Ny rapport om utdanning: Dimensjonering av utdanningstilbudet

Publisert

Analysen bygger på at det er at et flertall av våre medlemsbedrifter som melder om udekkede kompetansebehov i det årlige Kompetansebarometeret. Med denne bakgrunnen har SØA analysert hvordan utdanningstilbyderne på de enkelte nivåene tar hensyn til arbeids- og næringslivets kompetansebehov i prioritering av utdanningstilbudet.

På oppdrag fra NHO har Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) gjort en helhetlig gjennomgang av dimensjoneringen av utdanningssystemet og foreslått tiltak for bedre dimensjonering i tråd med næringslivets behov. I rapporten presenterer SØA anbefalinger for bedre dimensjonering knyttet til henholdsvis videregående opplæring, fagskolesektoren og universitets- og høgskolesektoren. 

Vi har mange kompetansefortrinn å bygge på i dag. Og aldri før har Norge utdannet flere mennesker enn de siste 10 årene. Men alikavell sier  6 av 10 at de har et udekket kompetansebehov – ikke minst av fagarbeidere og teknologisk kompetanse. i 2020 oppgav 1 av 3 medlemsbedrifter att de har prøvd å rekruttere uten å få tak i ønsket kompetanse. NHO-bedriftene manglet mer enn 20 000 nyansatte

En hovedkonklusjon i rapporten er at å styrke fagskolene framstår som det viktigste tiltaket for utdanningssystemet som helhet. Fagskole er da også det utdanningsnivået hvor NHO-bedriftene manglet flest folk i 2020. 

 NHO mener også at arenaene for dialog med næringslivet må styrkes og brukes mer målrettet og likt over hele landet, her har vi i Nordland allerede komt gått i gang med samarbeidet med fylkeskommunen for å få på plass noen fleksible utdanningsløp. NHO Nordland vil forsette å delta i Kompetanseforum i NFK, Y-nemndene og RSA-ene (Råd for samarbeid med arbeidslivet). Dette er en nøkkel til å få til bedre dimensjonering av utdanningene etter næringslivets behov. 

Det er også avgjørende at yrkesopplæringsnemndene får et mandat som gir vedtakskompetanse. I dag er nemndene kun rådgivende organ. Fylkeskommunene må også få på plass mer presise dimensjoneringsverktøy som viser det lokale, regionale og nasjonale behovet for lærlinger spesielt og kompetanse generelt.   

Les hele rapporten her.