NHO

Innhold

Klimaavtale med EU snart på plass?

Nyhet, Energi, klima og miljø

Publisert

EU-flagg

Det er bra at Norge gjør felles sak med EU i klimadugnaden.

NHO støtter regjeringens og Stortingets ambisjon om å bli enig med EU om felles oppfyllelse av klimamålene for 2030.

Så vidt vi forstår, ønsker Regjeringen å presentere denne før klimatoppmøtet i Katowice (COP 24) begynner 2. desember.

Norge forventes å være blant de landene som må ta det tyngste løftet i byrdefordelingen – opp mot 40 prosent reduksjon i ikke-kvotepliktige klimagassutslipp. Næringslivet er beredt til å ta sin del av ansvaret, men understreker behovet for fortsatt deltagelse i EUs kvotehandelssystem og nødvendig bruk av EU-regelverkets fleksibilitetsmekanismer.

EUs fleksibilitetsmekanismer åpner for aktiv bruk av norske skogressurser. Et stort skogland som Sverige mener de foreslåtte bokføringsreglene ikke gir handlingsrom nok for et bærekraftig skogbruk. Derfor må Norge ikke avtalefeste utslipp og opptak i forvaltet skog før beregningsmetoden er klar.

Samtidig blir det viktig med et godt samarbeid mellom næringsliv og norske myndigheter for å realisere ambisjoner i transportsektoren og andre større prosjekter som CCS.  

Bakgrunn

Felles gjennomføring med EU er viktig for norsk næringsliv: Det vil sikre en mer kostnads- og styringseffektiv klimapolitikk og gi norsk næringsliv økt forutsigbarhet og likere rammebetingelser med våre europeiske konkurrenter. Klimautfordringen er global og grenseoverskridende, og løses best i samarbeid mellom land. Derfor er det bra at Norge gjør felles sak med EU i klimadugnaden.

Det innebærer også at det etableres et tydelig skille mellom kvotepliktige og ikke-kvotepliktige utslipp i norsk klimapolitikk – hvor utslipp hovedsakelig fra industri, petroleum og luftfart underlegges EUs kvotehandelssystem, mens utslipp fra transport, bygg, landbruk og avfall blir en del av EUs innsatsfordelingsforordning.  

Få de siste nyhetene fra NHO

Få de siste nyhetene fra NHO

Avmeldingen er mottatt!

Meld deg på ett oppsummert nyhetsbrev:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: