Kompetansebarometeret er lansert

Publisert

NHOs medlemmer har svart og vi kan dele vår årlige kartlegging av kompetansebehov. Undersøkelsen er nyttig som grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet og nyttig for de som skal ta utdanning

Handler om mer enn å ha nok ansatte

Det å ha et udekket kompetansebehov for en bedrift handler ikke bare om å ha nok folk, selv om over sytti prosent av bedriftene som har svart på undersøkelsen vil ansette nye folk fra det norske arbeidsmarkedet nå. Det handler også om å heve kompetansen til de som allerede er ansatt, ikke minst for å gi bedriften mer digital og mer grønn kompetanse.

Verktøy for høringer

NHO er svært opptatt av at samspillet mellom utdanningsinstitusjonene, politikere og bedrifter er godt. Utdanningene kan bli enda mer praksisnære og arbeidslivsrelevante, og den tilbudsstrukturen som legges av skoleeiere, kan i større grad speile arbeidslivets behov. Hvilket antall klasser og studietilbud som tilbys i hva, og hvor – bør vedtas først etter systematiske og grundige høringer i arbeidslivet. Systemet for dette er ikke godt nok nå, digitalisering og forenkling trengs.

Fortsatt stort behov for realfag og yrkesfag

Det er fortsatt slik at alt for få i dette landet velger å ta en yrkesfaglig utdanning og videre utdanning innen ingeniør- og tekniske fag. SSB anslår at vi med dagens gjennomføringsandel vil mangle inntil 90.000 fagarbeidere i 2035. Det er også slik at for mange syns det er en barriere å komme i gang med kompetansepåfyll av et visst omfang samtidig som de jobber. Konsekvenser av å ha et udekket kompetansebehov er blant annet tapte kunder eller markedsandeler eller utsettelse av utvidelse av virksomheten.

Bedriftenes behov for kompetanse innen bærekraft og IT

For å skape en bærekraftig utvikling må verden jobbe sammen om klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Det er heldigvis stor vilje i NHOs bedrifter til å bidra, men kunnskap om bærekraftige løsninger mangler, og ansatte med rett kompetanse er mangelvare. Tre av fire NHO-bedrifter trenger å bygge opp IKT-kompetansen sin for å kommunisere og samarbeide på digitale plattformer, publisere informasjon på digitale plattformer, sikre digital sikkerhet og ta i bruk elektronikk, maskinvare og smarte komponenter. Vi mener derfor at antallet studieplasser innen IKT og bærekraft i UH-sektoren må trappes betydelig opp, også innen etter- og videreutdanning. Fleksible og modulbaserte utdanningstilbud ønskes slik at barrierene for livslang læring blir mindre for ansatte og ledere.

Oppdaterte karriereveiledere

Tilstrekkelig og forutsigbar tilgang på relevant kompetanse er en forutsetning for kunnskapsbasert verdiskaping og produktivitet, derfor kan ikke elever og studenters ønsker styre tilbudsstrukturen så sterkt som den grad det gjør i dag. Hadde alle som skal ta utdanningsvalg hatt tilgang til oppdatert og god informasjon om hvilken kompetanse ulike deler av næringslivet har behov for, hadde vi vært tryggere. NHO ønsker mer deling - og at flere av organisasjonene i arbeidslivet enn oss - spør sine medlemmer og deler svarene systematisk med offentlige og private utdanningstilbydere og skoleeiere.

Fra undersøkelsen

  • I hvilken grad har bedriften et udekket kompetansebehov i 2020? I stor grad; 9 %  - I noen grad; 50 % = 59 %. Sammenlignet med 11 andre regioner: Vestfold og Telemark er på 5. plass – de har større behov i nord, i Møre og Romsdal og Trøndelag, mindre i Rogaland, Agder, Innlandet, Viken/Oslo. 

  • I hvilken grad har bedriften i dag tilstrekkelig IKT-kompetanse? I stor grad; 13 % - I noen grad; 51 % = 64. Sammenlignet med 11 andre regioner: Større behov i nord, mindre i Oslo.

  • Kompetansebehov etter utdanningsnivå: Fag – eller svennebrev, etter yrkesfag på vgs: 48 prosent - Fagskole, 2 eller 3 år etter fagbrev: 29 prosent - Bachelor - master - doktorgrad: 18 og 15 og 3 %

Les mer på siden Hva trenger Norge?

NIFU-rapporten

Vi anbefaler også våre sider om å jobbe strategisk med kompetanseutvikling.