Viktige politiske gjennomslag for NHOs medlemmer så langt i 2020

Publisert

Stortinget med plassen foran

På vegne av våre medlemmer har vi fått betydelig gjennomslag og gehør i Storting og Regjering. Fortsatt gjenstår mye arbeid ettersom krisen ikke er over og mange næringer rammes ulikt og til ulik tid. Foto: Stortinget.

Koranapandemien traff norsk næringsliv raskt og hardt og førte til store konsekvenser og rask omstilling.

Dette har vært en tid hvor mange bedrifter har mistet omsetning og aktivitet over natten, hvor prognoser måtte endres totalt og hvor markeder regelrett stanset opp, ja, kollapset.

NHO har vært igjennom en vår og sommer med intenst arbeid for å sikre best mulig rammevilkår for medlemsbedriftene, slik at bedriftene kan komme seg igjennom denne perioden og oppnå ny vekst.

Dette har vi fått til

Sikre bedriftenes eksistens

Vi har vært igjennom en knalltøff periode og står fortsatt i en utfordrende situasjon i norsk næringsliv fremover. NHO gjorde seg tidlig til en sentral aktør under nedstengningen i arbeidet med tiltak for arbeidsplasser og bedrifter. Vår posisjon, samt vårt aktive arbeid og synspunkter, gjorde at vi raskt ble inkludert i de viktigste beslutningsprosesser og veivalg med mulighet til påvirkning. I de første fasene var vårt søkelys på å sikre tilgang til kapital, skatte- og avgiftsreduksjoner, permitteringsregler, konsekvenser av ulike smittevernstiltak samt tiltakspakker for de ulike næringer som ble rammet hardest i tidlig fase. Det handlet om å sikre bedriftenes eksistens på kort sikt samt å tilrettelegge for gjenopptatt aktivitet på en forsvarlig og fornuftig måte.


Tilgang på kapital

Vi fikk påvirket at kompensasjonsordningen ble innført og utvidet, banker fikk økt likviditet og utsatt kapitalkrav, garantiordninger for SMB, Statens obligasjonsfond, lånegaranti for luftfarten på seks mrd. kroner, samt at Innovasjon Norge gjorde flere justeringer for tilskudd, lån og garantier.

Reduksjoner i skatter og avgifter

Arbeidsgiveravgiften ble midlertidig redusert og innbetaling utsatt, utsatt formuesskatt, avgifter for luftfart ble opphevet, redusert lav MVA-sats, utsatt innbetaling av MVA, forskuddsskatt, og særavgifter og tilbakeføring av underskudd i bedriften.


Lønn

En rekke tiltak måtte på plass på kort sikt for å sikre at arbeidsplasser og bedrifter ble opprettholdt. Lærlinger behøvde inntektssikring, arbeidstaker «full lønn» i 20 dager ved permittering og det ble innført dispensasjon fra kjøre- og hvilereglene.


Flere "krisepakker" ble innført

Vi lykkes i å få arbeidsgivers lønnsplikt redusert ved permittering, få forlenget dagpengeperioden, en forskutteringsordning for dagpenger, tillatelse for permitterte til å ta utdanning og nye kompetansehevingstiltak på 180 mill. kroner. Ulike bransjer ble rammet ulikt og på ulike tid og egne pakker ble jobbet frem i samarbeid som en SMB-pakke, en pakke for gründere og oppstartsbedrifter, luftfarten hvor markedet falt helt bort fikk støtteordninger samt en pakke på grønn skipsfart.

Sikret at regler om smittevern tar hensyn til næringslivet

Det ble innført en lang rekke smittevernstiltak og vår viktigste jobb har der vært å sikre at myndighetene innfører fornuftige tiltak som er balansert og hensyntar næringslivet samt etter hvert en gjenåpning av samfunnet. En nasjonal veileder for lokale smitteverntiltak kom på plass. Barnehager og barneskolen gjenåpnet 20 og 27. april, nedstengte næringer gjenåpnet 27. april og vi fikk gehør for lettelser i bortvisningsforskriften: Adgang for EØS-borgere som arbeider i Norge og sikrer aktivitet for mange norske bedrifter.

