Fensdagene 2023 Sofadebatt Arne Grave, videregående skole, Anette Bischoff, USN, Olaf Brastad, miljøverner, Anniken Hauglie, NHO, næringsminister Jan Christian Vestre
Knut Helkås Dahl, lokalpolitiker, Alf Reistad, REN som bragte inn ulike perspektiver omkring etablering av gruvedrift i Nome. Samtalen ble ledet av Tor Espen Simonsen, redaktør i Kanalen. Foto: NHO

Fensdagene 2023

Publisert

Det blir ikke noe grønt skifte, uten de grønne metallene, sa styreleder Thor Bendik Weider fra REE Minerals AS da han holdt innlegg under Fensdagene i Nome denne uken.

Det grønne skiftet handler om hvordan Norge skal bli et lavutslippsland innen 2050

Det krever omstilling, hvor vekst og utvikling skaper jobber. Samtidig må naturressursene forvaltes bærekraftig og hensynet til naturen ivaretas.

Bedrifter, politikere, innbyggere og organisasjoner har besøkt Nome denne uken i anledning Fensdagene, ledet av Kirsti Arvesen Nesheim, Fenskoordinator og leder av avdeling for planlegging og arealforvaltning i Nome kommune. Gode innledere og bedrifter har snakket om behovet for utvikling av Fensfeltet og hva det vil bety for Nome og resten av verden. Folk har bidratt med engasjement og skapt god stemning disse dagene. Vi gleder oss allerede til neste års Fensdager i uke 16.

 

Fensfeltet

Mineraler og kritiske råmaterialer er viktig for å utvikle fornybar energi. I dag dekkes 98% av Europas behov for sjeldne jordartsmetaller fra land utenfor EU, hovedsaklig fra Kina. Det grønne skiftet med elektrifisering av transport, vindkraftutbygging og teknologiprodukter trenger sjeldne jordarter, også i avansert forsvarsmateriell. Europa ønsker å ta grep for å bli mer uavhengige, med blant annet å gi støtteordninger og det gis støtte på forskning av sjeldne jordarter gjennom programmet Horisont Europe.

Mye av den nye grønne industrien som skal etableres vil kreve relativt store arealer. Det er derfor viktig at offentlige myndigheter og det private spiller på lag. Næringslivet, og det grønne skiftet, er avhengig av gode ryddige arealprosesser. Bedriftene trenger forutsigbarhet om hvor det er mulig å etablere ny aktivitet. Dette skjer i samarbeid med kommunen som kartlegger egne arealer, slik som Nome kommune legger opp til. Det omkring 4,5 km lange feltet som inneholder en av Europas største forekomster av jordartsmetaller er avhengig av grundig kartlegging og undersøkelser for å få nok kunnskap til å gå videre.

Et industrielt eventyr i Telemark

  • Det aller beste er at vi kan skape business og arbeidsplasser av det, sa Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør NHO, da hun holdt innlegg under Fensdagene. Dette kan bli et industrielt eventyr som kommer lokalsamfunnet til gode. Viktig for Nome, Telemark, Norge og Europa.

Under Fensdagene deltok næringsminister Jan Christian Vestre i sofasamtale sammen med Knut Helkås Dahl, lokalpolitiker Olaf Brastad, miljøverner, Alf Reistad, REN AS, Anniken Hauglie, NHO Arne Grave, videregående skole og Anette Bischoff, USN, som bragte inn ulike perspektiver omkring etablering av gruvedrift i Nome. Samtalen ble ledet av Tor Espen Simonsen, redaktør i Kanalen.

Næringsministeren, som kunne fortelle at han tidligere har vært medlem av Natur og ungdom, vil i løpet av våren lansere regjeringens bærekraftige mineralstrategi. Han trakk frem koordinering med myndighetene og samarbeid, samt at det gis nødvendige verktøy for kartlegging av mineraler som viktige prioriteringer.

Rare Earths Norway AS (REN)

-Det er viktig å finne en lokalisering som skaper minst mulig inngrep for folk og areal, og mål om å tilbakefylle mest mulig av det som ikke kan brukes, sa Alf Reistad da han snakket om utbyggingen som må til for å utvikle mineralindustrien. Eierselskapene bak REN har industriell erfaring fra både mineralutvinning og mineralprosessering som de bygger den nye satsingen på. De ser på lokasjoner for en pilotfabrikk, hvor prosessanlegg og et deponi må bygges for å skape mineralutvinning på Fensfeltet. Massen må transporteres ut, og god infrastruktur er viktig. Rare Earths Norway AS har boret 8000 meter. Vi fikk være med på prøveboring ute på Fensfeltet og sett hvordan mineralene blir tatt ut. Fensfeltet har enormt potensiale, med den største forekomsten av REE mineraler. Det går flere hundre kilo REE mineraler i produksjon av et F-35 jagerfly.

 

REE Minerals AS

-En mulighetsstudie må på plass så snart som mulig. Vi er fortsatt i en tidlig fase, og arbeidet koster mye penger, men det blir ikke noe grønt skifte uten de grønne metallene, sa Thor Bendik Weider fra REE Minerals. Selskapet har boret 2 separate ganger i fjor, en gang på våren og en gang på høsten. Gjennom 4 boreprogrammer er nesten 11.000 meter med prøver medført at man nærmer seg en definert ressurs. Selskapet er også eneste aktør med utvinningstillatelse. Malmen kan knuses på feltet, men separasjonsjobben og fremstillingen av metallene er det blant andre f.eks REEtec på Herøya som kan gjøre. De fokuserer på metallene neodyminium (Nd) og praseodymium (Pr), som brukes til å lage sterke permanentmagneter, som brukes i elmotorer og andre teknologier. REEtec starter nå bygging av det første fabrikkanlegg for separering av sjeldne jordarter på Herøya.

-Alle indikasjoner viser at det er store forekomster av sjeldne jordarter på Fensfeltet, som vi trenger å få definert, og først da er vi på vei mot en mulighetsstudie sa Weider.

 

Kompetanse

  • Vi står i fare for å gå glipp av store muligheter for grønn verdiskaping fordi vi mangler både kunnskap og kompetanse, behovet for fagarbeidere fremover er stort, sa Arne Grave som jobber i videregående skole. Vi må derfor ta sterkere grep for å løfte betydningen av fag- og yrkesopplæringen i det grønne skiftet. Uten nok håndverkere og operatører klarer vi ikke å realisere nok grønne jobber i tiden som kommer.

 

NHO mener:

For å utløse potensialet for norske arbeidsplasser og verdiskaping må regjeringens mineralstrategi:

  • Etablere en satsing på kritiske råmaterialer og tilhørende verdikjeder sammen med EU. Strategien må vektlegge tiltak og virkemidler som gir grunnlag for å etablere norske verdikjeder fra utvinning til videre bearbeiding av mineraler og metaller.
  • Innføre økonomiske incentiver både i forbindelse med kartlegging av kritiske mineralforekomster og investeringer i industriell produksjon.
  • Risikoavlastning til kartlegging må omfatte private initiativer.
  • Redusere saksbehandlingstiden for planregulering, utslippstillatelse og driftskonsesjon for mineralprosjekter, herunder innføre en koordinert konsesjonsbehandling for mineralprosjekter.
  • Stimulere til økt og spisset satsing på forskning og utviklingsarbeid for de prosesstrinnene innen utvinning og videreforedling av REE, som det i dag er ingen eller minimal kompetanse på i Europa