Forsvarets rekvisisjonsordning - informasjon til bedrifter i regionen

Forsvarets rekvisisjonsordning: Biler, båter, hus, maskiner, fabrikker eller arbeids- og produksjonsytelser. Norge er avhengig av dette for å drifte det normale samfunnet – men også om vi havner i en krise eller krig. Se eksempler på hva rekvisisjons­ordningen kan innebære i praksis.

Forsvarets rekvisisjonsordning skal nå settes i gang, og for første gang 19.januar vil Forsvaret sende ut rekvisisjoner på kjøretøy gjennom Altinn.

Som en forsiktig start på å teste denne nye ordningen vil Forsvaret 19. januar sende ut rekvisisjon på kjøretøy gjennom Altinn til eierne av disse. Statsforvalteren har gitt tilgang til databasen Altinn, og regner med at kommunene etter hvert vil få tilgang for å kunne gi innspill til hvilke ressurser som er viktig for det sivile samfunn slik at disse ikke blir rekvirert av Forsvaret. I oktober sendt statsforvalteren ut lister til 27 kommuner i Nordland der det var foreslått rekvirering for en kjapp sjekk. Alle tilbakemeldinger er blitt tatt hensyn til i denne runden i testing av den nye ordningen.

Hva betyr det for deg?

Dersom du mottar en forhåndsrekvisisjon via Altinn, betyr det at du eier eller disponerer en ressurs som Forsvaret anser som nødvendig å rekvirere for å løse sine oppdrag i en krise eller krigssituasjon.Det vil si at du må stille ressursen eller arbeidsytelser til Forsvarets disposisjon i en gitt situasjon. Det fremkommer av dokumentasjonen du mottar hvordan du skal forholde deg. Forsvaret øver og trener hele året. Dersom du besitter en ressurs som Forsvaret ønsker å trekke inn i øvingssammenheng, kan du bli forespurt om stille ressursen til disposisjon.

Dette vil være frivillig og reguleres av lover og regler for offentlige anskaffelser. Det inngås en leieavtale.

Ved en krigssituasjon vil det bli gjennomført en skjønnsnemnd for vurdering av erstatning, og en eventuell erstatning dekkes av statskassen. Det er viktig å påpeke at sivile ikke vil bli satt til å utføre krigshandlinger. Krigens folkerett vil bli ivaretatt.

Gjeninnført ordning

Under den kalde krigen mottok mange i Norge et «Krigstjenestekort». Dette kortet dokumenterte at ressursen du eide, kunne brukes av Forsvaret i krig. Nå gjeninnføres denne ordningen – i ny drakt – gjennom et nytt elektronisk konsept utviklet av Forsvaret.

Rekvisisjonssystemet sikrer at militære myndigheter i en krig eller krise kan rekvirere alt som er nødvendig for krigsmakten og institusjoner som er knyttet til den.

Trusselbildet ser annerledes ut nå enn for 20 år siden. Terroranslag og hybrid krigføring stiller krav til kortere klartider. Dette kan medføre behov for rask tilgang til ressurser Forsvaret ikke dekker selv med militært materiell.

 

Dere kan lese mer om ordningen her: https://www.forsvaret.no/aktuelt-og-presse/aktuelt/rekvisisjonsordningen?fbclid=IwAR0eRw6V7FNIA9L2-_PVkENem-IegEgnPMY4LakZ5B2hFE-yXLF2R1mbtq0

 

NHO Nordland som medlemsorganisasjon ser det som viktig at både bedrifter og privatpersoner er informert om forsvarets rekvisisjonsordning, og vet hva dette betyr og hvordan man kan bidra om man ønsker.