NHOs kompetansebarometer 2021

Publisert

Utdanningsvalg

I NHO sitt kompetansebarometer har bedriftene gitt tydedelig tilbakemelding på at vi trenger å utdanne flere innen yrkesfag.

I NHOs kompetansebarometer 2021 oppgir 2 av 3 NHO-bedrifter at de ikke får tak i nok fagfolk. Dette er en rekordhøy andel – og høyest i kompetansebarometerets historie (siden 2014). Mangelen på tilgang til rett kompetanse blant private bedrifter fortsetter å øke og begynner å bli kritisk høyt for stadig flere bedrifter. Bedriftene i Troms, Svalbard og Finnmark har det største udekte kompetansebehovet.

NIFU har på oppdrag fra NHO kartlagt NHOs medlemsbedrifters kompetansebehov i 2021. Rapporten viser bedriftenes kompetansebehov etter fagområder, utdanningsnivåer, typer yrkesfag, fagskoleretninger og behovet for ingeniører.

I 2021 oppgir 2 av 3 bedrifter å ha et udekket kompetansebehov. Dette er den høyest andelen i barometerets historie. Tidligere år har under 60 prosent av bedriftene oppgitt det samme. Det er særlig bedrifter med stor grad av udekket kompetansebehov som øker – fra 8 prosent i fjor til nå 14 prosent. 

Konsekvensene av mangel på fagfolk er alvorlige for den enkelte bedrift og for samfunnsutviklingen. Bedriftene bidrar til å holde liv i bygd og by – at det er de som skaper fremtiden i gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Kompetansegapet betyr i praksis tapte kunder eller markedsandeler, skrinlegging eller utsettelse av utvidelse av bedriften eller til og med redusert drift, sier regiondirektør Målfrid Baik. Det er helt avgjørende for lokalsamfunn, fremtidens verdiskaping og velferd at vi halverer kompetansegapet innen 2030, mener Baik.

Vi må utdanne ungdommen til det arbeidslivet har behov for

Det er fortsatt en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse. Vi har aldri utdannet så mange som nå, likevel opplever bedriftene stadig større utfordringer knyttet til kompetansebehov.

-Undersøkelser viser at de unge ikke ser jobbmulighetene i Nord Norge, samtidig har arbeidsgivere større behov for folk enn noensinne. Dette er et paradoks vi må gjøre noe med, sier Målfrid Baik.

Regiondirektøren maner til mer samspill

Bedriftene har tallfestet hvor mange personer de i utgangspunktet ønsker for å dekke dagens kompetansegap. I Troms, Svalbard og Finnmark er det 2000 jobber som ikke er besatt. Om lag halvparten av disse er innen håndverksfag; om lag en firedel innen ingeniør og tekniske fag. Dette kan tyde på at vi har et utdanningssystem som ikke leverer godt nok den kompetansen arbeidslivet trenger. NHO har klare forventninger til at utdanningssystemet kan levere den kompetansen som etterspørres.

-Det er ingen tvil om at samspillet mellom utdanningsinstitusjonene og bedriftene våre må bli bedre, utdanningene må bli mer praksisnære og arbeidslivsrelevante og vi må utdanne flere innen de fagområdene arbeidslivet faktisk trenger, sier Baik.

Størst endringer for salg, service og reiseliv

For Troms og Finnmark viser kompetansebarometeret at behovet for ansatte med fagbrev har økt mest innen salg, service og reiseliv. I 2020 svarte 25% av disse bedriftene at de sliter med å få tak i fagfolk. I 2021 svarer 35% det samme.

-Dette kan tyde på at pandemien har ført til den kompetanseflukten fra reiselivet som vi fryktet, sier NHO Arktis sin regiondirektør, Målfrid Baik.

Les hele kompetansebarometeret for 2021 her. 

Eller les mer på hvatrengernorge.no

NHO er også veldig tydelig på at en bedre tilpassing av utdanningssystemet til arbeidslivet er helt nødvendig. Se fyldig begrunnelse for det i denne rapporten.