Rekrutteringssuksessen fortsetter

Kjempesuksess: NHOs prosjekt Ringer i Vannet har gitt mange med hull i CV`n jobb. Nå satser NHO videre gjennom Ringer i Vannet 2.

Da NHO satte i gang Ringer i Vannet var det for å vise at det er inkluderingsvilje i bedriftene gitt at arbeidsgivers interesser blir ivaretatt på en god måte. Ringer i Vannet-metodikken tar utgangspunkt i arbeidsgivers reelle behov for arbeidskraft og innebærer tett oppfølging av både arbeidsgiver og kandidat både før, under og etter ansettelse. Tillit, trygghet og tilgjengelighet har vært avgjørende når så mange medlemsbedrifter har ansatt kandidater som av ulike årsaker har stått på utsiden av arbeidslivet.

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har NTNU evaluert prosjektet. Her fikk Ringer i Vannet gode skussmål: Omlag 80 prosent av kandidatene fikk fast ansettelse. Nesten 60 prosent av arbeidsgiverne svarer at RiV-metodikken var avgjørende for ansettelsene. Mer-rekruttering er 3,3 ganger høyere i bedrifter med intensjonsavtale sammenlignet med andre NHO-bedrifter.

Evalueringen påpekte samtidig at Ringer i Vannet har et beskjedent omfang. Metoden har et større potensial og anbefalingene peker spesielt på å:

• Bruke metodikken ut mot flere bedrifter, også ut over NHO-familien
• Generalisere arbeidsmåten slik at den kan brukes for tiltaksarrangører utover NHO og av NAV
• Utvide målgruppen

Hva gjør NHO for å skalere opp? 

NHO og NAV startet i januar et samarbeidsprosjekt – Ringer i Vannet 2, som skal gå over to år. I statsbudsjettet for 2019 har Regjeringen bevilget midler til prosjektet som bygger videre på metoden som er benyttet overfor arbeidsgiverne gjennom Ringer i Vannet. I første omgang skal dette samarbeidet testes ut i tre piloter; Oslo, Vestland og Trøndelag der NAV nå ansetter prosjektledere i respektive pilotregioner. Janne Krohn-Hansen er ansatt som prosjektleder i NHO og er vår representant i samarbeidsprosjektet som inngår som et tiltak i regjeringens inkluderingsdugnad.

Intensjonen er å invitere flere arbeidsgiverorganisasjoner og tiltaksarrangører inn i samarbeidet. Ved å øke både andelen inkluderingsvillige bedrifter og tilgangen til kvalifiserte kandidater vi vi kunne lykkes med et volum som virkelig monner.

Skal NAV overta Ringer i Vannet? 

Vi er stolte av at metodikken som NHO-bedriftene og arbeids- og inkluderingsbransjen har utviklet har vært så vellykket at andre ønsker å lære av oss. Ringer i Vannet er NHOS merkevare som vi med glede deler med andre. Inkluderingsviljen til bedriftene er stor, gitt at det jobbes på hensiktsmessig måte. Samtidig er det enkelte steder flere inkluderingsvillige bedrifter enn tilgang på kandidater fra arbeid- og inkluderingsbedriftenes portefølje. Både NHO og NAV har mye å vinne på dette samarbeidet.
Parallelt med det nye samarbeidet mellom NHO og NAV, skal arbeid- og inkluderingsbedriftene i NHO Service og Handel videreføre sitt arbeid med Ringer i Vannet-metodikken, implementere dette bredt i egen bransje og støtte oss i fortsatt arbeid for økt inkluderingsvilje i våre medlemsbedrifter.

Hvorfor velger NHO fortsatt satsing på arbeidsinkludering?

Dette gagner våre medlemsbedrifter. 6 av 10 medlemsbedrifter har utfordringer med å finne kvalifisert arbeidskraft. Ved å aktivere en større andel av arbeidskraftreserven vil mange bedrifter kunne finne kvalifisert arbeidskraft gjennom ulike kanaler. Inkludering er vinn-vinn. Bedriftene tjener på dette, den enkelte som kommer i jobb tjener på dette og samfunnet tjener på dette. Det er også en økende forventning om at virksomheter tenker ut over seg selv og tar aktivt samfunnsansvar. Medlemsbedriftene kan benytte Ringer i Vannet-metodikken som sin CSR-strategi der dette arbeidet er systematisert. Dette gjør det enkelt for bedriftene å delta i dugnaden.