Satsing på samferdsel i 2022

Publisert

Kjellbrua i Midtre Gauldal, Trøndelag

Kjellbrua i Midtre Gauldal, Trøndelag. Foto: NHO Trøndelag.

God infrastruktur støtter opp under næringene våre i hele Trøndelag. Samfunnet er tjent med at transportårene er trygge, effektive, og miljø- og klimavennlige.

Bedriftene er avhengige av effektive transportårer for produkter, tjenester og innsatsfaktorer langs veg, jernbane og sjø, samt god flyt i trafikk og kollektivtilbud for ansatte til og fra jobb.

Bedriftene trenger også solid tilgang til internett-infrastruktur og mobildekning.

Komplett 5G og bredbåndsdekning i Trøndelag gir bedriftene og folket muligheter og konkurransefortrinn i en stadig mer digitalisert verden.

I tillegg vil godsøkningen i årene fremover kreve utvikling av effektiv og sømløs logistikk med gjennomtenkt fordeling. Dette betyr økende grad av godstransport til sjøs med tilhørende havneutvikling og vei, persontransport til bane og helhetlig standard på godsveier fra fabrikkdør til marked.

Trøndelag i tall, kunnskap om samferdsel i fylket.

Prioriteringer i Nasjonal Transportplan 2022-2033

NHO Trøndelags hovedprioritering inn mot ny Nasjonal Transportplan (NTP) med varighet fra 2022- 2033 har vært å sikre bedriftenes tilgang på infrastruktur som garanterer god flyt for folk og varer, på land og til vanns. Solbergregjeringens fremlagte plan er en ambisiøs ny transportplan som vil bidra til mer effektiv flyt i Trøndelag.

Det at E6 gjennom storparten av Trøndelag til langt opp i Nordland nå kan ferdigstilles er svært gledelig. For å nå vekstmål i trøndersk næringsliv trengs en jevn og rask E6, helhetlige godstransportløsninger med økt satsing på sjøtransport, en landing av Heggstadmoen som nytt knutepunkt for logistikk, samt at lovnadene om satsinger på kapasitet og frekvens på Trønder- og Meråkerbanen blir holdt.

Alle NHO Trøndelags prioriteringer for ferdigstillelse av E6 gjennom Trøndelag, samt R3 er vedtatt realisert gjennom ulike løsninger i ny Nasjonal Transportplan.

Vegprosjekter
 • E6 Åsen nord–Mære, E6 Selli-Asp, samt E14 Stjørdal -riksgrense Sverige tas ut av NTP og legges inn i Nye Veiers portefølje for første 6årsperiode. Dette gir både muligheter for rask gjennomføring, men også andre spilleregler.
 • NHO har i tillegg påpekt at de sju rundkjøringene gjennom Steinkjer sentrum bør vurderes når Nye Veier nå har hele porteføljen.
 • Det ble ikke avsatt planmidler til prosjektet E39 Storsand–Møre og Romsdals grense i første periode, men tidligere vedtatt E39 Betna–Vinjeøra–Stormyra fortsetter som utbyggingsprosjekt.
 • NHO Trøndelag har også påpekt viktigheten av en økt satsing på viktige godslenker i både fylkeskommunalt og kommunalt eie. Regjeringen melder nå om en ny øremerket vedlikeholdspakke på 15,9 mrd kroner til fylkesvegene. Dette er sårt tiltrengt for å tilgjengeliggjøre flere veger for tyngre og mer effektive vogntog, slik at bedriftene kan spare penger, vi kan erstatte 3 vogntog med to, og vi minsker utslippet fra transportsektoren.
 • NHO Trøndelag vil berømme Trøndelag Fylkeskommune for arbeidet som gjøres for å åpne veger, oppgradere flaskehalser og bidra til bedre økonomi i godstransport på veg.
 • NHO deltar i Vegforum Trøndelag, der vi sammen med flere regionale aktører prioriterer oppgradering av viktige næringsveger på fylkesvegnettet. Aktuelle strekninger vi peker på er;
   - Fv 17 Sprova - Namsos
   - Fv 30 Støren – Røros
   - Lakseveg Nord - Gartland-Vikna, Fv 775, 17 og 770
   - Orkdalspakken med Fv 710 Orkanger-Agdenes og Surnadal-Orkanger - Berkåk,
      Fv 65 og 700
   - Fv 704 Tanem – Tulluan
   - Fv 705 Hell - Selbu - Røros
   - Fv 715 Ila-Flakk
   - Fv 753 Åsen -Frosta
Trønder- og Meråkerbanen

Regjeringen legger i Nasjonal Transportplan (NTP) til rette for reell forbedring i økt kapasitet og spart tid gjennom halvtimesavganger på Trønderbanen mellom Melhus og Steinkjer i første 6 årsperiode. Dette er svært gledelig, da tidligere forslag kun har innbefattet Trondheim-Stjørdal.

