Kraftfull satsing på fornybar kraft

Publisert

Profilbilde av Anniken Hauglie.

Anniken Hauglie, viseadministrerende direktør, NHO. Foto: Moment studio

Energikommisjonen: Negativ kraftbalanse, anstrengt forsyningssikkerhet, og permanent høye kraftpriser venter om få år dersom vi ikke våkner og gjør noe. Både klimaomstillingen, eksisterende og nye grønne arbeidsplasser ligger i potten. Uten betydelig økt kraft- og nettutbygging, og et krafttak for energieffektivisering, ryker begge.

Kronikk av Anniken Hauglie (NHO) og Are Tomasgard (LO), medlemmer av Energikommisjonen

Undertegnede har deltatt i Energikommisjonen fra NHO og LO. Sammen ber vi nå nasjonale og lokale politikere, og folk i hele landet, om lytte til anbefalingene og tenke dere nøye om.

Tross ulike interesser, og sprikende synspunkt i enkelte spørsmål, har kommisjonen landet fjellstøtt og samstemt på de sentrale konklusjonene:

  • Det trengs et voldsomt taktskifte i kraft- og nettubygging og energieffektivsering i Norge.
  • Saksbehandlingen og konsesjonsprosessene må gå mye raskere, antakelig dobbelt så fort.
  • Et markedsbasert system under sterk statlig styring er det beste vi har, og bedre enn alternativene.
  • Og vi er fortsatt tjent med, og i økende grad avhengig av, kraftsamarbeid med våre naboland.  

Budskap er ikke til å misforstå. Skal vi unngå at strøm blir et dyrt knapphetsgode, og sikre rikelig tilgang på fornybar kraft til levelige priser fremover, så trenger vi mer av alt raskere. Netto kraftoverskudd i normalår er nødvendig for forsyningssikkerhet og konkurransedyktige priser.

Et bredt flertall mener krafttilgangen må økes med 60 TWh innen 2030. Det er en økning på 40 prosent fra dagens nivå. Minst 20 TWh energieffektivisering. Og minst 40 TWh ny fornybar kraftproduksjon fra vannkraft, vindkraft, havvind og solkraft. Dette er i tråd med LO og NHOs Felles energi- og industripolitiske plattform fra 2021, og bekrefter det økte kraftbehovet vi dokumenterte der.

Kommunene er en nøkkel for å lykkes. Vi trenger flere kraftkommuner i dette landet. Kommuner som bidrar aktivt både til egen selvforsyning av kraft, og til et nasjonalt kraftoverskudd. Kraftproduksjon gir inntekter som finansierer velferden. Kommisjonen foreslår at en større andel av verdiskapingen fra vindkraft på land skal gå til vertskommunene. Gode prosjekt der kraftutbygging knyttes opp mot utvikling av lokale arbeidsplasser må heies frem!

Klimaomstillingen kan ikke vente. Norge har forpliktet seg til å kutte klimautslippene med 55 prosent innen 2030. Halvparten av Norges totale energibruk er fortsatt fossilt, og det må nå erstattes med fornybar og utslippsfri energi. Omstilling fra fossilt til fornybart må skje i transportsektoren, i industrien, og på sokkelen.

Vindmøller, vannkraftverk og kraftlinjer krever naturinngrep. Derfor må vi spare på kraften og bruke den så effektivt vi kan. Men vi kommer ikke utenom å bygge mer kraft. Den største trusselen mot naturen og artsmangfoldet er global oppvarming. Greier vi ikke å kutte klimagassutslippene, så er naturen og det biologiske mangfoldet den store taperen. Norge har både plass og forutsetninger for å bygge mer fornybar kraft. Vi må derfor bygge så lite som mulig, men så mye som nødvendig. Hvis ikke vi greier det, hva da med resten av verden?

NHO og LO har invitert regjeringen til å være med på et felles kraftløft, i beste tradisjon fra trepartsamarbeidet, og regjeringen er med. Formålet er en bred mobilisering for et nytt tverrpolitisk kraftløft som sikrer oppslutning om den kraften vi trenger mot 2030 og fremover. Vi inviterer alle som vil bidra til å være med å dra lasset sammen med oss.