De nye EU-reglene om rapportering om bærekraft

boligbygging

boligbygging.

EU vedtok i 2022 nye regler om bedrifters rapportering om bærekraftsforhold. Direktivet heter Corporate Sustainability Reporting Directive, forkortet CSRD. Direktivet endret EUs regnskapsdirektiv. De nye reglene vil bli innført i Norge fra og med regnskapsåret 2024 – med rapportering i 2025 – for de største foretakene og konsernene.

Et offentlig utvalg har vurdert innføringen i denne utredningen (regjeringen.no)

Kort sagt går reglene ut på at en del større foretak skal rapportere årlig om bærekraftsforhold. Reglene utdyper hva bærekraftsforhold er, hva man nærmere skal rapportere om og hvordan man skal rapportere. Rapportering skal dessuten bekreftes av revisor.

Reglene vil gjøre at det blir ett, felles rammeverk for rapportering av bærekraftsforhold.

Hvem gjelder de nye reglene for?

Reglene vil direkte gjelde for store selskaper samt børsnoterte selskaper av en viss størrelse.

Selv om de aller fleste virksomheter ikke vil være omfattet av reglene, må de regne med at kundene – de større selskapene – vil be om informasjon de trenger for selv å rapportere.

Reglene vil i alle fall gjelde aksjeselskaper (AS), allmennaksjeselskaper (ASA), banker, kredittforetak, forsikringsforetak mv. Det er ikke bestemt om for eksempel samvirkeforetak, foreninger, stiftelser og andre organisasjonsformer skal være omfattet.

Foretak som overskrider to av disse tre tersklene på balansedagen er omfattet av reglene:

 • Balansesum: 160 millioner kroner
 • Salgsinntekter: 320 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 250 årsverk

Dessuten er noterte foretak omfattet, når de overskrider to av disse tre tersklene på balansedagen:

 • Balansesum: 35 millioner kroner
 • Salgsinntekter: 70 millioner kroner
 • Gjennomsnittlig antall ansatte i regnskapsåret: 50 årsverk

Etter at verdipapirlovutvalget kom med sitt forslag, har Europakommisjonen foreslått å heve beløpstersklene nevnt ovenfor. Det vil ventelig skje også i Norge. Det ser ut til at tersklene blir hevet til balansesum 275 mill.  kroner og salgsinntekter 550 mill. kroner. For noterte foretak ser det ut til at tersklene blir hevet til balansesum 60 mill. kroner og salgsinntekter 120 mill. kroner.

Et foretak regnes som notert når det har utstedt omsettelige verdipapirer, for eksempel aksjer eller obligasjoner, som er tatt opp til handel på et regulert marked i EØS.

Også morselskap i konsern kan være omfattet av reglene, selv om de ikke i seg selv overskrider terskelverdiene.

Når gjelder reglene fra?

Reglene blir innført gradvis.

For regnskapsåret 2024 – med rapportering i 2025 – skal reglene gjelde for de største foretakene og konsernene, se terskelverdier ovenfor, men som har flere enn 500 årsverk. Likevel trenger ikke alle de største foretakene rapportere da, bare de som er noterte foretak, banker, kredittforetak og forsikringsforetak.

Deretter vil de andre gruppene av foretak bli omfattet i regnskapsårene 2025 til 2027. Fra og med regnskapsåret 2028 vil reglene være fullstendig gjennomført.

Hva regnes som bærekraftsforhold?

Det er foreslått at bærekraftsforhold er "miljømessige, sosiale og styringsmessige forhold", kjent som ESG (Environmental, Social and Governance), som inkluderer også forhold som gjelder arbeidstakere, respekt for menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Hva skal rapporteringen inneholde?

Rapporteringen skal kort sagt gi informasjon som er nødvendig for å forstå

 • den regnskapspliktiges innvirkning på bærekraftsforhold og
 • hvordan bærekraftsforhold påvirker den regnskapspliktiges utvikling, stilling og resultat.