NHO, på vegne av medlemmene, spilte som kjent også en viktig rolle i å få avviklet kommunale særregler om karantene og innreise, i å få etablert unntaksordninger for bedrifter som har kritiske samfunnsfunksjoner, og generelt gjennom å skape forståelse for at smitteverntiltakene har store økonomiske skadevirkninger.


Sikret aktivitet i bedrifter

I siste fase jobbet NHO intens med påvirkningsarbeid for å sikre at Regjeringen sikret aktivitet i våre bedrifter. Når regjeringen la frem sitt reviderte budsjett og tiltak for Fase 3 av epidemien fikk vi helt eller delvis gjennomslag for de fleste av våre helt sentrale krav til myndighetene.

  • Kutt i skatt på arbeidende kapital, 1,3 milliarder mindre i proveny, et godt steg i riktig retning for lokal sysselsetting og verdiskapning.
  • Økning på fire mrd. til forsering og aktivitet i byggebransjen for sikre ordreinngang og aktivitet fremover.
  • Lønnstilskudd ble etablert. Det gjør det lettere for bedrifter å ta inn ledige, selv om omsetningen fortsatt er lav.
  • Kompensasjonsordningen ble forlenget.
  • Ny ordning for søknad om utsettelse av mva og særavgifter.
  • Betydelig bevilgning til lærlinger.
  • Nye friske milliarder til grønn satsning og aktivitet
Gjenåpning av samfunnet

NHO har gjentatt overfor regjeringen at det er nødvendig for næringslivet å drive, og har synliggjort kostnadene ved smitteverntiltakene overfor myndighetene. Næringsforbudene ble avsluttet, det ble innført lettelser i begrensingene for arbeidspendling, 2-meters-grensen ble redusert til 1 meter. Hjemmekontoranbefalingen ble lettet utenfor storbyene og det ble åpnet for reiser fra flere land. Skoler og barnehager har åpnet for fullt igjen og begrensninger i størrelse på arrangementer lettes gradvis.

Skattelettelser og tiltak innen energi

Innenfor norsk industri fikk vi et betydelig gjennomslag når Stortinget behandlet "oljepakka". Dette er skattelettelser og tiltak som skaper enormt med aktivitet i hele verdikjeden. Vi oppnådde et bredt forlik på Stortinget og dette kan sikre titusenvis av arbeidsplasser landet over samt sikre at norske bedrifter tar ledertrøyen i det grønne skiftet med viktige posisjoner innen for eksempel havvind, karbonfangst- og lagring og hydrogen. I tillegg gir det enorme ringvirkninger for resten av norsk økonomi og næringsliv.Budsjettet

Budsjettforhandlingene i Stortinget ga oss i innspurten til sommeren ytterligere gjennomslag for medlemmene våre, og våre krav ble definitivt lyttet til i prosessen. Det ble satset enda mer på samferdselsprosjekter, sukkeravgiften ble redusert, vi fikk ytterligere investeringer i grønn maritim næring og egenandelen i kompensasjonsordningen ble fjernet.


Viktige gjennomslag

Oppsummert har vi på vegne av våre medlemmer fått betydelig gjennomslag og gehør i Storting og Regjering. Fortsatt gjenstår mye arbeid ettersom krisen ikke er over og mange næringer rammes ulikt og til ulik tid. Ingen vet sikkert hva fremtiden vil bringe, men vi presser fortsatt på for at permitteringsperioden utvides til 52 uker. Her har vi fortsatt ikke blitt hørt og det er kritisk for mange bedrifter og deres tilsatte som nå blir oppsagt.


Arbeidet fortsetter

Vi har sendt vårt oppdaterte innspill til Regjeringen for statsbudsjettet 2021. Listen er lang og der er vi tydelig på at kutt i skatt på arbeidende kapital må fortsette, permitteringsreglene må utvides nå og det må satses på grønn vekst fremover. Vi må ha økonomisk aktivitet og norsk næringsliv må ha rammevilkår som gjør oss konkurransedyktige fremover. Vi er klare til å kjempe videre. Våre oppnådde gjennomslag for våre medlemsbedrifter er svært viktige seire, men vi har fortsatt en lang vei å gå før vi kan si oss helt fornøyd.


Les mer

Ti ambisjoner for Norge
Lønnsoppgjøret 2020
Forsiden