Fokus på godt arbeidsmiljø øker produktiviteten!

Publisert

Indian white collar male worker in wheelchair having cheerful discussion leading conversation with colleague in creative office workstation beside window. Foto: Getty Images

Jobber du med ledelse eller i HR avdelingen vil funnene i NHOs Arbeidsmiljøbarometer være noe for deg! I undersøkelsen er målet å kartlegge arbeidsgivers perspektiver og erfaringer knyttet til arbeid med arbeidsmiljø i norske bedrifter.

NHO er opptatt av å ivareta de ansatte på en god måte ettersom verdien av fremtidens arbeidsinnsats er Norges største formue, flere ganger større enn verdien av Oljefondet. Siden eksisterende studier ofte tar utgangspunkt i arbeidstakernes perspektiver, har NHO bestemt seg for å etablere en ny undersøkelse blant sine medlemsbedrifter, et såkalt «arbeidsmiljøbarometer», hvor hensikten er å jevnlig kartlegge arbeidsgivernes perspektiver og erfaringer knyttet til arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid i norske bedrifter.  

- Fremtidens arbeidsliv er ekstremt viktig for utviklingen av både samfunn og velferd, og dermed er kunnskap om arbeidsmiljø og arbeidsliv, samt organisering av arbeidslivet, avgjørende for en positiv utvikling. Et godt arbeidsmiljø er utgangspunktet for motiverte og sunne medarbeidere, som igjen bidrar et produktivt og sunt arbeidsliv, sier regiondirektør Daniel Bjarmann-Simonsen i NHO Nordland.  

Hovefunnene oppsummert

I undersøkelsen har vi kartlagt bedriftenes perspektiver og erfaringer knyttet til fire hovedtemaer ved arbeidsmiljø og arbeidsmiljøarbeid: 1) Trender i arbeidslivet: Hjemmearbeid og fjernarbeid, 2) forebyggende arbeidsmiljøarbeid, 3) sykefravær og sykefraværsoppfølging, og 4) støtte og bistand fra eksterne aktører til bedriftenes arbeidsmiljøarbeid. Her er noen av hovedfunnene oppsummert:  

 
1.Trender i arbeidslivet: Hjemmearbeid og fjernarbeid 

Etter pandemien er det fortsatt en relativt høy andel bedrifter (mer enn halvparten) med ansatte som jobber deler av tiden sin hjemmefra. Blant bedriftene som har noen ansatte som jobber hjemmefra, er det likevel vanligst at de ansatte jobber det meste av tiden eller en overvekt av tiden i virksomhetens lokaler. Flere bedrifter har opplevd positiv endring enn negativ endring som følge av hjemmearbeid. Det gjelder særlig positiv endring i evnen til å lede ansatte med større fysisk avstand, og muligheten til å tilpasse arbeidet til arbeidstakernes helse/arbeidsevne. 

 
2.Forebyggende arbeidsmiljøarbeid 

9 av 10 bedrifter er enige i at samarbeid mellom tillitsvalgte/ansatterepresentanter og ledelse er  positivt for bedriften. Nesten like mange oppgir at det er et aktivt samarbeid mellom ledelse og  tillitsvalgte/ansatterepresentanter i bedriften. Tilbakemeldingene er at den viktigste suksessfaktoren i det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet er at både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden er engasjert i arbeid med HMS og arbeidsmiljø, mens de viktigste utfordringene er å finne ressurser til å prioritere arbeidsmiljøarbeidet og å vite hvilke arbeidsmiljøforhold som det bør gjøres noe med. 

Bedriftene oppgir at de viktigste grunnene til å drive med arbeidsmiljøarbeid er for å være en attraktiv arbeidsgiver og for å sørge for en trygg og motiverende arbeidssituasjon for de ansatte. 

 
3.Sykefravær og sykefraværsoppfølging 

Generelt sett rapporterer de større bedriftene om større utfordringer med alle typer sykefravær, inkludert korttidsfravær, hyppig gjentakende og langtidsfravær, enn små og mellomstore bedrifter 

Bedriftene har kontakt med ulike aktører ved oppfølgingen av sykefravær, inkludert den sykemeldte arbeidstakeren, legen, bedriftshelsetjenesten og NAV. Bedriftene vurderer kontakten med bedriftshelsetjenesten som klart nyttigst (8 av 10 bedrifter svarte «nyttig» eller «svært nyttig») 

 
4. Støtte og bistand fra eksterne aktører til arbeidsmiljøarbeidet i bedriften 

1 av 4 bedrifter har vært i kontakt med Arbeidstilsynet i 2021, og vi finner høyest andel bedrifter som har vært i kontakt med Arbeidstilsynet blant store bedrifter (flere enn 200 ansatte, 51 %), og lavest andel blant små bedrifter (1-9 ansatte, 15 %). Og om lag halvparten av bedriftene oppgir at Arbeidstilsynets tilsyn med eller uten veiledning var nyttig eller svært nyttig. Små bedrifter med 1-9 ansatte rapporterer i større grad at tilsyn med eller uten veiledning, eller i forbindelse med covid-19 forskriften, var lite nyttig. 

 

Undersøkelsen er gjennomført ved hjelp av bistand fra Agenda Kaupang og Kantar. Tilleggsundersøkelsen som ble gjennomført i juni for å fange opp de siste trendene knyttet til hjemmearbeid og fjernarbeid, ble utført av NHO. 

Her kan du lese mer om funnene og undersøkelsen: NHOs arbeidsmiljøbarometer