Kristin Saga, regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Kristin Saga, Regiondirektør NHO Vestfold og Telemark. Foto: Marianne Bjørnsdatter Gârtner Ous.

Kronikk av Kristin Saga, Regiondirektør NHO Vestfold og Telemark

Året 2022 er over, året hvor veldig mange hadde optimisme og fremtidstro. Året vi skulle være ferdige med pandemi, nedstenging og restriksjoner, året vi skulle møtes og oppleve vekst. NHOs medlemsbedrifter sa tidlig i 2022 at utsiktene er gode, bedriftene skulle tjene penger og vokse. Det gikk ikke helt slik, ikke for alle.

Ukraina angripes av Russland og følgene av krigen i vårt nabolag virker direkte inn i hverdagen for oss alle. Krigen forsterket energikrisen og kastet oss ut i en spiral med økte kraftpriser og bekymringer for om vi faktisk har nok energi i Norge, med lave nivåer i egne vannmagasiner, lite regn ut over vår og sommer, lite vind i Europa samtidig som gassrørledningen fra Russland på mystisk vis ødelegges, ble det virkelig krise. Det ble uro. Myndighetenes oppfordring til produsentene om å spare på vannreservene, har delvis vært vellykket.

NHO var tidlig ute og ba myndighetene se på strømstøtteordninger for næringslivet. I svaret fra mange av våre medlemsbedrifter er det tydelig at dagens ordning kom for seint, er for smal og ikke er nok. Det er uro i næringslivet for at de høye energikostnadene vil vedvare og at myndighetene ikke evner å finne gode nok løsninger slik at et av Norges sikreste fortrinn, nemlig trygge energileveranser til lave priser, kan forventes også fremover. Dette hører vi, tillitsvalgte i styret og vi ansatte på regionskontoret, ofte når vi besøker våre medlemmer. Vi ser det også når medlemsbedriftene svarer på våre medlemsundersøkelser. NHO jobber videre med å bedre strømstøtten og ser at flere nå deler vår uro. Deler av arbeidstakerorganisasjonen LO er urolige, det samme er flere representanter for regjeringspartiene AP og SP. Opposisjonspartier har lenge ment at ordningen er for dårlig. I felleskap er det mange av oss som er urolige for arbeidsplassene, urolige for at bedriftene ikke vil klare også denne krisen. Sammen må vi finne de gode løsningene, raskt.

Mot slutten av 2022 kan NHO legge frem svarene fra vår egen Ung- undersøkelse. Våre unge er nå mest av alt urolige for om de får seg en jobb og for de økonomiske utsiktene. Det er ikke vanskelig å forstå at ungdommenes uro stiger proporsjonalt med meldingene om at bedriftene sliter. Dette i en tid hvor deler av næringslivet ikke klarer å rekruttere nok nye medarbeidere. Vi i NHO har lenge jobbet aktivt med vår uro -for at alt for mange allerede er utenfor et ordinært arbeidsmarked, vi har ikke råd til at utenforskapet vokser. Men mest av alt er utenforskap kilde til uro hos de som ikke finner sin plass i arbeidslivet. Stadig flere av våre medlemsbedrifter svarer at de gjerne vil bidra til å redusere utenforskap. Da er det viktig for oss i NHO å minne om at våre bedrifter er avhengig av å tjene penger for å kunne opprettholde trygge arbeidsplasser og skape nye for de som står utenfor arbeidslivet. Et næringsliv som har gode rammebetingelser, er en del av løsningen.

Gjennom 2022 har vårt styre jobbet med å styrke vår innsats for å sikre at medlemsbedriftene får den kompetansen de etterspør. 2 av 3 av våre medlemsbedrifter har flere ganger dette året svart at det er vanskelig å rekruttere nok kompetent arbeidskraft. Tidligere i år var dette en av de største årsakene til uro blant våre medlemsbedrifter. Deler av næringslivet opplever at vedtaket om et forbud mot innleie vil gjøre det vanskelig, om ikke umulig, å inngå nye store kontrakter. Dette gjelder først og fremst bygg og anlegg, men at vedtaket vil ramme langt flere næringer er godt kjent. Det skaper uro i næringslivet når vedtak treffes uten at det, slik vi oppfatter det, er et godt nok kunnskapsgrunnlag på plass. Unødvendig uro.

Alt ble ikke helsvart i 2022. Noen av våre medlemsbedrifter rapporterer at de har hatt tidenes år. Mange har levert gode tall kvartal etter kvartal. Noen bedrifter har fulle ordrebøker og har inngått store, kanskje de største kontraktene noen gang, i løpet av dette året. Omsetningen har vært rekordhøy for noen, samtidig som utgiftene har vært enda høyere og marginene små eller «helt borte.» Andre bedrifter sier at de hadde få eller ingen problemer med å rekruttere kompetanse, selv om dette altså ikke var representativt for flertallet.

De ansatte på regionskontoret i NHO Vestfold og Telemark har nok en uro vi ønsker å ta opp før vi avslutter både denne kronikken og året 2022. Oppe i all annen uro næringslivet står i ved utgangen av året, er det viktig å ha våre myndigheter med på laget for fremtiden. Vårt næringsliv fortjener anerkjennelse for å være det beste i verden, det reneste i verden, det mest inkluderende i verden. Vårt næringsliv jobber hardt for å trygge arbeidsplassene, sikre vekst og velstand og gjennomføre nødvendige omstillinger til en grønnere og mer bærekraftig drift. Ord betyr noe. Vi blir urolige når vi hører en retorikk som skaper distanse, setter opp unødvendige skillelinjer, en retorikk som oppleves som en mistro fra myndighetspersoner fremfor et anerkjennende klapp på skulderen. Nyttårsønsket fra oss i NHO Vestfold og Telemark er at denne retorikken legges bort, at vi sammen tar tak i alle andre vanskelige utfordringer og bringer ro i en urolig tid.

Vi i NHO ønsker å takke medlemmene for alt de bidrar med. Vi takker også våre samarbeidspartnere, arbeidstakerorganisasjonene og politikere. Sammen med dere er det vår jobb å gjøre alt vi kan for at 2023 blir et godt år for vårt næringsliv, våre medlemsbedrifter. Vi vil utfordre spesielt politikerne til å gjøre alt de kan, og til å lytte til det våre medlemmer sier. NHO går inn i 2023 styrket. Finans Norge blir en del av felleskapet i NHO og vi ønsker dem hjertelig velkommen. Allerede fra starten av vil de ha et assosiert medlem i vårt styre, det vil styrke oss. 

Vi håper alle får en riktig god nyttårsfeiring og retter en spesiell oppmerksomhet til alle de som jobber når vi andre feirer. Vi håper også at mange av dere får med dere vår årskonferanse, det er mulig å delta digitalt (se gjerne på våre hjemmesider), og selvfølgelig er hovedtema denne gang URO.

Godt nytt år.