For de største virksomhetene vil det være noen minstekrav til hva rapporteringen skal inneholde:

 • en kort beskrivelse av foretakets forretningsmodell og strategi, inkludert
  - hvor motstandsdyktig forretningsmodellen og strategien er mot risiko knyttet til
  - bærekraftsforhold
  - mulighetene for foretaket knyttet til bærekraftsforhold
  - foretakets planer for å sikre at forretningsmodellen og strategien er forenlig med overgangen til en bærekraftig økonomi og med begrensning av global oppvarming til 1,5 °C i tråd med Parisavtalen, målet om å oppnå klimanøytralitet innen 2050 og foretakets eventuelle eksponering mot kull-, olje- og gassrelaterte aktiviteter. Beskrivelsen skal inkludere gjennomføringstiltak og tilknyttede planer for investeringer og finansiering.
  - hvordan forretningsmodellen og strategien tar hensyn til foretakets interessenter og til innvirkningen foretaket har på bærekraftsforhold
  - hvordan strategien har blitt implementert når det gjelder bærekraftsforhold
 • en beskrivelse av de tidsbestemte målene knyttet til bærekraftsforhold som foretaket har satt, herunder, der det er relevant
  - mål om reduksjon i klimagassutslipp minst for 2030 og 2050
  - fremgangen foretaket har hatt med å oppnå målene
  - erklæring om hvorvidt foretakets miljørelaterte mål er vitenskapelig fundert
 • en beskrivelse av rollen til foretakets styrende organer når det gjelder bærekraftsforhold, og deres kompetanse til å utføre denne rollen eller tilgangen de har på slik kompetanse
 • en beskrivelse av foretakets retningslinjer knyttet til bærekraftsforhold
 • informasjon om eventuelle incentivordninger knyttet til bærekraftsforhold som tilbys medlemmer av foretakets styrende organer
 • en beskrivelse av
  - den regnskapspliktiges aktsomhetsvurderinger som gjelder bærekraftsforhold, inkludert aktsomhetsvurderinger i samsvar med lovkrav
  - de viktigste faktiske eller potensielle negative virkningene knyttet til foretakets virksomhet og verdikjede, inkludert foretakets produkter og tjenester, forretningsforhold og forsyningskjeden, gjennomførte tiltak for å identifisere og overvåke disse virkningene, samt andre virkninger foretaket er forpliktet å identifisere etter andre EU-regler om å gjøre aktsomhetsvurderinger
  - tiltak som er iverksatt for å forhindre, begrense og utbedre faktiske eller potensielle skadevirkninger, og resultatet av slike tiltak
 • en beskrivelse av de viktigste risikoene for foretaket knyttet til bærekraftsforhold, inkludert en beskrivelse av bærekraftsforholdene som foretaket er mest avhengig av, og hvordan foretaket håndterer disse risikoene
 • indikatorer som er relevante for opplysningene ovenfor
 • en beskrivelse av prosessen som er utført for å identifisere informasjonen ovenfor

For de mindre foretakene vil det mer begrensede minimumskrav til rapporteringen.

Europakommisjonen har fastsatt standarder (European sustainability reporting standards – ESRS) for innholdet i rapporteringen, se forordning med vedlegg her.

Hvordan skal man rapportere?

Rapporteringen om bærekraftsforhold skal være elektronisk og inngå i en egen del av årsberetningen for foretaket.

Skal rapporteringen revideres?

Ja, det vil være et krav at rapporteringen blir attestert av revisor eller tilsvarende. Det er foreslått at selskapet kan engasjere sin finansielle revisor, en annen revisor eller en såkalt alternativ tilbyder av attestasjonstjenester, hvis det finnes.

Attestasjonen skal gis med "moderat sikkerhet", som er mindre omfattende enn "betryggende sikkerhet", som gjelder for finansiell revisjon.

Hva er videre fremdrift?

Den offentlige utredningen skal nå på høring. Regjeringen skal deretter foreslå lovendringer for Stortinget, som skal vedta de endelige reglene. EU har satt frist til juli 2024 for å gjennomføre reglene i EU/EØS-landene. Finansdepartementet tar sikte på at reglene skal gjelde for norske foretak samtidig som i EU.

Direktivet skal også tas inn i EØS-avtalen. Fremdriften kan du følge her. (europalov.no)