Lønns- og arbeidsvilkår

snakker sammen

Et ofte hørt argument i debatten om private leverandører av offentlig finansierte tjenester er at offentlig sektor tilbyr sine ansatte ryddige arbeidsforhold og en god pensjonsordning, mens det i privat sektor bare kan tjenes penger ved å kutte i lønns- og arbeidsvilkår. Det er i beste fall en svært polarisert misforståelse.

NHO Service og Handel har gjennomført en kartlegging av gjennomsnittlig grunnlønn i NHO Service og Handel, KS og Oslo Kommune pr. desember 2017. NHOs tall er beregnet for NHO SH av Statistisk Sentralbyrå (SSB), med utgangspunkt i sykehjem i og utenfor Oslo.

Oslo kommune er lønnsledende og har dette som en del av sin rekrutteringsstrategi. Oslo har mange sykehjem og hjemmetjenesteteam og sterk konkurranse om arbeidskraften. Landets andre kommuner er organisert i KS.

Dersom vi ser på sykehjemmene utenfor Oslo (i KS området) er lønnsnivået for :

Ufaglærte med lav ansiennitet (0-2 år) tjener i gjennomsnitt best i private sykehjem, etter hvert som ansienniteten øker tjener de bedre kommunalt.

Helsefagarbeidere i alle ansiennitetskategorier det er tall for har i gjennomsnitt høyest grunnlønn privat, dersom vi ser på lønn med alle tillegg lønner private sykehjem noen ansiennitetsgrupper høyest (0-2 år, 8-10 år og 16 år og over), og kommunen andre høyest (2-4 år, 10-16 år). De øvrige ansiennitetskategoriene var det ikke nok ansatte i private sykehjem til at SSB kunne sammenstille tall for.

For sykepleiere har SSB kun sammenstilt tall for sykepleiere med mer enn 10 års ansiennitet for de private sykehjemmene utenfor Oslo, det er fordi det var for få årsverk på de tidligere ansiennitetstrinnene. Lønnsstatistikken viser at de private betaler høyest grunnlønn, men at forskjellene til kommunen blir mindre når man ser på lønn med alle tillegg. Da lønner private og kommunen ganske likt.

