bedrifter?
 • SMB er på mange måter like de store bedriftene. Politikken som er viktig for de store bedriftene er også viktig for de mindre.
 • En forskjell er at de SMB har færre hender å fordele oppgavene på. Derfor er det  ekstra viktig å forenkle hverdagen til de som jobber der.
 • Når ansatte i SMB bruker mindre tid på å fylle ut søknader og skjemaer, får de mer tid på å drive bedrift og skape verdier. Slik kan bedriftene fortsette å vokse, utvikle seg og skape flere arbeidsplasser.
 • Tilgang til kapital, kompetanse og kunder er også grunnleggende for at bedriftene har en enkel hverdag.

Prioritert politikk for SMB

1. Forenkling

Tiltak

 • Systematisk gjennomgå regelverk som påfører særlig SMB kostnader, med sikte på å fornye, forenkle eller forkaste lover og regler.
 • Etablere en kanal for bedrifter til å melde fra til det offentlige om regler som bør forenkles.
 • Stille krav til at kommunene tar i bruk utviklede standardiserte digital behandlingssystemer, for eksempel med en frist på 2 år fra løsningene er utviklet. Behandlingssystemene vil kunne kutte ned saksbehandlingstiden til bare noen timer eller dager – så lenge søknaden er komplett og riktig utfylt

2. Kapital
Vi ønsker en politikk som sikrer de små og mellomstore bedriftene tilstrekkelig tilgang til kapital, slik at vi kan realisere lønnsomme prosjekter.

Tiltak

 • Formuesskatten på arbeidende kapital fjernes
 • Virkemiddelapparatet innrettes slik at det treffer SMB bedre. De mange virkemidlene må slås sammen til en inngang

3. Kompetanse
Vi ønsker en politikk som skaper inkluderende arbeidsliv, og en fleksibel og oppdatert utdanning, slik at bedriftene får tilgang på den kompetansen vi trenger.

Tiltak

 • Yrkesopplæringsnemndene må sikres en avgjørende rolle i dimensjoneringen av utdanningstilbudet i fylkeskommunene
 • Det bør i større grad legges til rette for etter- og videreutdanning. Den må være fleksibel og nettbasert. Slik kan opplæringen kombineres med arbeid i ulike deler av landet.

4. Kunder
Vi ønsker en politikk som gir økt markedsadgang og handel, og som forhindrer at useriøse aktører stjeler kunder fra de seriøse.

Tiltak

 • Gi mindre bedrifter bedre markedsadgang til det offentlige markedet gjennom innføring av en enkel kunngjøringsplikt på Doffin for anskaffelser under terskelverdi og over 100 000 kr, og ved å dele opp kontraktene der det er mulig.
 • Der det offentlige opptrer i konkurranse med bedriftene må konkurransen være på like vilkår og fremme effektiv produksjon.
 • Myndighetene må videreføre og holde trykk på innsatsen mot arbeidslivskriminalitet for å sikre at det lønner seg for virksomhetene å drive seriøst.
 • Samordning, effektivisering og god informasjonsdeling må prege arbeidet på de etablerte akrim-sentrene.
 • Politiet og tilsynene må prioritere innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med særlig trykk på aktører som mistenkes for grove og/eller systematiske kriminelle forhold.
 • Sikre EØS avtalen og at Norge er tidlig og aktivt inne i relevante politiske prosesser i EU og at næringslivets SMB interesser ivaretas i dette arbeidet.
 • Eksportfinansieringsordningen må støtte opp om eksport i en større bredde enn i dag, både med tanke på å dekke flere næringsområder og å treffe SMB-segmentet. Dette må ses i sammenheng med en styrkt eksportrådgivningstjeneste.

NHOs SMB-politikk

 1. SMB - viktig for norsk økonomi

  Små og mellomstore bedrifter er viktig for norsk økonomi, for omstillingsevne og for lokalt samfunnsliv. For selv om en bedrift har få ansatte skaper den store ringvirkninger.

 2. SMB - Vi må ha tilgang på kompetanse

  Vi jobber for å styrke de økonomiske insentivene i fagopplæringen, gi bedriftene fleksibilitet slik at de får tilgang på den kompetansen de trenger, at midlertidige ansettelser kan være et viktig springbrett for unge og andre grupper som står utenfor å bedre kvalitet og relevans i utdanningen og at inkluderingsarbeid må ta utgangspunkt i bedriftenes behov. Det vil gi bærekraftige ansettelser over tid.

 3. SMB - hverdagen må forenkles

  Vi jobber for å forebygge nye, unødvendige reguleringer, redusere tidsbruken på å oppfylle offentlige informasjonskrav, kortere behandlingstid og mer enhetlig praksis i stat og kommune, en mer samordnet, koordinert og enhetlig tilsynspraksis i næringslivet og økt digitalisering i offentlig sektor med vekt på samordning og brukerorientering.

NHOs SMB forum

NHOs SMB forum er et rådgivende organ for NHOs styre og administrasjon i saker som berører mindre bedrifter.

Bli med i konkurransen om oppdrag for ca 740 mrd kr hvert år.

Det offentlige anskaffer varer og tjenester for ca 740 mrd kr hvert år. Samfunnet forventer at ressursene forvaltes på best mulig måte og at konkurranse om oppdragene er ryddige.

Nyheter

 1. Vedum møtte NHO-bedrifter om statsbudsjettet

  Statsbudsjettet og finanspolitikken må være forutsigbar og bidra til privat verdiskapning var budskapet fra de små og mellomstore bedriftene, som finansminister Vedum møtte 9. oktober.