EØS og norsk næringsliv i Europa

EU er verdens største enkeltmarked og EØS-avtalen gjør at Norge er en del av det indre markedet. EU er Norges viktigste handelspartner. Gjennom EØS-avtalen gjelder regler fastsatt på EU-nivå for bedrifter i Norge.

Det indre markedet er hjørnesteinen i EU-samarbeidet. Det sikrer europeisk næringsliv tilgang til et stort felles marked med like konkurransevilkår og like muligheter. I tillegg til de 27 medlemslandene i EU er de tre EØS/EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein fullt innlemmet i det indre markedet. 

På grunn av EUs indre marked kan europeiske selskaper gjøre forretninger i hele EØS. Felles regler har erstattet ulike og kompliserte nasjonale reguleringer, noe som gjør det enklere og billigere for virksomheter å etablere eller handle på tvers av land i EØS. Samtidig har det indre markedet ført til en mer konkurransedyktig europeisk virksomhet og gjort land mer attraktive for investeringer fra utlandet. 

Norge og det indre marked 

Norge er en del av EUs indre marked gjennom EØS-avtalen. Avtalen gir store deler av norsk næringsliv tilnærmet lik tilgang til markedet i Europa som sine konkurrenter. Et viktig unntak er fiskeri- og havbruksnæringen, som møter tollbarrierer for sine produkter. 

EU er et av verdens største eksportområder og norsk næringsliv er avhengig av tilgang til det indre marked. På grunn av mangel på arbeidskraft i norsk industri blir det indre arbeidsmarkedet i EØS-området stadig viktigere for norske bedrifter å finne relevant arbeidskraft.