Våre innspill til partiprogram for valg 2023

Publisert

NHO Nordland skal sammen med NHO fellesskapet jobbe for å gjøre Nordland forberedt på fremtiden. Folk, samarbeid og arealbruk er de tre viktigste områdene vi har identifisert for lokalpolitikken fremover. Vårt innspill til kommune- og fylkestingsvalget handler om hvordan politikere i kommuner og fylket bør legge til rette for dette.

Vekstkraftig Nord-Norge

Sunne og lønnsomme bedrifter er bærebjelken i våre lokalsamfunn. Bedriftene i Nord-Norge gir liv og lys til bygd og by, og skaper verdier som gir inntekter til kommunene.

Bedriftene sørger for bærekraftig mat til verden, bygger skoler og sykehus, skaper energi til ferger, lys og varme, unike opplevelser i vill og vakker natur, et mangfoldig kulturtilbud og nye bærekraftige løsninger. Bedriftene har høye ambisjoner som løser klimautfordringene, og sikrer utvikling i offentlige tjenestetilbud.

Våre naturgitte fortrinn gjør at Nord-Norge skal spille en enda viktig rolle i fremtidens mer klimavennlige, bærekraftige og livskraftige samfunn.

Bedriftene ønsker å stå på egne ben i oppgangstider og nedgangstider. Da er det avgjørende at bedriftenes rammebetingelser er forutsigbare og konkurransedyktig i inn- og utland. Bare slik blir investeringer og satsinger lønnsomme over tid. Vi må samles om de store satsingsområdene for Norge og Nord-Norge.

NHOs beregninger viser at det må skapes 30.000 nye arbeidsplasser i nordnorske bedrifter innen 2030, for å opprettholde dagens velferdssamfunn. For å få til dette må vi ha et godt offentlig privat samarbeid.

Du finner kortversjonen til partiprograminnspill valg 2023 i denne lenka.

Totalt innspill kan du lese og laste ned i denne lenka.

 

Fem ambisjoner for Nord-Norge
 1. NHO i nord vil at Nord-Norge skal være en vekstmotor i Norge. Nord-Norge skal være en foretrukket landsdel å bo og jobbe i – og være et foretrukket sted å etablere bedrifter og ny industri.
 2. Vi ønsker at enda flere nordnorske bedrifter blir internasjonalt ledende på sitt fagfelt.
 3. Vi ønsker at det skal bli enklere å starte opp egen bedrift og vokse med utgangspunkt i Nord-Norge.
 4. Vi ønsker at det skal lønne seg å satse i egen bedrift, og nordnorsk eierskap skal lønne seg.
 5. Vi ønsker at nordnorske bedrifter skal bidra til mangfold gjennom å inkludere, integrere og bidra til at flere utdannes og kvalifiseres for arbeidslivet.

De tre hovedinnspill:

1. Infrastruktur bygger Nord-Norge
 • Prioritere veier, havner og buss- båt- fly- og fergeruter som bidrar til:
  • Økt jobb- og verdiskaping
  • Sterke bo- og arbeidsmarkedsregioner
  • Bærekraftig mobilitet
  • Økt fremkommelighet for næringstransporten.
 • Prioritere vedlikehold og oppgradering av infrastrukturen vi har.
 • Utarbeide kommuneplaner som tilrettelegger for raskere kraft-, nett- og bredbåndsutbygging til eksisterende og nye næringer.
2. Rett kompetanse og utdanning for lokal verdiskaping
 • Dimensjonering av utdanningstilbud må prioritere bedriftens behov først, for å sikre høyest mulig verdiskaping til fellesskapet.
 • Prioritere fleksible og alternative utdannings- og opplæringstilbud som bidrar til økt inkludering, kvalifisering og integrering.
 • Prioritere ressurser til en enda bedre rådgivning og karriereveiledning som setter elevene i stand til å ta informerte utdanningsvalg, i tråd med bedriftenes og arbeidsmarkedets behov.
3. Helhetlig samfunnsutvikler
 • Jobbe for et helhetlig og sammenhengende areal, næring- bolig- og infrastrukturutviklingen.
 • Bygge opp, utvikle og dele samfunns- og arealplanleggingskompetansen i kommunene og fylkeskommunen – og mellom disse.
 • Aktiv bruk av offentlige anskaffelse som verktøy for utvikling av et seriøst og bærekraftig næringsliv.

Du finner kortversjonen til partiprograminnspill valg 2023 i denne lenka.

Totalt innspill kan du lese og laste ned i denne lenka.