  • Private aktører innen helse- og omsorg lønner gjennomgående høyere enn minstelønnssatser. Hele 96 pst. av helsefagarbeiderne i NHOs medlemsbedrifter tjente i 2016 mer enn det Fri Fagbevegelse hevdet var topplønn for private helsefagarbeidere.
  • Mange private aktører har klart å redusere sykefraværet med opp mot 10 prosentpoeng når de har overtatt en offentlig drevet virksomhet. Kantarellen Sykehjem i Oslo hadde f.eks. 16-18 pst. sykefravær da Aleris overtok, etter ett år var sykefraværet redusert til 8 pst.
  • Det er betegnende for forskjellen i sykefravær mellom offentlig og privat sektor at rådmannen i Austevoll kommune la til grunn at sykefraværet vil øke ved re-kommunalisering av eldreomsorgen, slik kommunestyret nå har besluttet. Rådmannen kalkulerte at kostnadene ved egendrift ville stige med om lag 2 mill. kr. årlig som følge av at kommunal drift gjennomgående har høyere sykefravær.
  • FAFO-rapport fra 2018 om sykefravær forteller at en av årsakene til at offentlige aktører gjør en ekstra innsats på området er trusselen om konkurranseutsetting. Potensiell konkurranse fra private aktører virker positivt på kvaliteten i arbeidet.
  • Det er en myte at ansatte ikke vil jobbe i private omsorgsbedrifter, men stemmene deres kommer ikke alltid frem. Her er et par eksempler:
    • Kommunestyret i Tromsø har sagt opp fritt brukervalg-ordningen med private tjenesteytere innen helse og omsorg med virkning fra 2019. 39 ansatte hos omsorgsbedriften Privat Omsorg Nord skriver i et åpent brev til Tromsø kommunestyre 26. mai 2017 at de ikke vet om de skal le eller gråte av beskyldningene mot arbeidsgiveren: ”De siste månedene er det gjennom media fremsatt en rekke merkelige beskyldninger mot vår flotte arbeidsplass. Vi skal, etter sigende, profittere på gamle og syke, vi har dårligere arbeidsvilkår, lavere lønn, elendig pensjonsavtale, følger ikke Arbeidsmiljøloven, vi har en leder som utnytter oss og som visstnok har hemmelig konto i utlandet. Kontoen fylles gradvis opp av fellesskapets midler og innbyggernes skattepenger, må vite. Vi ansatte har løselige arbeidsavtaler og sparkes ut etter hvert som pasientene dør, kan Fagforbundets nye leder i Tromsø fortelle oss. Kreativiteten er stor, det skal de ha, men vi vet ikke lenger om vi skal le eller gråte! Noen av de ansatte har jobbet i firmaet i flere år, vi anser oss selv som voksne, oppegående og velutdannete mennesker med bred helsekompetanse. Med andre ord; attraktive arbeidstakere og skattebetalere til Tromsø kommune. Gi oss da EN god grunn til at vi skulle finne oss i disse påståtte elendige vilkårene? Sannheten er at vi følger et lønnsregulativ som ligger over Tromsø kommune. Alle offentlige anbud krever minimum samme lønn som i offentlig sektor, ikke bare oppfyller vi vilkårene, men ligger altså over. Videre har vi pensjonsavtale, OTP (obligatorisk tjenestepensjon) med 4% innskudd, hvor 2 % er et minimumskrav, fem ukers ferie, tilpassede turnuser for småbarnsforeldre, fleksible avspaseringsordninger, kurs og kompetansehevende tiltak, korte beslutningsveier, hyppige personalmøter, felleslunsjer og faglunsjer m.m.” 
    • Da Bergen kommune re-kommunaliserte Søreide sykehjem og Odinsvei bosenter i 2016 tok tillitsvalgte fra både Sykepleierforbundet og Fagforbundet den private arbeidsgiveren i forsvar. De ble ikke hørt av egne forbund eller bystyret som var for re-kommunaliseringen med det som hovedargument at det ville være bedre for de ansatte. Aleris, som hadde drevet Søreide sykehjem siden etableringen fikk kontrakten avsluttet til tross for å ha levert god kvalitet til en lavere pris enn snittet av kommunens egne sykehjem. Trivsel blant beboere og pårørende var høy og mange henvendte seg til sykehjemmene for å få plass. De private sykehjemmene har lavt sykefravær, mellom 5 og 7 % totalt for både korttid og langtidsfravær. Odinsvei har hatt sykefravær ned i 3 % og har vært beste IA bedrift i Hordaland. Dette er en indikator på god ledelse og medarbeidertilfredshet. Søreide sykehjem har vunnet Omsorgsprisen i Bergen som første sykehjem som har klart det, sykehjemmet har også vunnet HMS prisen i Hordaland og en pris som beste arbeidsplass. Sykehjemmene hadde lavt fravær og lav turnover. Sykepleierforbundets tillitsvalgte på Søreide sykehjem uttalte følgende. ”Vi har alle valgt å jobbe i et privat selskap, og medlemmene våre ønsker å fortsette. Vi har det godt her. Ingen har snakket med oss, så kanskje de ikke har satt seg inn i hvordan ting drives her og hvordan vi har det”. Mer her

NHO Service og Handel har gjennomført en kartlegging av gjennomsnittlig grunnlønn i NHO Service og Handel, KS og Oslo Kommune pr. desember 2017. NHOs tall er beregnet for NHO SH av Statistisk Sentralbyrå (SSB), med utgangspunkt i sykehjem i og utenfor Oslo.

Oslo kommune er lønnsledende og har dette som en del av sin rekrutteringsstrategi. Oslo har mange sykehjem og hjemmetjenesteteam og sterk konkurranse om arbeidskraften. Landets andre kommuner er organisert i KS.

Dersom vi ser på sykehjemmene utenfor Oslo (i KS området) er lønnsnivået for :

·         Ufaglærte med lav ansiennitet (0-2 år) tjener i gjennomsnitt best i private sykehjem, etter hvert som ansienniteten øker tjener de bedre kommunalt.

·         Helsefagarbeidere i alle ansiennitetskategorier det er tall for har i gjennomsnitt høyest grunnlønn privat, dersom vi ser på lønn med alle tillegg lønner private sykehjem noen ansiennitetsgrupper høyest (0-2 år, 8-10 år og 16 år og over), og kommunen andre høyest (2-4 år, 10-16 år). De øvrige ansiennitetskategoriene var det ikke nok ansatte i private sykehjem til at SSB kunne sammenstille tall for.

·         For sykepleiere har SSB kun sammenstilt tall for sykepleiere med mer enn 10 års ansiennitet for de private sykehjemmene utenfor Oslo, det er fordi det var for få årsverk på de tidligere ansiennitetstrinnene. Lønnsstatistikken viser at de private betaler høyest grunnlønn, men at forskjellene til kommunen blir mindre når man ser på lønn med alle tillegg. Da lønner private og kommunen ganske likt.