Historisk investeringsbeslutning om karbonfangst og -lagring

Publisert

- Regjeringens historiske beslutning om å investere i fullskala CO2-fangst ved Norcems sementfabrikk i Brevik, og i transport og lagerprosjektet Northern Lights, markerer starten på det som kan bli et stort norsk industrieventyr, og et veiskille i norsk og europeisk klimapolitikk, sier administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid.

Regjeringen går i praksis kun for ett fangstanlegg i første omgang, men NHO er glad for at det kommer tydelige signaler om fremtidig finansiering av det andre fangstanlegget på Klemetsrud i Oslo.

Dette er en stor dag som NHO og mange andre har ventet lenge på. De involverte bedriftene Norcem, Fortum, Aker, Equinor, Shell og Total har vist en enorm vilje og utholdenhet over svært lang tid, i tett samarbeid med Gassnova og departementet. Investeringsbeslutningen er også et resultat av innsatsen som er lagt ned i akademia, forskningsmiljøer, og interesseorganisasjoner.  

-I dag har vi passert den viktigste milepælen. Nå starter byggingen av en helhetlig løsning for CO2-fangst, transport og lagring i Norge. Norcems fangstanlegg er det første i sitt slag verden, og Northern Lights det første CO2-lageret i Europa som er åpent for europeiske fangstaktører. Jeg har sagt det før, og sier det igjen: Dette kan potensielt bli Norges største og viktigste bidrag i den europeiske og globale klimadugnaden, og starten på et nytt norsk industrieventyr, sier Almlid.

 

Håper fortsatt på Fortum

-Et skår i gleden er at regjeringen tar tydelige forbehold om statlig støtte og egenfinansiering ved Fortum Oslo Varmes CO2-fangstprosjekt ved forbrenningsanlegget på Klemetsrud, men vi er glad for at det kommer tydelige signaler for fremtidig finansiering av Fortum. NHO har hele tiden vært tydelig på at vi ønsker å ha med begge fangstprosjektene videre. CO2-lageret har mer enn nok plass, begge fangstprosjektene vil bidra til å utvikle unik teknologi i sin bransje, og to fangstprosjekt gir en langt mer robust og tryggere satsing enn ett anlegg, sier Almlid.

CO2-fangst ved forbrenningsanlegg som Klemetsrud er løftet frem som viktige tiltak i Klimakur 2030. To anlegg gir dobbel effekt på de nasjonale utslippene av klimagasser, og lavere tiltakskostnad per tonn CO2 redusert. Skal Norge nå målene om utslippskutt i ikke-kvotepliktig sektor i 2030 må de aller fleste tiltakene i Klimakur 2030 gjennomføres. CO2-fangst fra Klemetsrud er et betydelig tiltak her, det er styringseffektivt og prosjektet ligger i midterste kostnadskategori i Klimakur. Tiltaket er dermed en del av en kostnadseffektiv oppnåelse av nasjonale klimamål. NHO vil i den videre behandlingen av saken jobbe med de ulike aktørene for å sikre at også Fortum Oslo Varmes fangstanlegg på Klemetsrud blir realisert.

Bakgrunn

Norcem Brevik

Sementindustrien har store CO2-utslipp. Globalt står den for 5-7 prosent av de totale CO2-utslippene. Sementfabrikken til Norcem i Brevik slipper ut mellom 820.000 og 890.000 tonn CO2 årlig. Om lag halvparten av disse utslippene skal fanges og lagres. Norcem har en visjon om null utslipp av CO2 fra betongprodukter innen 2030, over et livsløpsperspektiv. CO2-fangst er et viktig element i denne visjonen.

Fortum Oslo Varme

Avfallsmengdene i verden øker, og CO2-fangst og -lagring fra avfallsforbrenning vil bidra til å hindre at avfall blir neste generasjons store klimautfordring. Fortum Oslo Varmes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo står for omtrent 14 prosent av byens CO2-utslipp, det vil si omtrent 400 000 tonn CO2 per år. CO2-fangstprosjektet på energigjenvinningsanlegget på Klemetsrud i Oslo kan bli verdens første av sitt slag i verden. I dag er det 450 tilsvarende forbrenningsanlegg i Europa, store overføringsmuligheter til andre industrianlegg.

Northern Lights

Northern Lights-prosjektet er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total, og har som mål å etablere et europeisk nettverk for transport og lagring av CO2. CO2-en fra Norcem skal transporteres på skip til en landterminal i Øygarden på Vestlandet, før den sendes videre i rørledning til et offshore CO2-lager under havbunnen i Nordsjøen for permanent lagring. CO2-lageret ligger 2500 meter under havbunnen sør for Troll-feltet. Den unike transportløsningen med bruk av skipstransport fra fangstanleggene til CO2-lageret gjør det mulig å motta store CO2-volumer fra hele Europa, i tillegg til CO2en fra Norcem og Fortum. CO2-lageret utenfor Øygarden vil ha kapasitet til å lagre 5 millioner tonn CO2 årlig og ved behov kan flere felt i Nordsjøen lagre CO2. En verdikjede for transport og lagring av CO2 vil også legge til rette for storskala produksjon av rent hydrogen fra naturgass. Dette er sentralt for å sikre en fremtid for gassformuen i et lavutslippssamfunn.

Les mer prosjektet her:

https://www.norcem.no/no/CCS_Brevik

https://northernlightsccs.com/

https://ccsnorway.com/no/