 • Det forventes at elektrifiseringen av Trondheim–Stjørdal og Meråkerbanen blir fullført i perioden. På sikt forventer vi også full elektrifisering av banen opp til Steinkjer.
 • Økt persontransport med tog sikrer mål i byvekstavtalen for Trondheimsområdet og pr 2021 er detaljregulering for 1/2times frekvens mellom Melhus-Stjørdal igangsatt, med plan for flere krysningsspor. Ventes ferdigstilt innen 2024.
Godstransport

Det ventes en stor økning i godstransporten i tiårene fremover, og dette fordrer helhetlige transportløsninger som ser samferdselsformene i sammenheng.

Vei, jernbane, havn og sjø må sammen gi sømløse og effektive mobilitetsløsninger fra dør til dør.

Les mer om Gods i Trøndelag

Satsingen på riksvei 1, godstransport på båt, ble ikke hva vi hadde håpet på i denne NTP. Risikoavlastning for nye godsruter på sjø blir kun videreført, mens en økt satsing på modernisering av havner er svært bra. Regjeringens ambisjon er å overføre 30 prosent av gods over 300 km fra vei til sjø og bane innen 2030.

Det ligger godt til rette for en større satsing på båttransport inn og ut fra Trøndelag. Havnesamarbeid med pilotsatsing med sjømatrute til kontinentet har vist dette. Sjøveien er ferdig saltet, og innebærer for samfunnet den billigste godstransportløsningen, sett opp mot veg- og jernbane.

NHO Trøndelag mener videre det bør arbeides med utjevning av avgifter på sjøtransport sett opp mot veg og bane.

Bedriftene i Trøndelag er avhengige av gunstige og effektive løsninger for godstransport i tiårene framover. Vei vil forbli viktigst for de store varestrømmene inn og ut av Trøndelag, men av hensyn til bærekraft både på kort og lang sikt er det nødvendig at båt og bane får nødvendige løft.

NHO Trøndelag er i den anledning glad for at Regjeringen nå klart og tydelig peker på videreutvikling av jernbaneterminalen på Heggstadmoen, selv om vi kunne ønsket noe mer fart i fremdriften.

Knutepunkt for logistikk 

NHO sender årlige innspill til statsbudsjettarbeidet innen samferdselsområdet i regjering, samt Stortinget. Her kan du lese våre innspill til statsbudsjett samferdsel (2023 budsjettet)

Veg

NHO Trøndelag engasjerer seg i og bidrar til å løfte frem viktige vegprosjekter på vegne av bedriftene i fylket, som Lakseveg Nord Gartland-Rørvik og Fv30 Støren Røros, der vi deltar i referansegruppen i fylkeskommunen.

Vi besitter fra 2021 styreledervervet i Vegforum Trøndelag, der regionale store organisasjoner sammen prioriterer viktige vegprosjekter for næringslivet.

Vi bistår også bedrifter direkte i utfordringer knyttet til enkeltveger, kryss, bruer og andre hindringer.


- Fv. 30 Støren – Røros - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)
- Lakseveg nord - Trøndelag fylkeskommune (trondelagfylke.no)

Jernbane

NHO Trøndelag arbeider for økte investeringer i Trønder- og Meråkerbanen, som kan bidra til økt godsoverføring fra veg til jernbane, samt økt persontransport med tog.
- Økt avgangsfrekvens fra timesavgang til 1/2timesavgang og økt kapasitet Melhus-Steinkjer for økt persontransport. Dette fordrer blant annet økte investeringer i krysningsspor.
- Helhetlig elektrifisering Trønder- og Meråkerbanen
- Reell satsing på logistikknutepunkt Heggstadmoen og økt utnyttelse av lokale sidespor for godsoverføring til jernbane fra vegtransport.

Godstransport

Økt effektivitet i trøndersk godstransport er et viktig arbeidsområde for NHO Trøndelag. Vi deltar i gode samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, forskningskompetansen i NTNU og Sintef og i Tenketank Midt-Norge Sjø, som er et samarbeid initiert at Kysthavnalliansen for å øke godsoverføringen fra veg til sjøtransport. Vi løfter frem behov for endringer i nasjonale rammevilkår og bidrar til å løse enkeltsaker og bedrer generelle rammer for godstransporten.

Les mer: 100.000 vogntog kan flyttes fra vei til sjø - Grønt Skipfartsprogram 

 

Trøndersk luftfart

NHO Trøndelag deltar i Luftfartsforum for Værnes, som arbeider for økte flytilbud og flere direkteavganger til viktige destinasjoner i utlandet for trøndersk næringsliv. Vi engasjerer oss også direkte i rammevilkår for kortbanenettet i Trøndelag, med avgjørende flytilbud fra Røros, Ørlandet, Namsos og Rørvik
- Link: NHO Luftfarts arbeid; Arbeidsgiverforeningen NHO Luftfart
- Vedlegg: Høring FOT rute Ørland
- Vedlegg: Strategi Luftfartsforum (Pre Covid-19)